หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน ไม่อยากนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณ..ทำอย่างไร

            สวัสดีค่ะ ช่วงนี้สมาชิกกองทุนหลายท่านที่จะเกษียณอายุในเดือนตุลาคมนี้ คงกังวลใจเกี่ยวกับมูลค่าเงินกองทุนที่ลดลงกว่าปีก่อนค่อนข้างมาก จึงยังไม่อยากนำเงินออกจากกองทุนและได้สอบถามเข้ามาว่า

"สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะคงเงินเมื่อเกษียณได้หรือไม่ และจะขอรับเงินงวดเมื่อเกษียณอย่างไร"

            ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ฉบับแก้ไขปี 2550 มาตรา 23/3 อนุญาตให้สมาชิกที่ออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใดมีสิทธิคงเงินทั้งหมดในกองทุนได้ ดังนั้น เมื่อสมาชิกเกษียณอายุก็สามารถแจ้งขอคงเงินทั้งหมดไว้ในกองทุนตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนได้ด้วยเช่นกัน แต่ในระหว่างที่คงเงินหากเห็นว่ามูลค่าเงินกองทุนเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นที่พอใจก็สามารถนำเงินส่วนที่มีสิทธิได้รับออกจากกองทุนได้ค่ะ

            ส่วนเรื่องการขอรับเงินเป็นงวด มาตรา 23/2 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ กำหนดให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน แสดงเจตนาขอรับเงินเป็นงวดได้ ดังนั้น สมาชิกที่เกษียณอายุและไม่อยากนำเงินออกจากกองทุน มีทางเลือกในการตัดสินใจว่าจะขอคงเงินหรือรับเงินเป็นงวดก็ได้  โดยหลักการสำคัญของการคงเงินและรับเงินเป็นงวด สรุปได้ดังนี้ค่ะ 
 

            1.  สถานะของผู้ขอคงเงิน/รับเงินงวด สมาชิกที่ขอคงเงิน/รับเงินงวดยังเป็นสมาชิกกองทุนได้ตามระยะเวลาที่ข้อบังคับกองทุนกำหนด โดยข้อบังคับกองทุนต้องกำหนดระยะเวลาในการให้สิทธิสมาชิกขอคงเงินได้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ออกจากงาน

            2.  เงินสะสม/เงินสมทบ สมาชิกที่ขอคงเงิน/รับเงินงวดไม่ต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน และนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเช่นกัน

            3.  กรณีสมาชิกเสียชีวิตระหว่างการขอคงเงิน/รับเงินงวด ไม่อยู่ภายใต้มาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้นำบทบัญญัติตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก มาใช้บังคับ

            4.  สิทธิของสมาชิกที่ขอคงเงิน/รับเงินงวด  สมาชิกมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุนในกองทุน (ถ้ามี) ส่วนสิทธิในเรื่องอื่น คณะกรรมการกองทุนอาจกำหนดแตกต่างจากสมาชิกทั่วไปได้ โดยกำหนดในข้อบังคับกองทุน เช่น อาจกำหนดให้ไม่ได้รับเงินอุทิศ หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นต้น

            5.  เกณฑ์การรับเงินงวดเป็นไปตามประกาศนายทะเบียนฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนได้กำหนดให้บริษัทจัดการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายนั้นๆ จัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเงินงวดของกองทุนและเปิดเผยให้สมาชิกกองทุนทราบ โดยต้องกำหนดในเรื่องอย่างน้อย ได้แก่ ระยะเวลาและจำนวนงวดในการรับเงินจากกองทุน วิธีการคำนวณจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับในแต่ละงวด และสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับเงินงวด 

            ก่อนที่ท่านที่เกษียณอายุจะตัดสินใจว่าจะนำเงินออกจากกองทุนหรือไม่ หรือถ้าไม่นำเงินออกแล้วตัดสินใจว่าจะขอคงเงินหรือรับเงินเป็นงวด ควรต้องพิจารณาข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุนหรือข้อตกลงระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการให้ดีนะคะว่าเป็นเช่นไร โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่สมาชิกต้องรับภาระ (สำหรับเรื่องภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการคงเงินหรือรับเงินงวด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร) นอกจากนั้น หากกองทุนมีหลายนโยบายการลงทุนให้เลือก ก็ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าจะเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงเป็นเช่นไรโดยพิจารณาควบคู่ไปกับระยะเวลาที่ขอคงเงินหรือรับเงินงวดด้วย

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ "คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา..ตอบไว..ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.thค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th