หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน วิธีกระจายรายได้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหลายนายจ้าง (Pooled Fund)

            สวัสดีค่ะ ถามมา..ตอบไว Thaipvd ฉบับนี้ขอตอบข้อสงสัยที่ว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนายจ้างมาอยู่รวมกัน หรือที่รู้จักกันในนาม pooled fund นั้น  เขามีวิธีแบ่งแยกรายได้และค่าใช้จ่ายของนายจ้างแต่ละรายกันอย่างไร

            ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจโครงสร้างภายในของกองทุนหลายนายจ้างก่อน แม้ว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นนิติบุคคลเดียว (single entity) แต่ภายใต้นิติบุคคลพิเศษนี้ จะมีการแบ่งแยกทรัพย์สินของกองทุนออกเป็นส่วนๆ แยกตามรายนายจ้าง เช่น นายจ้างรายที่ 1 มีลูกจ้าง  50 คน ทรัพย์สินของลูกจ้างทั้งหมด 50 คนจะถูกบันทึกรวมกันเป็นทรัพย์สินของนายจ้างรายที่ 1 หากนายจ้างรายที่ 2 มีลูกจ้าง 10 คน ทรัพย์สินของลูกจ้างทั้งหมด 10 คนจะถูกบันทึกรวมกันเป็นทรัพย์สินของนายจ้างรายที่ 2 ดังนั้น หากกองทุนนี้มีนายจ้าง 5 ราย ทรัพย์สินของกองทุนก็จะมีการแบ่งแยกออกเป็น 5 ส่วนนั่นเอง

            เมื่อมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หากเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายที่ระบุได้ว่าเกี่ยวข้องกับนายจ้างรายใด ก็นำไปบันทึกไว้ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของนายจ้างรายนั้นๆ ได้เลย โดยแสดงไว้ในบัญชีรายตัว (individual account) ของลูกจ้างแต่ละรายของนายจ้างรายนั้นตามส่วนได้เสียของลูกจ้าง ตัวอย่างรายได้และค่าใช้จ่ายในกลุ่มนี้เช่น เงินเพิ่ม เงินสมทบที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับ (unvested) ค่าเสียหายหรือดอกเบี้ยที่กองทุนต้องชำระ เงินที่ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับและตกเป็นของกองทุน และเงินอุทิศ เป็นต้น    

                                     สมมุติว่ากองทุน A มีทรัพย์สินรวม                     10 ล้านบาท
                                     แบ่งเป็นส่วนของนายจ้างที่ 1 จำนวน                   2 ล้านบาท
                                     ในจำนวน 2 ล้านบาท  แบ่งเป็นส่วนของ
                                     นาย ก. ซึ่งเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่ 1 จำนวน    200,000 บาท

            ตัวอย่างที่ 1 - นายจ้างรายที่ 1 จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้า ทำให้นายจ้างรายที่   1 ต้องชำระเงินเพิ่มเข้ากองทุนเป็นจำนวน 10,000 บาท ให้กระจายเงินเพิ่มจำนวน 10,000 บาทเข้าบัญชีรายตัวของลูกจ้างทั้ง 50 คนของนายจ้างรายที่ 1 ตามส่วนได้เสียของลูกจ้างแต่ละคน เช่น กรณีนาย ก. ซึ่งมีส่วนได้เสียในกองทุนนายจ้างที่ 1 คิดเป็น 10 % ของทั้งหมด (นาย ก. มีส่วนได้เสีย 200,000 บาท คิดเป็น 10 % ของทรัพย์สินรวมของนายจ้างรายที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท) ให้กระจายเงินเพิ่มเข้าบัญชีนาย ก. เป็นจำนวน 1,000 บาท หรือ 10 % ของเงินเพิ่มทั้งหมด 10,000 บาทนั่นเอง

            อย่างไรก็ดี อาจมีรายได้ค่าใช้จ่ายบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างทุกรายโดยไม่อาจระบุได้ว่าเป็นของนายจ้างรายใดเป็นจำนวนเท่าใด เช่น ค่าใช้จ่ายจัดประชุมใหญ่ประจำปี ค่าสอบบัญชีกองทุน ค่าทำทะเบียนสมาชิกกองทุน  ซึ่งเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทุกรายและสมาชิกทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะอยู่ในกองทุนเดียวกัน จึงต้องกระจายรายได้ค่าใช้จ่ายไปยังนายจ้างทุกรายและสมาชิกทุกคนตามส่วนได้เสีย

            ตัวอย่างที่ 2 – กองทุน A มีค่าสอบบัญชีจำนวน 10,000 บาท ให้กระจายค่าสอบบัญชีเข้านายจ้างรายที่ 1 เป็นจำนวน 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (นายจ้างรายที่ 1 มีส่วนได้เสีย 2,000,000 บาท คิดเป็น 20% ของทรัพย์สินรวมของกองทุน A ซึ่งมีทรัพย์สินรวม 10,000,000 บาท) คิดเป็นเงิน 2,000 บาท และให้กระจายเข้าบัญชีรายตัวของนาย ก. เป็นจำนวน 200 บาท หรือ 10% ของค่าใช้จ่ายที่กระจายเข้านายจ้างรายที่ 1

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ "คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.thค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th