หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน การจ่ายเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิตระหว่างคงเงินหรือรับเงินเป็นงวด

            สวัสดีค่ะ ถามมา..ตอบไว Thaipvd ฉบับนี้จะขอไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ ซึ่งเป็นคำถามที่มีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

            เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการจ่ายเงินจากกองทุนคืนให้แก่สมาชิกต้องดำเนินการตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งกำหนดว่าให้กองทุนจ่ายเงินแก่สมาชิกภายใน 30 วันนับแต่สิ้นสมาชิกภาพ และในกรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ให้กองทุนจ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกกำหนดไว้เป็นหนังสือ  แต่หากสมาชิกไม่ได้ทำหนังสือกำหนดผู้รับผลประโยชน์ไว้ ให้กองทุนจ่ายเงินแก่บุคคลตามอัตราส่วนและตามลำดับ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 23

            ต่อมาเมื่อต้นปี 2551 มีการแก้ไขกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้มีการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับเงินเป็นงวดไว้ในมาตรา 23/2  และการคงเงินไว้ในมาตรา 23/3 พร้อมกันนี้ ได้มีการแก้ไขมาตรา 23 เสียใหม่ โดยมีการบัญญัติเพิ่มเติมในตอนต้นของมาตรา 23 ว่า  “ภายใต้บังคับมาตรา 23/2 และมาตรา 23/3   เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้าง............”  บทบัญญัติที่เพิ่มเติมดังกล่าวมีความหมายว่า มิให้นำมาตรา 23 ไปใช้บังคับกับการจ่ายเงินแก่สมาชิกที่อยู่ระหว่างการคงเงินตามมาตรา 23/2 และสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดมาตรา 23/3

            เมื่อมิให้นำวิธีที่กำหนดในมาตรา 23 มาใช้ การจ่ายเงินแก่สมาชิกที่ของคงเงินและขอรับเงินเป็นงวด ควรดำเนินการอย่างไรนั้น แบ่งพิจารณาได้เป็น 2 กรณี

            1.  การจ่ายเงินให้สมาชิกเมื่อสิ้นระยะเวลาคงเงิน หรือการจ่ายเงินให้สมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวด    ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ แต่กองทุนควรจ่ายเงินโดยไม่ชักช้า เช่น จ่ายภายใน 30 วัน เช่นเดียวกับกรณีของสมาชิกปกติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการกับกองทุน

            2.  การจ่ายเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิตระหว่างการคงเงินหรือรับเงินเป็นงวด ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคงเงินและการขอรับเงินเป็นงวดก่อนว่า  ผู้ที่มีสิทธิขอคงเงินหรือรับเงินเป็นงวดต้องเป็นสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพแล้วเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ บริษัทจัดการจะดำเนินการคำนวณหาจำนวนเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากกองทุนว่าเป็นจำนวนเท่าใด แต่จะยังไม่มีการจ่ายเงินให้สมาชิกเนื่องจากมีการขอคงไว้หรือขอรับเงินเป็นงวดดังกล่าว

            “เงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากกองทุน” เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง และเป็นทรัพย์สินที่สมาชิกมีอยู่ก่อนเสียชีวิต หากต่อมาสมาชิกเสียชีวิต “เงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากกองทุน” ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็น “ทรัพย์มรดก” ผู้ที่ถือเงินของสมาชิกไว้จึงมีหน้าที่จ่ายเงินตามวิธีที่กำหนดไว้ในกฎหมายมรดก เช่น จ่ายเงินแก่บุคคลที่มีชื่อในพินัยกรรม หรือจ่ายเงินแก่ทายาทโดยธรรมซึ่งมีอยู่ 6 ลำดับ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ ทายาทของผู้ตายมักจะขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลหนึ่งขึ้นเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกทั้งหมด ดังนั้น กองทุนอาจเลือกจ่ายเงินดังกล่าวผ่านทางผู้จัดการมรดก เพื่อให้ผู้จัดการมรดกนำไปจ่ายให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินต่อไป

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ "คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.thค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th