หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน แก้ไขข้อบังคับกองทุนอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ (ตอนที่ 2)

            สวัสดีค่ะ ถามมา..ตอบไว thaipvd ฉบับที่แล้วได้อธิบายคร่าว ๆ ในประเด็นทางกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการคงเงินไว้ในกองทุนและการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดไปแล้ว ฉบับนี้จะขออธิบายถึงการเขียนข้อบังคับกองทุนในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ โดยแยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นดังนี้ค่ะ

แก้ไขข้อบังคับกองทุนอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ (ตอนที่ 2)

            1. โดยปกติ "สมาชิก" ในข้อบังคับกองทุนจะหมายความถึง สมาชิกปกติที่ยังคงความเป็นสมาชิกภาพอยู่ในกองทุน ซึ่งมิได้หมายความรวมถึงสมาชิกที่ขอคงเงินไว้ในกองทุนและสมาชิกที่ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด เนื่องจากเป็นสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพแล้ว แต่กฎหมายกำหนดให้มีสิทธิขอคงเงินไว้ในกองทุนหรือขอรับเงินเป็นงวดได้ ดังนั้น เราต้องกำหนดคำนิยาม "สมาชิก" กรณีการคงเงินไว้ในกองทุนและการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด โดยให้หมายความถึง สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุออกจากงานและขอคงเงินไว้ในกองทุน และสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างและขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะต้องแจ้งความจำนงขอคงเงินไว้ในกองทุนหรือแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดให้คณะกรรมการกองทุนทราบ

            2. การกำหนดระยะเวลาในการขอคงเงินไว้ในกองทุน กฎหมายกำหนดว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนต้องไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ออกจากงาน ดังนั้น หากกองทุนต้องการกำหนดระยะเวลาในการคงเงินก็ให้กำหนดในข้อบังคับกองทุนว่า สมาชิกสามารถคงเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีสิทธิได้รับไว้ในกองทุนได้ไม่เกินระยะเวลาเท่าใดนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน) สำหรับกรณีสมาชิกที่ใช้สิทธิขอคงเงินไว้ในกองทุนนับแต่วันที่ 27 มกราคม 2551 จนถึงก่อนวันที่ข้อบังคับข้อนี้มีผลใช้บังคับ ก็ต้องกำหนดด้วยว่าจะให้คงเงินไว้ในกองทุนได้ไม่เกินระยะเวลาเท่าใดนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพด้วยเช่นกัน หากข้อบังคับกองทุนมิได้กำหนดระยะเวลาไว้ การคงเงินของสมาชิกย่อมขึ้นอยู่กับการแสดงเจตนาของสมาชิกว่าจะขอรับเงินเมื่อใด

            3. สิทธิของสมาชิกระหว่างการคงเงินไว้ในกองทุนหรือการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด กฎหมายกำหนดให้สมาชิกที่ขอคงเงินไว้ในกองทุนหรือสมาชิกที่ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดยังคงเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไป โดยสมาชิกไม่ต้องจ่ายเงินสะสม นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และมีสิทธิในส่วนได้เสียจากการนำเงินที่คงไว้ในกองทุนไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุน รวมทั้งสิทธิอื่นใดเหมือนสมาชิกปกติทุกประการ ดังนั้น หากคณะกรรมการกองทุนหรือนายจ้างไม่ต้องการให้สมาชิกได้รับสิทธิอื่นใด ยกเว้นเฉพาะสิทธิในส่วนได้เสียจากการนำเงินที่คงไว้ในกองทุนไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุน ก็ต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน เช่น เงินเพิ่มที่นายจ้างส่งเงินเข้ากองทุน เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่สมาชิกซึ่งสิ้นสมาชิกภาพไม่มีสิทธิได้รับ เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 23 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 การเข้าร่วมประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่จัดขึ้น เป็นต้น


            ทั้งสามกรณีข้างต้นจำเป็นต้องกำหนดในข้อบังคับกองทุน เนื่องจากแต่ละกองทุนอาจกำหนดแตกต่างกัน

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้น หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th