หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน แก้ไขข้อบังคับกองทุนอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ (ตอนที่ 1)

            สวัสดีค่ะ ถามมา..ตอบไว thaipvd ฉบับนี้ ขอตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับกองทุน เนื่องจากมีผู้สอบถามเข้ามามากว่า หากต้องการแก้ไขข้อบังคับกองทุนให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง

แก้ไขข้อบังคับกองทุนอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ (ตอนที่ 1)

            ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ข้อบังคับกองทุนนั้นเป็นข้อตกลงอันมีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างกองทุนและสมาชิกกองทุน ซึ่งข้อบังคับที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนนั้นต้องไม่ขัดวัตถุประสงค์กองทุนและไม่ขัดกฎหมาย สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคงเงินไว้ในกองทุนและการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิกกองทุน โดยเฉพาะช่วงนี้เริ่มมีสมาชิกขอคงเงินและขอรับเงินเป็นงวดกันแล้วนะคะ

            การคงเงินไว้ในกองทุน
            เดิม สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพจะได้รับเงินจากกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ แต่อาจขอพักเงินไว้ในกองทุนเพื่อรองรับการโอนย้ายแรงงานได้ไม่เกิน 1 ปี โดยไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์
            กฏหมายใหม่ (มาตรา 23/3) กำหนดว่า เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด สมาชิกสามารถคงเงินไว้ในกองทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับ โดยข้อบังคับต้องให้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน และยังคงเป็นสมาชิกกองทุนต่อไป โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมเงินสมทบเข้ากองทุน นอกจากนี้ กองทุนสามารถนำเงินไปบริหารและสมาชิกที่ขอคงเงินจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนอีกด้วย

            การขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด
            เดิม สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเนื่องจากเกษียณอายุจะได้รับเงินจากกองทุนเพียงครั้งเดียวทั้งจำนวนภายในเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ


            กฎหมายใหม่ (มาตรา 23/2) กำหนดว่า เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน สมาชิกสามารถแสดงเจตนาขอรับเงินเป็นงวดได้และยังคงเป็นสมาชิกกองทุนต่อไป โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมเงินสมทบเข้ากองทุน นอกจากนี้ กองทุนสามารถนำเงินไปบริหารและสมาชิกที่ขอรับเงินเป็นงวดได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนเช่นเดียวกัน สำหรับหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดนั้นให้เป็นตามประกาศนายทะเบียน กล่าวคือ ให้ผู้จัดการกองทุนจัดให้มีข้อตกลงกับกองทุนเกี่ยวกับระยะเวลาและจำนวนงวดในการรับเงิน วิธีคำนวณจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับในแต่ละงวด และสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับเงินเป็นงวดได้ตามความเหมาะสม โดยเปิดเผยให้สมาชิกทราบและปิดประกาศไว้ที่ทำการของกองทุนด้วย

            การคงเงินไว้ในกองทุนและการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด กฎหมายใหม่กำหนดให้ทั้งสองกรณียังคงเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้ แต่สิทธิของสมาชิกจะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากสมาชิกปกติหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อบังคับกองทุนกำหนด ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับกองทุนจึงต้องแก้ไขให้รองรับทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น โดยจะเพิ่มหมวดการคงเงินไว้ในกองทุนและหมวดการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดแยกออกมาต่างหากก็ได้ เพื่อให้มีความชัดเจนในแต่ละเรื่อง ซึ่งในแต่ละหมวด เราจะกำหนดนิยาม ระยะเวลาการคงเงิน และสิทธิของสมาชิก ซึ่งรายละเอียดจะขออธิบายในคราวหน้า ขอให้ท่านผู้อ่านติดตาม ถามมา...ตอบไว thaipvd ฉบับหน้าด้วยค่ะ

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้น หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th