หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน ทำไมต้องมีสมาชิกภาพระหว่างคงเงิน และระยะเวลาคงเงินควรกำหนดเท่าใด

            สวัสดีค่ะ ถามมา..ตอบไว thaipvd เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการคงเงินตามกฎหมายใหม่ไปแล้วว่า ต่างจากการคงเงินแบบเดิมๆอย่างไร ซึ่งการคงเงินตามกฎหมายใหม่กำหนดให้สมาชิกมีสมาชิกภาพต่อไปและมีระยะเวลาการคงเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ จึงมีคำถามต่อไปอีกว่า

ทำไมต้องมีสมาชิกภาพระหว่างคงเงิน และระยะเวลาคงเงินควรกำหนดเท่าใด

            ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสถานะเป็น “นิติบุคคล” แยกต่างหากจากนายจ้าง ดังนั้น เมื่อนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนแล้ว เงินดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำเงินกองทุนไปลงทุนก็เป็นทรัพย์สินของกองทุนด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทรัพย์สินของกองทุนมีไว้เพื่อจ่ายคืนให้สมาชิกตามจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีรายตัวสมาชิก โดยกองทุนจะเก็บเงินทั้งหมดไว้ในรูปของหน่วย (unit) และจัดสรรหน่วยเข้าบัญชีรายตัวสมาชิกเพื่อให้ง่ายต่อการจ่ายคืนเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ

            อย่างไรก็ดี เนื่องจากโดยสภาพของสมาชิกที่ขอคงเงินคือสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพแล้วในความเป็นจริง  ดังนั้น ระหว่างที่สมาชิกยังไม่รับเงินออกไปจากกองทุน เงินของสมาชิกส่วนนี้ก็ต้องอยู่ในฐานะเงินที่รอจ่ายให้เจ้าหนี้ และสมาชิกจะไม่ได้รับดอกผลระหว่างการคงเงิน

            ดังนั้น เพื่อไม่ให้สมาชิกที่ขอคงเงินเสียโอกาสดังกล่าว กฎหมายจึงต้องบัญญัติรองรับให้สมาชิกที่ขอคงเงินยังคงมีสมาชิกภาพต่อไป เพื่อให้กองทุนดำเนินการใดๆ กับเงินของสมาชิกได้ ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมากกว่าการที่จะคงเงินไว้ในฐานะเจ้าหนี้ซึ่งไม่มีดอกผลเกิดขึ้นระหว่างการคงเงิน

            สำหรับคำถามที่ว่าระยะเวลาการคงเงินควรจะเป็นเท่าใดนั้น กฎหมายกำหนดไว้ว่ากองทุนเดิมต้องให้เวลาคงเงินได้อย่างน้อย 90 วัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดขั้นต่ำ ส่วนสมาชิกจะคงเงินไว้จนครบหรือนำออกไปเข้ากองทุนใหม่ก่อนครบกำหนดก็ได้ เช่น สมาชิกขอให้โอนเงินไปเข้ากองทุนใหม่ภายใน 50 วัน ก็สามารถทำได้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการคงเงินคือเพื่อรอโอนย้ายเงินจากกองทุนนายจ้างเดิมไปออมต่อในกองทุนนายจ้างรายใหม่ ซึ่งสมาชิกจะเข้ากองทุนใหม่ได้ภายในเวลาช้าเร็วต่างกัน เช่น ได้งานใหม่ต่อเชื่อมกันเลย หรือตกงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนกว่าจะได้งานใหม่ หรือได้งานใหม่แล้วแต่ต้องรอให้พ้นทดรองงาน 4 เดือน 6 เดือน จึงจะเข้ากองทุนใหม่ได้ ฯ นอกจากนี้ หากพิจารณาในแง่ของสมาชิกที่อายุยังน้อยที่อาจจะลาไปศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 2-3 ปี หรือสมาชิกอายุมากที่อาจเลิกอาชีพรับจ้างเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอิสระ หรือสมาชิกลาออกจากงานเนื่องจากเจ็บป่วย ยังไม่ทราบกำหนดเวลาที่จะกลับมาทำงานต่อได้ การกำหนดระยะเวลาการคงเงินก็ควรจะคำนึงถึงความจำเป็นของสมาชิกด้วย

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th