หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน การจ่ายเงินคืนสมาชิกเมื่อสิ้นระยะเวลาคงเงิน...ต้องดำเนินการอย่างไร

            สวัสดีค่ะ ถามมา..ตอบไว Thaipvd ฉบับนี้ขอตอบคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินจากกองทุนคืนให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ ซึ่งเดิมกฎหมายมีการกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนในกรณีทั่วไป ถามว่า

การจ่ายเงินคืนสมาชิกเมื่อสิ้นระยะเวลาคงเงิน...ต้องดำเนินการอย่างไร

            ถามมาตอบไว.. ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการคงเงินตามกฎหมายใหม่ไปแล้วว่าเป็นอย่างไร โดยได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการคงเงินไว้ในมาตรา 23/3 ว่าให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใดมีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับไว้ในกองทุน ซึ่งระยะเวลาในการคงเงินในแต่ละกองทุนอาจแตกต่างกันไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ เช่น  1 ปี หรือ 2 ปี เป็นต้น

            หากสมาชิกสามารถหางานใหม่และสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างรายใหม่ได้ก่อนสิ้นระยะเวลาการคงเงินตามข้อบังคับกองทุนนายจ้างเดิม ก็สามารถแจ้งให้กองทุนเดิมโอนเงินที่สมาชิกขอคงไว้ในกองทุนเดิมไปเข้ากองทุนนายจ้างรายใหม่ได้

            แต่ในกรณีอื่นๆที่ไม่เป็นไปอย่างที่กล่าวไว้ เช่น สมาชิกเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอิสระ หรือลาไปศึกษาต่อเป็นเวลานาน หรือไม่สามารถหางานใหม่ได้ หรือหางานใหม่ได้แต่นายจ้างใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุให้สมาชิกต้องรับเงินออกจากกองทุนเนื่องจากไม่มีกองทุนใหม่ให้โอนเงินไปออมต่อได้ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้ว กองทุนต้องจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิก

            สำหรับวิธีการจ่ายเงินคืนให้สมาชิก กฎหมายที่บัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคงเงินไม่ได้กำหนดวิธีการจ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ อีกทั้งโดยเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายเรื่องการคงเงินเพิ่มเติมเข้ามาในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น กฎหมายมีเจตนาจะบัญญัติให้เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาต่างหากจากบทบัญญัติอื่นๆที่มีอยู่เดิม และได้แก้ไขมาตรา 23 ที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นมาตราที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจ่ายเงินจากกองทุนว่า ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีการคงเงินไว้ในกองทุน ดังนั้น เมื่อไม่มีกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับการจ่ายเงินให้สมาชิกกองทุนเมื่อสิ้นระยะเวลาการคงเงินตามข้อบังคับกองทุนไว้เป็นการเฉพาะ วิธีการและระยะเวลาในการจ่ายเงินในกรณีดังกล่าวจึงสามารถกำหนดขึ้นเองได้  โดยอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการขอคงเงินก็ได้

            อย่างไรก็ดี หากพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาตรา 23 ที่กำหนดให้กองทุนจ่ายเงินคืนให้สมาชิกภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ อาจพิจารณาได้ว่ากฎหมายมีเจตนาจะคุ้มครองให้สมาชิกได้รับคืนเงินจากกองทุนอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น ในการทำข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีจ่ายเงินคืนสมาชิกเพื่อสิ้นระยะเวลาการคงเงิน ควรคำนึงถึงเจตนารมย์ของกฎหมายที่ปรากฎในมาตรา 23 ด้วย

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th