หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน
เงินสมทบที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ...ตกเป็นของใคร

            สวัสดีค่ะ ถามมา..ตอบไว Thaipvd ฉบับที่แล้วนำคำถามเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขการได้รับเงินสมทบของนายจ้าง (vesting Clause)  มาเล่าให้ฟัง ฉบับนี้จะขอนำคำถามที่เกี่ยวเนื่องซึ่งหลายท่านสงสัยว่า หากมีสมาชิกที่ไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับเงินที่นายจ้างสมทบให้ ถามว่า

เงินสมทบที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ...ตกเป็นของใคร

            สมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวเมื่อสมาชิกรายนั้นไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น

            (1)  ข้อบังคับกำหนดอัตราการให้สิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบโดยอิงอยู่กับอายุงาน (หรืออายุสมาชิก)  เช่น สมาชิกที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวทั้งจำนวน  แต่ถ้ามีอายุงานตั้งแต่  2 ปี ถึงน้อยกว่า 5 ปี มีสิทธิได้รับครึ่งหนึ่ง เป็นต้น และ
 

            (2)  ข้อบังคับกำหนดตัดสิทธิการได้รับเงินแม้จะมีอายุงานหรืออายุสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมักจะกำหนดเหตุในการตัดสิทธิไว้ว่า สมาชิกมีการกระทำใดๆที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อนายจ้าง

            ดังนั้น เมื่อสมาชิกรายใดลาออกจากงานโดยไม่เข้าเงื่อนไขหรือถูกตัดสิทธิตามที่กำหนดไว้ จะทำให้สมาชิกรายนั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ หรือได้รับเงินไปไม่เต็มจำนวน ทำให้มีเงินค้างอยู่ที่กองทุน(unvested)  ดังนั้น ข้อบังคับกองทุนมักจะกำหนดรองรับต่อไปอีกว่า  กองทุนจะดำเนินการอย่างไร เช่น

            (1)  ให้เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับกลับคืนสู่นายจ้าง หรือ
            (2)  ให้กระจายเงินดังกล่าวเข้ากองทุน

            หากข้อบังคับกำหนดให้เงินดังกล่าวกลับไปสู่นายจ้าง ก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น แต่หากกำหนดว่าให้กระจายเข้ากองทุน กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดวิธีกระจายเงินเข้ากองทุนไว้ว่า ให้กระจายให้แก่สมาชิกทุกรายของนายจ้างรายนั้น โดยให้กระจายตามส่วนได้เสียของสมาชิกที่มีอยู่ในกองทุน ซึ่งหมายความว่า สมาชิกรายใดมีส่วนได้เสียในกองทุนจำนวนมากหรือน้อย ก็จะได้รับการกระจายเงินสมทบและผลประโยชน์เป็นจำนวนมากหรือน้อยตามไปด้วย

            อย่างไรก็ดี เมื่อทราบจำนวนเงินที่จะได้รับกระจายแล้ว อาจมีคำถามต่อไปอีกว่า จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวกระจายเข้าบัญชีส่วนได้เสียส่วนใดของสมาชิกรายนั้น เนื่องจากมีการแบ่งเงินในบัญชีออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) เงินสะสม (2) เงินสมทบ และ(3)(4) ผลประโยชน์ของเงินสะสมเงินสมทบ ซึ่งมิได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ ข้อบังคับกองทุนมักจะกำหนดให้กระจายไว้ในผลประโยชน์ของเงินสะสมหรือผลประโยชน์เงินสมทบ เพราะหากนำเงินจำนวนดังกล่าวไปไว้ในส่วนที่เป็นเงินสะสม อาจมีปัญหาว่าเงินสะสมเป็นเงินส่วนที่ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษี ในขณะที่เงินที่ได้รับการกระจายต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย หรือถ้าจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปไว้ในส่วนที่เป็นเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ จะทำให้เงินดังกล่าวกลับไปอยู่ภายใต้บังคับเรื่องเงื่อนไขการได้รับเงินสมทบ (vesting clause) อีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อบังคับกองทุนค่ะ

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th