หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน กฎเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่

            สวัสดีค่ะ ถามมา..ตอบไว Thaipvd ฉบับที่แล้วตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับที่เพิ่งจะมีผลบังคับเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2551 กันไปแล้ว คราวนี้มีคำถามว่า

กฏเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ มีอะไรบ้าง

            การออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อรองรับการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้จะมีการออกประกาศทั้งในรูปแบบของประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 9 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นกฎเกณฑ์ที่มีรายละเอียดที่เป็นการขยายความในกฏหมายอีกชั้นหนึ่ง มาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะ

            ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้กำหนดให้อำนาจนายทะเบียนในการออกประกาศรวม 3 เรื่อง ได้แก่


            1.  วิธีรับโอนเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เนื่องจากกฎหมายใหม่กำหนดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถรับโอนเงินจาก กบข. เข้ากองทุนได้ นายทะเบียนจึงประกาศกำหนดเกี่ยวกับการรับโอนเงินไว้ว่า ให้บริษัทจัดการมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการแสดงเจตนาโอนเงิน และเอกสารที่แสดงว่าเป็นการโอนเงินมาทั้งจำนวน จะโอนมาเพียงบางส่วนไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้มีการออมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการนำเงินออกจากระบบไปก่อนเวลาอันควร

            2.  กำหนดประเภทรายได้ค่าใช้จ่ายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติม เนื่องจากกฎหมายใหม่กำหนดวิธีบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นกองทุนหลายนายจ้าง (pooled fund) ว่ารายได้ค่าใช้จ่ายประเภทใดให้บันทึกอย่างไร  เช่น เงินเพิ่ม เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 23 วรรคสี่ ฯ  ให้บันทึกเป็นรายได้ในบัญชีของลูกจ้างของนายจ้างรายนั้น และได้บัญญัติให้อำนาจนายทะเบียนในการออกประกาศกำหนดประเภทของรายได้ค่าใช้จ่ายที่ต้องบันทึกตามวิธีข้างต้นเป็นการเพิ่มเติมได้ ซึ่งนายทะเบียนได้ออกประกาศกำหนดว่า ในกรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ การบันทึกเป็นรายได้ของกองทุนต้องบันทึกตามวิธีที่กฏหมายกำหนดไว้ข้างต้น

            3.  หลักเกณฑ์การรับเงินเป็นงวด เนื่องจากกฎหมายใหม่กำหนดให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพอาจขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้ แทนการรับไปทั้งจำนวนซึ่งอาจถูกนำไปใช้จนหมดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งในการรับเงินเป็นงวด นายทะเบียนกำหนดให้บริษัทจัดการตกลงกับคณะกรรมการกองทุนเกี่ยวกับรายละเอียดของการรับเงินเป็นงวด และให้เปิดเผยข้อตกลงดังกล่าวให้สมาชิกทราบ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาและจำนวนงวดในการรับเงินจากกองทุน วิธีคำนวณจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับในแต่ละงวด และการให้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับเงินเป็นงวดได้ตามความเหมาะสมด้วย

            ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะถูกนำไปบริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บริษัทจัดการ) ซึ่งบริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) รวมทั้งต้องจัดให้มีผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (NAV) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก ซึ่งการดำเนินการของบุคคลทั้งสามกลุ่มดังกล่าวข้างต้นต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น เมื่อกฎหมายใหม่มีธุรกรรมใหม่คือการจัดตั้งกองทุนแบบหนึ่งกองทุนมีหลายนโยบาย (master fund) จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวม 6 ฉบับ เพื่อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการของบุคคลทั้งสามกลุ่มในกรณีลูกค้าเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ master fund ให้ดำเนินการแบบแบ่งแยกเป็นแต่ละนโยบายออกจากกัน เช่น ให้แยกทรัพย์สินของแต่ละนโยบายการลงทุน และนำไปบริหารแยกตามแต่ละนโยบาย และในการทำข้อมูล การรายงาน การทำบัญชี ก็ต้องเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดแยกตามแต่ละนโยบายด้วย

            ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกาศทั้ง 9 ฉบับได้ที่ เกาะติดสถานการณ์ ใน thaipvd.com

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th