หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน ผู้รับฝากทรัพย์สินกับผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแตกต่างกันอย่างไร

            สวัสดีปีใหม่ 2551 แด่สมาชิกกองทุนและสมาชิก thaipvd ทุกท่าน ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายใจ คิดดี ทำดี พูดดี และประสบในสิ่งที่ดีในชีวิตตลอดไป เริ่มต้นปีใหม่ด้วยคำถามที่กรรมการกองทุนหลายท่านสงสัยในเรื่องที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องแต่งตั้งผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือต่อสัญญาผู้รับฝากทรัพย์สินใหม่  เนื่องจากอยู่ในช่วงต่อสัญญาการจัดการต่าง ๆ จึงมีคำถามว่า

ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้รับรองมูลค่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่

            ขอตอบว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้รับรองมูลค่ามีความแตกต่างกันในบทบาทหน้าที่ ดังนี้

            ผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามมาตรา 135 - 137 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สิน เพื่อนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้ที่ผู้รับฝากซึ่งต้องไม่ใช่บริษัทจัดการกองทุนนั้น โดยให้บริษัทจัดการฝากทรัพย์สินภายใน 1 วันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ทรัพย์สินมา ซึ่งผู้รับฝากทรัพย์สินมีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนแยกต่างหากจากทรัพย์สินของผู้รับฝากทรัพย์สินด้วย

            ผู้รับรองมูลค่า  มาจากคำเต็มว่า  "ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”  ในต้นปี 2549 สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดให้มี ผู้รับรองมูลค่า NAV ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อทำหน้าที่รับรองความถูกต้องของการบันทึกมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนว่าบันทึกถูกต้องตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยจะต้องรับรอง NAV ของกองทุนทุกวันที่มีการลงทุน (trade date ) และวันสุดท้ายของเดือน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดทำหน้าที่ตรวจสอบการกำหนดมูลค่า NAV ของกองทุน จะมีเพียงผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่ปีละครั้ง จึงไม่พอเพียงต่อการตรวจสอบ เพราะมูลค่า NAV มีความสำคัญต่อสมาชิกกองทุนที่เข้าหรือออกจากกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นว่าควรมีคนกลางที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบแทน คณะกรรมการกองทุนด้วยว่าบริษัทจัดการมีการบันทึกและกำหนดมูลค่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งบริษัทจัดการต้องจัดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จัดตั้งหลังวันที่ 1 มกราคม 2549 มีผู้รับรองมูลค่า ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งก่อนหน้าวันดังกล่าวต้องจัดให้มีผู้รับรองเมื่อมีการทำหรือต่อสัญญา ผู้รับฝากทรัพย์สิน และหากเป็นสัญญาประเภทที่ไม่กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาก็ต้องจัดให้มีผู้รับรองภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549

            ปัจจุบัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ขึ้นทะเบียนผู้รับฝากทรัพย์สินแล้ว 13 ราย และผู้รับรองมูลค่า 12 ราย (ตรวจรายชื่อได้จาก www.thaipvd.com) หัวข้อ “ผู้ให้บริการ”) ดังนั้น หากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใดจะแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินหรือ ผู้รับรองมูลค่า จะต้องเลือกจากรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวก่อน ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนแยกกัน โดยในกรณีที่ประสงค์จะเลือก ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นรายเดียวกับผู้รับรองมูลค่า ก็สามารถทำได้โดยต้องเลือกผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทั้งผู้รับฝากทรัพย์สินและ ผู้รับรองมูลค่าในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจัดการควรเลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทจัดการในอันที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th