หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน หากผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ดี ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ตอนที่ 2)

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ฉบับที่แล้ว ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้อธิบายถึงความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานของกองทุนมีโอกาสต่ำกว่าที่ควรจะเป็นได้ อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัยภายในกองทุนเอง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกสามารถร่วมกันลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับนี้ จึงขอตอบคำถามต่อจากฉบับที่แล้วว่า

หากผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ดี ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ตอนที่ 2)

            ขอเรียนว่า คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารกองทุน โดยหน้าที่หนึ่งของคณะกรรมการกองทุนคือการคัดเลือกบริษัทจัดการและกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิกของตัวเองมากที่สุด ซึ่งในการคัดเลือกบริษัทจัดการ คณะกรรมการกองทุนควรพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทจัดการว่ามีความพร้อมในการบริหารกองทุนหรือไม่ เช่น ระบบการจัดการลงทุน ระบบทะเบียนสมาชิก ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานภายใน เป็นต้น นอกจากนั้น ผลการดำเนินงานในอดีต และความสามารถของผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการคัดเลือกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนอาจให้ความสำคัญของน้ำหนักในแต่ละเรื่องเพื่อรวมเป็นคะแนนประกอบการตัดสินใจ

            สำหรับการกำหนดนโยบายการลงทุน คณะกรรมการกองทุนควรมีความเข้าใจทรัพย์สินต่าง ๆ ความเสี่ยงในการลงทุนของทรัพย์สินแต่ละประเภท ภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นและแนวโน้ม เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมและตามความความต้องการของสมาชิก รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

            หลังจากคัดเลือกบริษัทจัดการและกำหนดนโยบายการลงทุนแล้ว คณะกรรมการกองทุนจะต้องติดตามการดำเนินงานของบริษัทจัดการด้วยว่าลงทุนตามนโยบายที่กำหนดหรือไม่โดยจัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบการลงทุน (checklist) ระบุทรัพย์สินที่สามารถลงทุนได้และห้ามลงทุน อัตราส่วนการลงทุนที่กฎหมายกำหนด และข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทุน หากบริษัทจัดการลงทุนไม่เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วย นอกจากนั้น หากบริษัทจัดการไม่ลงทุนตามนโยบายที่กำหนด คณะกรรมการกองทุนจะต้องให้บริษัทจัดการชี้แจงสาเหตุ และมาตรการป้องกัน รวมถึงอาจพิจารณาเงื่อนไขชดเชยค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในสัญญา

            ในส่วนของสมาชิกก็ควรติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างใกล้ชิด ทั้งจากรายงานที่ได้รับจากบริษัทจัดการและคณะกรรมการกองทุน และการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีเพื่อรับทราบและซักถามการบริหารเงินกองทุนของบริษัทจัดการ รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานในปีต่อไป นอกจากนั้นก็ควรใช้สิทธิเลือกกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างที่มีความรู้ ความสามารถเป็นตัวแทนสมาชิกในการทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของกองทุนอีกด้วย

            จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น บริษัทจัดการ คณะกรรมการกองทุน และสมาชิก ต่างก็มีส่วนรับผิดชอบต่อการบริหารกองทุนตามบทบาทหน้าที่ของตน และเพื่อป้องกันผลเสียหายที่อาจเกิดกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะกรมการกองทุนและสมาชิกควรใส่ใจในการบริหารกองทุนและร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนของตน

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th