หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน หากผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ดี ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ตอนที่ 1)

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน หลังจากที่ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับที่แล้วได้อธิบายถึงมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการกำกับดูแลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ระบบงานมีความน่าเชื่อถือ และบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วนั้น ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ขอเรียนว่าการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงซึ่งรวมถึงการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย แต่ความเสี่ยงเหล่านั้นสามารถลดลงได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับนี้ จึงขอตอบคำถาม
 

หากผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ดี ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ตอนที่ 1)

            จากคำถามดังกล่าว ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเรียนว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ แต่การลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ยังคงมีโอกาสที่มูลค่าหน่วยลงทุนปรับลดลงจากมูลค่าหน่วยลงทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบกับบรรยากาศการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น การชะลอการลงทุนของภาคการผลิตและการลดการใช้จ่ายของผู้บริโภค ที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมชะลอตัวลง เป็นต้น อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญกับการลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือการดำเนินนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ก็อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจด้วย เช่น นโยบายอัตราดอกเบี้ย นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 

            นอกจากนั้น ปัจจัยภายในกองทุน เช่น การเลือกนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับภาวะการลงทุนขณะนั้น หรือ การตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดของผู้จัดการกองทุนก็อาจก่อให้เกิดการปรับลดของผลตอบแทนด้วยเช่นกัน

            จากตัวอย่างดังกล่าว อาจสรุปได้ว่าแม้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมีผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพบริหารก็ตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนก็มีโอกาสต่ำกว่าที่ควรจะเป็นได้ อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดลงได้ด้วยความใส่ใจของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกในการติดตามการบริหารงานของผู้จัดการกองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างสูงสุด ซึ่งจะทำได้อย่างไรขอให้ท่านผู้อ่านติดตาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ในฉบับหน้า

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th