หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความเสี่ยงหรือไม่ (ตอนที่ 2)

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับนี้ เป็นฉบับต่อจากฉบับที่แล้วที่มีผู้สอบถามเข้ามาว่าควรจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ โดยสาเหตุที่ผู้อ่านท่านนั้นลังเลที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับเงินที่ตนเองสะสมเข้าไปในกองทุนคืน ดังนั้น ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD จึงขอตอบคำถามต่อจากฉบับที่แล้วว่า
 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความเสี่ยงหรือไม่?

            ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเรียนว่า นอกจากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้มีการบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างเป็นระบบ โดยให้มีผู้ให้บริการอื่น ๆ เข้ามาตรวจทานการปฏิบัติงานบางส่วนของบริษัทจัดการ และมีการกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ บริษัทจัดการ ผู้รับรองมูลค่า ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สอบบัญชี เพื่อให้การทำงานมีความโปร่งใส มีระบบงานและบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น

            สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนยังได้กำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม เพื่อให้การปฏิบัติงาน ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่กองทุนและสมาชิก ตัวอย่างเช่น การกำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดทำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า(customer profile) เพื่อทำความรู้จักกับลูกค้า และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า (suitability) เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาเลือกนโยบายที่เหมาะกับกองทุนมากที่สุด จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการนำเงินกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินที่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ต้องการหรือมีความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสมาชิกได้

            นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้แก่สมาชิกมากขึ้น และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเงินลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการลงทุนของบริษัทจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของกองทุนและตามประกาศอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานกำหนด รวมทั้งจัดทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัทจัดการแต่ละบริษัท ซึ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการจัดการลงทุน ด้านการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ด้านการติดต่อและการเสนอขายสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านฐานะทางการเงิน ซึ่งหากสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า บริษัทจัดการมีความเสี่ยงสูง สำนักงานก็จะดำเนินการตามแนวทางของสำนักงาน อาทิ การพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ดี การเพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจสอบ และการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม เป็นต้น เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัทจัดการให้ได้มาตรฐานต่อไป

            หวังว่า หลังจากที่ท่านอ่านถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ทั้งสองฉบับนี้ ท่านคงจะสบายใจขึ้นและไม่ลังเลที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรับผลประโยชน์ระยะยาวในอนาคต

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th