หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความเสี่ยงหรือไม่ (ตอนที่ 1)

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน มีลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปรึกษาเข้ามาว่า ควรสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนหรือไม่ เนื่องจากกังวลว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินสะสมคืนหรือจะสูญเงินในกองทุน ดังนั้น ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD จึงขอตอบคำถามที่ว่า
 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความเสี่ยงหรือไม่?

            ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเรียนว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเป็นสวัสดิการให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ดำรงชีพ ยามเกษียณอายุ เพื่อให้เงินในกองทุนออกดอกออกผลเป็นประโยชน์เพิ่มพูนแก่สมาชิก จึงจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทจัดการ เข้ามาบริหารจัดการโดยนำเงินกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทำให้สมาชิกบางท่านอาจกังวลว่า จะเชื่อมั่นการบริหารจัดการของผู้ให้บริการได้หรือไม่ เพียงใด มีระบบตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกองทุนหรือไม่ และใครเป็นผู้ดูแล ขอเรียนว่า อย่าเพิ่งกังวลมากเกินไป เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ยังมีหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารจัดการ กองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทุนและแก่สมาชิกทุกท่านมากที่สุด
 

            สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างเป็นระบบ โดยให้มีผู้ให้บริการอื่น ๆ เข้ามาตรวจทาน การปฏิบัติงานของบริษัทจัดการให้มีความถูกต้องอีกครั้ง ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินของกองทุน และผู้รับรองมูลค่า ทำหน้าที่รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการคำนวณ นอกจากนี้ สำนักงานยังกำหนดให้บริษัทจัดการต้องแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของตนโดยนำไปฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งทำหน้าที่ดูแล ตรวจสอบความถูกต้อง และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งติดตามผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน ซึ่งผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องไม่ใช่นายจ้างหรือบริษัทจัดการที่บริหารเงินของกองทุน และต้องมีระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ดี มั่นคง ปลอดภัย ดังนั้น สมาชิกไม่ต้องกังวลว่าทรัพย์สินของกองทุนจะสูญหายแต่อย่างใด

            นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้การทำงานมีความโปร่งใส มีระบบงานและมีบุคลากรที่มีความสามารถ อาทิ บริษัทหรือสถาบันการเงินที่จะรับบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องไม่ใช่นายจ้าง และจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งต้องผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด อาทิ ฐานะการเงินมั่นคง บริษัทและผู้บริหารไม่มีประวัติการกระทำผิด และระบบงานรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องมี ความพร้อมในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยต้องเข้าอบรมและสอบผ่านหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งการผ่านเกณฑ์ของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น สมาชิกสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจัดการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีระบบงานและบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะดูแลและบริหารจัดการเงินกองทุนของท่าน

            สำหรับสมาชิกที่กังวลว่าบริษัทจัดการอาจนำเงินกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงมากเกินไปจนเกิดความเสียหาย หรือสมาชิกที่สงสัยว่า นอกจากเกณฑ์ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. ยังมีการกำกับดูแลในลักษณะอื่น ๆ อีกหรือไม่ สามารถติดตามอ่านได้ใน ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับหน้า
 

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th