หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน หลักสูตร FC Fundamental Course มีความสำคัญอย่างไร

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงนี้มักมีกรรมการกองทุนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับหลักสูตรความรู้มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (FC Fundamental Course) ว่า มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวดังนั้น ถามมา... ตอบไว...ThaiPVD จึงขอตอบคำถามที่ว่า
 

หลักสูตร FC Fundamental Course มีความสำคัญอย่างไร?

            ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเรียนว่า คณะกรรมการกองทุนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเงินของสมาชิกกองทุนให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ และ ให้มีความมั่นคง เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกกองทุนที่จะมีเงินใช้เมื่อพ้นจากการทำงาน ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ทั้งการบริหารงานทั่วไปและการจัดการกองทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งการที่คณะกรรมการกองทุนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างครบถ้วนและถูกต้องนั้น คณะกรรมการกองทุนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในเรื่องดังกล่าว

            สำนักงาน ก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน จึงได้ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการ ลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนจัดทำหลักสูตรความรู้มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (FC Fundamental Course) ขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
                                      1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                                      2. กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                                      3. หลักปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                                      4. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                                      5. ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน
                                      6. งบการเงินและรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            ความรู้ที่คณะกรรมการกองทุนจะได้รับจากการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเนื้อหาจะถูกปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการปรับปรุงกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น การเข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คณะกรรมการกองทุนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            คณะกรรมการกองทุนที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรความรู้มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (FC Fundamental Course) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โทร 0-2294-7430-2 และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โทร 0-2264-0900-3 หรือสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ www.thaipvd.com ทั้งนี้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานซึ่งคณะกรรมการกองทุนสามารถเลือกเข้าอบรมได้กับทั้งสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งจัดอบรมหลักสูตรนี้สลับกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 2 วัน

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th