หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน สมาชิกทำงานไม่เต็มเดือนเนื่องจากการลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบอย่างไร

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างในกรณีที่ลูกจ้างทำงานไม่ครบเดือน หรือใช้สิทธิในการลาโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนว่านายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบแก่สมาชิกอย่างไร ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับนี้ จึงขอตอบคำถามที่ว่า

หากสมาชิกทำงานไม่เต็มเดือน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างไร และ
ต้องแจ้งบริษัทจัดการหรือไม่ ?

            จากคำถามดังกล่าว ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเรียนว่า หากสมาชิกทำงานโดยได้รับค่าจ้างไม่ครบเดือนในรอบใดนายจ้างจะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามการคำนวณจากจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริงในรอบนั้น เช่น สมาชิกลาบวชโดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนเพียงครึ่งหนึ่ง หรือลาคลอดเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่มีสิทธิได้รับเงินเดือนเพียงครึ่งหนึ่ง การคำนวณเงินสมทบจะคำนวณจากค่าจ้างเพียงครึ่งเดียวตามที่ได้จ่ายจริงในรอบนั้น สำหรับรอบที่ไม่มีการจ่ายค่าจ้าง ก็ไม่ต้องหักเงินสะสมเข้ากองทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนควรแจ้งสาเหตุการจ่ายเงินสมทบที่น้อยกว่าปกติ หรือการไม่ส่งเงินสมทบในรอบนั้นให้บริษัทจัดการทราบด้วยทุกครั้ง

            สำหรับกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตระหว่างเดือน นายจ้างจะต้องหักเงินสะสมและจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้ตายตามสัดส่วนของเดือนตามระยะเวลาการทำงานเช่นกัน ทั้งนี้ มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้บริษัทจัดการจะต้องจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือผู้รับประโยชน์หรือพินัยกรรม โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดครั้งเดียวภายในเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อได้รับแจ้งการสิ้นสมาชิกภาพจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว หากไม่มีการระบุผู้รับประโยชน์ในหนังสือผู้รับประโยชน์หรือพินัยกรรม บริษัทจัดการจะต้องจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามสัดส่วนที่กำหนดตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ได้แก่ บุตรให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน คู่สมรสให้ได้รับหนึ่งส่วน และ บิดามารดาให้ได้รับหนึ่งส่วนของจำนวนเงินที่พึงได้รับทั้งหมด แต่หากถ้าสมาชิกผู้ตายไม่มีผู้รับประโยชน์ตามมาตรา 23 ดังกล่าวให้เงินตกเป็นของกองทุนเพื่อจัดการตามที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th