หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน เงินสมทบในส่วนที่สมาชิกไม่ได้รับจากองทุน จะตกไปอยู่ที่ไหน

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับที่แล้วได้อธิบายถึงขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกองทุน ซึ่งหนึ่งในข้อบังคับที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการมีมติคณะกรรมการกองทุนหรือมติที่ประชุมใหญ่สมาชิก คือเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีท่านผู้อ่านจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบของนายจ้างว่า ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนแต่ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เงินที่เหลือจะตกอยู่กับใครและสมาชิกจะเรียกร้องเงินที่เหลือได้หรือไม่ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับนี้ จึงขอตอบคำถามที่ว่า

ถ้าลูกจ้างลาออกจากงานโดยได้เงินสมทบ 40 % เงินส่วนที่เหลือจะตกอยู่กับใคร และสมาชิกมีสิทธิเรียกร้องเงินส่วนที่เหลือได้หรือไม่?

            จากคำถามดังกล่าว ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD เรียนว่า เกณฑ์การรับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะกำหนดอยู่ในข้อบังคับกองทุน โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นกองทุนร่วม (Pooled Fund) จะกำหนดแตกต่างกันในแต่ละข้อบังคับเฉพาะส่วนของนายจ้างได้ ดังนั้นเกณฑ์การรับเงินดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละนายจ้าง ถึงแม้ว่านายจ้างเหล่านั้นจะอยู่ในกองทุนร่วมกองเดียวกันก็ตาม

            ทั้งนี้ ข้อบังคับกองทุนอาจกำหนดให้เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบที่เหลือจากจ่ายให้แก่สมาชิกกองทุนที่สิ้นสมาชิกภาพกลับเข้าเป็นรายได้ของบริษัทนายจ้าง หรือกำหนดให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนเพื่อเฉลี่ยให้แก่สมาชิกทุกรายที่ยังคงสมาชิกภาพอยู่ในกองทุนก็ได้ ดังนั้น เกณฑ์การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบจะต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับกองทุน เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มาตรา 23 กำหนดว่าบริษัทจัดการจะต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนเท่านั้น

            สำหรับคำถามที่ว่า สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพมีสิทธิเรียกร้องเพื่อให้ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบเต็ม 100 เปอร์เซ็นหรือไม่นั้น ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ขอเรียนว่า หากการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบเป็นไปตามข้อบังคับกองทุน สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องเงินส่วนที่เหลือได้ เนื่องจากข้อบังคับกองทุนยังมีผลบังคับใช้อยู่ ดังนั้นสมาชิกจึงไม่สามารถเรียกร้องเพื่อให้ได้รับเงินมากกว่าสิทธิที่สมาชิกพึงได้ในข้อบังคับกองทุน

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th