หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถแก้ไขได้หรือไม่

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับนี้ ขอตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับกองทุนเนื่องจากมีผู้สอบถามเข้ามาว่า หากต้องการแก้ไขข้อบังคับกองทุนจะสามารถทำได้หรือไม่ และใครบ้างที่มีอำนาจในการแก้ไข ดังนั้น ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD จึงขอตอบคำถามที่ว่า
 

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถแก้ไขได้หรือไม่?

            ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเรียนว่า ข้อบังคับกองทุนสามารถแก้ไข/เพิ่มเติมได้ แต่การแก้ไข/เพิ่มเติมดังกล่าวจะต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งควรสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุน ส่วนมติที่ใช้เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับกองทุนอาจมาจากมติคณะกรรมการกองทุนหรือมติที่ประชุมใหญ่สมาชิก ขึ้นกับว่าข้อบังคับกองทุนกำหนดไว้ว่าอย่างไร เช่น การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของสมาชิก ข้อบังคับกองทุนอาจกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อป้องกันการโต้แย้งจากสมาชิกกองทุนที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

            นอกจากนี้ ในการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนในประเด็นที่กระทบสิทธิของสมาชิกกองทุนหรือนายจ้าง คณะกรรมการกองทุนจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง เพื่อยืนยันว่านายจ้างได้รับทราบและยินยอมให้มีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนดังกล่าว ซึ่ง การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนนี้ไม่ขัดกับสภาพการจ้างงาน และสมาชิกได้ยินยอมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการที่นายจ้างหรือสมาชิกอ้างว่าไม่ทราบและไม่ยอมปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนที่ทำการแก้ไข/เพิ่มเติมใหม่
 

            โดยที่บริษัทจัดการเป็นผู้ติดต่อกับนายทะเบียนโดยตรงและเป็นผู้ส่งแบบคำขอจดทะเบียนและแก้ไขข้อบังคับกองทุนมาให้ นายทะเบียน คณะกรรมการกองทุนจึงอาจหารือกับบริษัทจัดการเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน เนื่องจาก บริษัทจัดการจะทราบแนวทางแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังสามารถช่วยคณะกรรมการกองทุนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำส่งนายทะเบียน ส่งผลให้การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อนายทะเบียนอนุมัติเท่านั้น

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th