หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน จะคัดเลือกบริษัทจัดการอย่างไร

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน  หลังจากที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันแล้วว่าจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำถามที่มักเกิดขึ้นตามมาก็คือ ไม่รู้ว่าจะคัดเลือกบริษัทจัดการอย่างไร หรือมีปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องการเลือกบริษัทจัดการ ดังนั้น ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD จึงขอตอบคำถามที่ว่า
 

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกบริษัทจัดการมีอะไรบ้าง?

            ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเรียนว่า การคัดเลือกบริษัทจัดการควรพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ซึ่งอาจแบ่งเป็นปัจจัยหลักๆ ได้ดังนี้

            1. ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะไม่สามารถรับจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
            2. ภาพลักษณ์/สถานะของบริษัท ควรพิจารณาว่าบริษัทจัดการมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยอาจดูจากประวัติและชื่อเสียงที่ผ่านมา เช่น บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดร้ายแรง มีบรรษัทภิบาลและนโยบายการบริหารองค์กรที่ดี มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง รวมทั้งคณะผู้บริหารมีประวัติและจรรยาบรรณที่ดี
            3. ระบบงาน ควรพิจารณาทั้งประสิทธิภาพและความโปร่งใส เช่น บริษัทจัดการที่ดีควรมีขั้นตอนการตัดสินใจลงทุนที่เป็นระบบ ไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนๆ เดียว และก่อนตัดสินใจลงทุนควรมีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เชื่อถือได้ สำหรับระบบทะเบียนสมาชิก การรับ/จ่ายเงินให้สมาชิก และการเปิดเผยข้อมูล ควรมีความสะดวก รวดเร็ว สม่ำเสมอ และรัดกุม นอกจากนี้ บริษัทจัดการที่ดีควรมีระบบฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในที่มีประสิทธิภาพ
            4. ผลการดำเนินงาน แม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตจะไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต แต่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนได้
            5. บุคลากร ควรพิจารณาว่าบุคลากรของบริษัทจัดการมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการลงทุนตามประเภททรัพย์สินที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนท่านหรือไม่ รวมทั้งควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอย่างดี และสามารถให้คำอธิบายหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการกองทุนได้ นอกจากนี้ จรรยาบรรณและประวัติการกระทำผิดของบุคลากรก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านควรให้ความใส่ใจ

            ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่คัดเลือกบริษัทจัดการควรตระหนักเสมอว่า ควรเลือกบริษัทจัดการจากคุณภาพของการดำเนินงานมากกว่าจาก ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่นเพียงอย่างเดียว เพื่อรักษาผลประโยชน์ระยะยาวของกองทุนของท่านเอง

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th