หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน สมาชิกสามารถวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ได้อย่างไร

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน  ฉบับนี้ ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทำความรู้จักกับดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแนวทางการวัดผลการดำเนินงานกองทุนของตนเอง เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารของผู้จัดการกองทุน จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทำความรู้จักกับดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานสำหรับตราสารประเภทต่าง ๆ และขอตอบคำถามที่ว่า
 

สมาชิกสามารถวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ได้อย่างไร ?

            ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเรียนว่า บริษัทจัดการจะเสนอดัชนีชี้วัด หรือเกณฑ์อ้างอิงที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ ของกองทุน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปกติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถลงทุนในทรัพย์สินหลายประเภท เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และเงินฝากประจำ ดังนั้น การวัดผลการดำเนินงานที่เหมาะสมจะต้องเป็นดัชนีชี้วัดผสม (Composite Benchmark) ซึ่งถัวเฉลี่ยน้ำหนักด้วยสินทรัพย์แต่ละประเภทด้วย

            ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ฉบับที่ สจก.กช. 1/2549 ซึ่งกำหนดเกณฑ์การการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 โดยกำหนดให้เกณฑ์อ้างอิง (Benchmark) ต้องสอดคล้องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนตามน้ำหนักที่สะท้อนความเสี่ยงการลงทุนของนโยบายการลงทุน (Investment Policy) เช่น ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุน บริษัทจัดการต้องใช้อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ฯ (SET Index Return) หรืออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ฯ กลุ่ม 50 หลักทรัพย์ (SET 50 Index Return) เป็นเกณฑ์อ้างอิง เป็นต้น

            ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น คณะกรรมการกองทุนควรขอคำชี้แจงจากบริษัทจัดการ เพื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ความผิดพลาดในการบริหารงาน ความไม่เหมาะสมของนโยบายการลงทุนกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ เกณฑ์อ้างอิงไม่สอดคล้องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารกองทุนและดูแลเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกตามนโยบายการลงทุนที่กำหนด

            ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกองทุนมีความเห็นว่า เกณฑ์ชี้วัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนเอง คณะกรรมการสามารถแจ้งความประสงค์ในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ชี้วัดไปยังบริษัทจัดการได้ตลอดเวลาในกรณีที่เป็นกองทุนเดี่ยว หากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านเป็นกองทุนร่วม การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ชี้วัดอาจทำได้ยากกว่าโดยต้องให้คณะกรรมการกองทุนของนายจ้างอื่นที่อยู่ภายใต้กองทุนเดียวกันอนุมัติด้วย

            ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดต่าง ๆ ตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้ที่ www.thaipvd.com

            หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th