หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีหน้าที่อะไรบ้าง

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน  ฉบับที่แล้ว ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ได้อธิบายถึงข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านควรจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานรอบ 6 เดือนที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนต้องส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สมาชิก ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ฉบับนี้ จึงขออธิบายให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงหน้าที่หลัก ๆ ของคณะกรรมการกองทุนว่ามีอะไรบ้าง จึงขอตอบคำถามที่ว่า

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

            ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเรียนว่า หน้าที่หลัก ๆ ของคณะกรรมการกองทุนสามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การจัดการกองทุน และ การเปิดเผยข้อมูล โดยจะขออธิบายถึงขอบเขตความรับผิดชอบในแต่ละส่วน ดังนี้

            การบริหารงานทั่วไปของกองทุน คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่รับสมัครสมาชิก และแจ้งการสิ้นสมาชิกภาพแก่บริษัทจัดการเพื่อดำเนินการชำระเงินแก่สมาชิกภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ การควบคุมดูแล การนำส่งเงินสะสมในส่วนของสมาชิก และเงินสบทบที่นายจ้างจ่ายให้แก่สมาชิกกองทุนให้มีความถูกต้องเรียบร้อย  ในกรณีที่กองทุนเลิกตามมาตรา 25 ของ พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ประสานงานกับนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่กองทุนเลิกและจัดให้มีการชำระบัญชีภายใน 30 วันโดยให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับจากวันที่กองทุนเลิก นอกจากนั้น คณะกรรมการกองทุนยังมีหน้าที่ประสานงานกับบริษัทจัดการในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อบังคับกองทุนด้วย

            ในส่วนของการจัดการกองทุน คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการส่วนใหญ่ของสมาชิก การคัดเลือกบริษัทจัดการและติดตามการลงทุนของบริษัทจัดการว่าเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัดที่คณะกรรมการกองทุนได้ตกลงไว้กับบริษัทจัดการ นอกจากนั้น คณะกรรมการกองทุนควรตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยเช่นกัน

            คณะกรรมการกองทุนยังมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สมาชิกรับทราบทั่วกัน เช่น กรณีมีการแก้ไขข้อบังคับกองทุน หรือ รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนแก่สมาชิก เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนจะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของกองทุน และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th