หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน Single Fund กับ Pooled Fund อย่างไหนดีกว่ากัน

             สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน  ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ฉบับนี้ เชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านหลายท่านที่กำลังตัดสินใจจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะเป็นคำถามที่มีผู้สนใจสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับประเภทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดรวมถึงข้อดีข้อเสียของกองทุนแต่ละประเภท ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ฉบับนี้จึงขอตอบคำถามที่ว่า:

บริษัทจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ไม่แน่ใจว่าควรจะจัดตั้งกองทุนในลักษณะ Single Fund หรือ Pooled Fund ?

            สำหรับปัญหานี้ ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD ขอเรียนว่า กองทุนเดี่ยว หรือที่เรียกกันว่า Single Fund เหมาะกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่เช่น มีเงินกองทุนมากกว่า 100 ล้านบาท โดยที่กองทุนจะมีนายจ้างเพียงรายเดียว นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับกองทุนได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากนายจ้างรายอื่น

            ถึงแม้ว่ากองทุนเดี่ยวจะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการกองทุนเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนตามความเหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก แต่การจัดตั้งกองทุนเดี่ยวอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากองทุนร่วม เนื่องจากไม่มีสมาชิกในบริษัทอื่นมาร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุน นอกจากนั้น จำนวนเงินในกองทุนเดี่ยวอาจไม่มากเท่าจำนวนเงินในกองทุนร่วมจึงทำให้ไม่สามารถการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเท่าที่ควร

            ในกรณีของกองทุนร่วม หรือที่เรียกว่า Pooled Fund เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนายจ้างขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานหรือเงินกองทุนไม่มากนัก เนื่องจากอาจไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนและบริษัทจัดการอาจไม่รับบริหารเงินกองทุนหากนายจ้างต้องการจัดตั้งเป็นกองทุนเดี่ยว

            กองทุนประเภทนี้บริษัทจัดการจะมีข้อบังคับหลักของกองทุนอยู่แล้ว จึงไม่มีความซับซ้อนในการจัดทำข้อบังคับกองทุน ในปัจจุบัน บริษัทจัดการส่วนใหญ่มีการเสนอกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายทำให้คณะกรรมการกองทุนมีทางเลือกมากขึ้นในการคัดเลือกบริษัทจัดการและกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่ตรงกับความต้องการของสมาชิก นอกจากนั้น ค่าบริหารจัดการกองทุนร่วมอาจจะต่ำกว่ากองทุนเดี่ยว เนื่องจากสมาชิกของนายจ้างแต่ละรายในกองทุนเดียวกันมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุน  และเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทจัดการสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อรักษาระดับผลตอบแทนให้กับสมาชิก

            แต่ท่านผู้อ่านอย่าลืมว่า การที่มีนายจ้างหลายรายในกองทุนร่วมจะทำให้ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนทำได้ยากขึ้น เนื่องจากจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนของนายจ้างรายอื่นในกองทุนด้วย อย่างไรก็ดี หากนโยบายการลงทุนไม่สามารถเปลี่ยนได้ ก็ยังมีทางออกคือการพิจารณาย้ายกองทุน

            สุดท้ายนี้ หลังจากที่ท่านตัดสินใจถึงความเหมาะสมของกองทุนทั้งสองประเภทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคัดเลือกบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนโดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งได้จากการสอบถามบริษัทจัดการแต่ละราย ได้แก่ ระบบในการตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ ระบบทะเบียนสมาชิก การเปิดเผยข้อมูล และระบบควบคุมภายใน รวมทั้ง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทจัดการที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จากเว็บไซต์ www.thaipvd.com

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th