หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน ลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งกองทุนได้หรือไม่ 

            สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ฉบับแรกของคอลัมน์ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD โดยการนำเสนอข้อหารือที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้สอบถามผ่านเว็บไซต์ ThaiPVD.com มาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ สำหรับฉบับแรกนี้เป็นข้อหารือเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากมีการสอบถามเข้ามามากว่า:

ลูกจ้างสามารถร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่เนื่องจากนายจ้างไม่มีนโยบาย
จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการที่นายจ้างไม่ยอมจัดตั้งกองทุนถือว่ามีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ ?

            สำหรับปัญหานี้ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ขอเรียนว่า พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดไว้ว่า “กองทุนจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้น โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนนั้น” ดังนั้นลูกจ้างจึงไม่สามารถร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยปราศจากนายจ้าง และนายจ้างไม่ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเนื่องจากในปัจจุบันการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย

            หากท่านสนใจที่จะออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่นายจ้างยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งกองทุน ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ขอแนะนำ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณที่มีคุณภาพ และเป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนทางด้านภาษีแก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจโดยการยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนเงินที่ได้ซื้อกองทุนในแต่ละปีทั้งนี้ต้องไม่เกินปีละ 15 % ของเงินได้ และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้วไม่เกินปีละ 300,000 บาท นอกจากนั้น กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เช่นกันหากผู้ลงทุนมีอายุมากกว่า 55 ปีบริบูรณ์และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

            RMF มีลักษณะคล้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือเป็นการออมแบบผูกพันระยะยาวแต่ก็ให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ลงทุนพอสมควร คือ ผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่องทุกปีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3 % ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ในขณะที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเดือน นอกจากนั้นการบริหารจัดการเงินกองทุนสำหรับ RMF และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ไม่แตกต่างกัน คือมีบริษัทจัดการที่เป็นมืออาชีพทำหน้าที่นำเงินของกองทุนไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนและสมาชิกเช่นเดียวกัน

            ดังนั้นแม้ว่าท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่จะออมเงินไว้สำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้โดยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่สำคัญท่านผู้อ่านควรตั้งมั่นไว้ว่าท่านต้องการออมเพื่อการเกษียณและจะมีวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นท่านผู้อ่านจะต้องรู้ถึงความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้จากการลงทุนและศึกษานโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนอย่างละเอียดโดยคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนจากผลประกอบการในอดีต และการบริการลูกค้า เป็นต้น

            สุดท้ายนี้ หากท่านผู้อ่านท่านใดมีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th