หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

เอกสารวิจัย

 

เอกสาร ผู้วิจัย Download File
1. แนวทางส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย ประสงค์ วินัยแพทย์ download
2.การพัฒนาการออมเพื่อเกษียณอายุ : ศึกษาการจัดตั้งกองทุน
บำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
นาย ประสงค์ วินัยแพทย์
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.)”
รุ่นที่ 12 (2552)
 
download
3.การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ นาย ประสงค์ วินัยแพทย์
หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) ส.ค. 53 - 2553
 
download

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 30/05/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th