หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

โปสเตอร์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            ปัจจุบัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความสำคัญต่อคนในวัยทำงานมากขึ้นในฐานะที่เป็นเครื่องมือการออมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตหลังเกษียณเป็นการวางแผนระยะยาวที่จะรองรับการใช้ชีวิตเมื่อไม่ได้ทำงานแล้ว อีกทั้งยังเป็นสวัสดิการที่สำคัญในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับองค์กร

            อย่างไรก็ดี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสมาชิกเอง การสร้างสรรค์สื่อที่เข้าถึงสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่สมาชิกของกองทุน และกระตุ้นให้สมาชิกมีความตื่นตัวในเรื่องการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเอง มีความสำคัญอย่างยิ่ง

            สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ริเริ่มจัดทำโปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยโปสเตอร์จำนวน 6 แผ่นที่เล่าเรียงสาระน่ารู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่นายจ้างทุกรายที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2549

            สำหรับ บริษัทหรือองค์กรใดที่สนใจจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและต้องการขอรับโปสเตอร์ไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ  ทาวเวอร์ B
  93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
  กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ 0-2695-9582
แผนที่สำนักงาน ก.ล.ต.


ภาพโปสเตอร์ พร้อมสาระน่ารู้เพิ่มเติม

แผ่นที่1   เริ่มออมพร้อมรับอนาคต
เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้มีเงินไว้ใช้ในวันหน้า และการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
แผ่นที่2   ออม 1 แต่ได้ถึง 2
ในการออมเงินกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนออม 1 ส่วน นายจ้างจะสมทบให้อีก 1 ส่วน เหมือนออม 1แต่ได้ถึง 2 และไม่ต้องเสียภาษีถ้าคุณออมจนเกษียณ
แผ่นที่ 3   เป็นหูเป็นตาแทนคุณ
ทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีคณะกรรมการกองทุนซึ่งเป็นตัวแทนจากนายจ้างและลูกจ้างเข้ามาช่วยดูแลจัดการ และปกป้องผลประโยชน์สมาชิก
แผ่นที่ 4 เสี่ยงน้อย เสี่ยงมาก คุณเลือกได้
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน โดยมีบริษัทจัดการกองทุน
ซึ่งเป็นผู้บริหารมืออาชีพทำหน้าที่ในการนำเงินกองทุนไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สมาชิก
ทั้งนี้ กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนต่ำกว่า
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
แผ่นที่ 5   ตรวจสอบทุกขั้น มั่นใจทุกตอน
สมาชิกสามารถตรวจสอบการนำส่งเงินเข้ากองทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนได้จาก
สลิปเงินเดือนและรายงานรายตัวสมาชิกซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้สมาชิกทุก 6 เดือน
แผ่นที่ 6   ยิ้ม..หลังเกษียณ
สมาชิกกองทุนสำรองเเลี้ยงชีพจะได้รับเงินจากกองทุนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพโดยจะได้รับเงินที่สมาชิกสะสมไว้กับกองทุนเต็มจำนวน และจะได้รับเงินส่วนที่นายจ้างสมทบให้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในข้อบังคับกองทุน

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/06/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th