หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ระบบ pension ของประเทศญี่ปุ่น เป็นอย่างไร

            สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน หลังจากห่างหายกันไปนานในการเยี่ยมชมระบบ pension ของประเทศต่าง ๆ พอดีเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วได้มีโอกาสไปดูงานระบบ pension ของประเทศญี่ปุ่นกับกรรมการกองทุน สมาชิกกองทุนและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการซึ่งสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นผู้จัดศึกษาดูงานในครั้งนี้ เราไปดูงานกัน 3 แห่ง ได้แก่ Russell Investments Nomura Securities และStock Exchange of Japan ค่ะ

            ยังจำได้ไหมคะ สรรหามาเล่าก่อนฉบับที่แล้วได้พูดถึงปัญหาของประชากรในวัยเกษียณหรือผู้สูงอายุที่นับวันจะทวีจำนวนมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลก รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงได้จัดตั้งกองทุนการออมขึ้นมาตามแนวทางของ World Bank เพื่อให้ประชากรในวัยแรงงานได้ออมเงินกันไว้ใช้ในยามเกษียณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรมากเจอกับปัญหาผู้สูงอายุก่อนประเทศอื่น ๆ จึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจัดตั้งกองทุนการออมขึ้น และมีการพัฒนาเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มในประเทศ สรรหามาเล่าฉบับนี้จะมาแชร์ความรู้ ข้อมูลจากการไปดูงาน ระบบ Pension ของประเทศญี่ปุ่นให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าระบบ pension ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นอย่างไรและลงทุนในอะไรกันบ้าง เหมือนหรือต่างจากบ้านเราอย่างไรกันค่ะ

            ระบบ pension ของประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย 3 ระบบหลัก ๆ ได้แก่
            1.  National Pension System (NPS) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียม pension ขั้นพื้นฐานให้กับทุกคนที่มีถิ่นฐานพำนักในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้มีหน้าที่สมัครเป็นสมาชิก NPS แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
                  •  กลุ่มที่ 1 ลูกจ้างภาครัฐและเอกชนที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี
                  •  กลุ่มที่ 2 คู่สมรสของกลุ่มที่ 1 ที่มีอายุระหว่าง 20-59 ปี
                  •  กลุ่มที่ 3 อื่น ๆ อาทิ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร แพทย์และทนายความฝึกหัด ผู้ว่างงาน นักเรียน และคู่สมรสของกลุ่มที่ 3 เป็นต้น ที่มีอายุตั้งแต่ 20-59 ปี
                 ปัจจุบัน NPS ครอบคลุมประชากรกว่า 70 ล้านคน
            2.  Employees’ Pension Insurance (EPI) สำหรับลูกจ้างภาคเอกชนจะจ่ายเงินผ่านระบบนี้ โดยจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายเข้า EPI จะเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้ NPS ดังนั้น การจ่ายเงินเข้า EPI จะเสมือนหนึ่งเป็นการจ่ายเข้า NPS ด้วย ขณะที่ส่วนเกินอัตราขั้นต่ำจะเป็นส่วนที่ขึ้นกับรายได้ ปัจจุบัน EPI ครอบคลุมลูกจ้างกว่า 35 ล้านคน
            3.  Mutual Aid Associations (MAA) สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในโรงเรียนเอกชน รูปแบบการจ่ายเงินเข้ากองทุนจะใกล้เคียงกับ EPI ดังนั้น ข้าราชการและลูกจ้างที่จ่ายเงินเข้า MAA จึงไม่ต้องจ่ายเงินเข้า NPS อีกรอบ ปัจจุบันระบบ MAA ครอบคลุมประชากรกว่า 5 ล้านคน

            จากข้างต้น เพื่อน ๆ จะเห็นว่าระบบบำนาญของญี่ปุ่นจะค่อนข้างหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมประชากรให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังระบบบำนาญแบบอื่น ๆ อีก อาทิ personal pensions เพื่อรองรับประชากรที่ต้องการออมเพิ่มเติม หรือขาดคุณสมบัติจากการรับสิทธิประโยชน์จากระบบ pensions หลัก

            อย่างไรก็ดี แม้ว่าแนวโน้มกองทุน pension ของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนจากระบบ Defined Benefit หรือ DB ซึ่งเป็นระบบที่การันตีเงินที่สมาชิกจะได้รับเมื่อออกจากกองทุน เป็น Defined Contribution หรือ DC ซึ่งเป็นระบบที่สมาชิกจะได้รับเงินตามการจ่ายเงินเข้ากองทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลการดำเนินงานของกองทุนกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตาม แต่สำหรับกองทุน pension ในประเทศญี่ปุ่น ระบบ DB ยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากทรัพย์สินภายใต้การจัดการ (AUM) ของDB อยู่ที่ 7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ AUM ของ DC มีเพียงแค่ 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

            สำหรับการจัดสรรทรัพย์สินที่ลงทุน (asset allocation) ของ Corporate Pension Funds ปรากฏว่า ส่วนใหญ่ลงทุนใน Japanese Bond และ Japanese Equity รองลงมาได้แก่ Foreign Bond และ Foreign Equity นอกจากนั้นก็มีกระจายการลงทุนใน Hedge Fund เงินฝากและอื่น ๆ ปัจจุบันได้มีการขยายช่องทางลงทุนต่าง ๆ ได้แก่ จัดให้ Hedge Fund เป็น Asset Classประเภทหนึ่งของการลงทุน เพิ่มการลงทุนใน Bond/Equity ของประเทศที่เกิดใหม่ (emerging market) รวมทั้งเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภค ตราสารทุนภาคเอกชน สินค้าโภคภัณฑ์และกองทุนอสังหาริมทรัพย์

            อย่างที่กล่าวข้างต้น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ประสบปัญหาเรื่องผู้สูงอายุจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้เรื่อยมาและออกมาตรการต่าง ๆ มารองรับ คราวหน้าเราจะมาดูว่ามาตรการที่พูดถึงมีอะไรบ้าง อย่าลืมติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 29/03/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th