หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำคัญอย่างไร

            เมื่อพูดถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็อดที่จะพูดถึงข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้นะครับ เพราะหากเปรียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นร่างกายของคนเรา ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็เป็นอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่ง หากขาดข้อบังคับกองทุน กองทุนนั้นก็จะเกิดปัญหา ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร หรือเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างกองทุนกับสมาชิก เนื่องจากกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเพียงกรอบให้เดินเท่านั้น แม้ว่าข้อบังคับกองทุนจะมีความสำคัญมากแต่จากคำถามที่มีเข้ามาทั้งทางโทรศัพท์และ thaipvd ก็ยังมีสมาชิกอีกจำนวนมากที่ไม่รู้ว่ากองทุนที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่มีข้อบังคับกองทุน หรือแม้จะรู้ว่ามี แต่ก็ไม่รู้ว่ากำหนดอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับสมาชิกอย่างไร หรือสมาชิกได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับอย่างไร กว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อตนเองได้สิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนไปแล้วและได้รับผลกระทบจากข้อบังคับกองทุนนั้น เนื่องจากสมาชิกไม่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนให้ถ่องแท้อันนำไปสู้ข้อโต้แย้งหรือการฟ้องร้องกันมากมาย หากสมาชิกทุกคนหันมาให้ความสนใจกับข้อบังคับของกองทุนที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ สมาชิกก็จะมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปในทิศทางอย่างที่สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการ แต่ทั้งนี้นายจ้างก็ต้องยินยอมด้วยนะครับถ้าข้อกำหนดนั้นมีกระทบต่อนายจ้างด้วย

            เขียนอย่างนี้ อย่าเพิ่งตกใจนะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจว่ากองทุนจะมีข้อกำหนดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกอย่างเดียว อันที่จริง ข้อบังคับกองทุนเป็นข้อตกลงระหว่างกองทุนกับสมาชิก ข้อกำหนดต่าง ๆ ก็เพื่อให้การดำเนินการของกองทุนเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนที่ต้องการให้สมาชิกหรือลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณหรือเมื่อไม่ได้ทำงานต่อไปแล้ว สิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือ ข้อบังคับของกองทุนต้องมีเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บัญญัติไว้ว่า ข้อบังคับกองทุนจะต้องมีอย่างน้อย 11 รายการ ได้แก่ (1) ชื่อกองทุน (2) ที่ตั้ง (3) วัตถุประสงค์ (4) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ (5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งฯ (6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุน (7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ (8) ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ..ทั้งนี้ข้อกำหนดนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (9) ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจการของกองทุน (10) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่หรือการประชุมสมาชิก และ(11) รายการอื่น ๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง นอกจากนั้นในวรรคสองของมาตราเดียวกันยังบัญญัติให้ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของกองทุน ให้คณะกรรมการกองทุนนำไปจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข และยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่านายทะเบียนจะพิจารณารับจดทะเบียนแล้ว

            จะเห็นว่าข้อกำหนดในข้อบังคับกองทุนแต่ละเรื่อง เกี่ยวข้องกับสมาชิกทั้งสิ้น โดยข้อบังคับกองทุนจะกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เงื่อนไข รวมถึงวิธีการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งสมาชิกจำเป็นต้องทราบและอ่านข้อบังคับกองทุนให้ละเอียด ครบถ้วนก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก และเมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็ควรติดตามข้อบังคับกองทุนที่มีการแก้ไขเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยติดตามด้วยว่า กองทุนปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนหรือไม่ หากคณะกรรมการกองทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุน สมาชิกก็ต้องขอให้แก้ไขให้ถูกต้องหรือถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องพึ่งกระบวนการทางยุติธรรมเพื่อขอคำวินิจฉัยต่อไป

            แม้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสภาพการจ้างแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุนจึงควรคำนึงถึงประโยชน์ของลูกจ้างเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการให้ลูกจ้างมีชีวิตที่ดี มีเงินใช้หลังเกษียณ ถือเป็นเงินออมก้อนสุดท้ายของลูกจ้าง ไม่ควรนำกฎหมายแรงงานหรือข้อบังคับการทำงานมากำหนดเป็นเงื่อนไขของการไม่ให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่สมาชิกในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนลูกจ้างก็ควรปฏิบัติตนหรือทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามระเบียบ วิธีปฏิบัติหรือข้อบังคับการทำงานที่นายจ้างกำหนดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นอกจากนั้น สมาชิกควรออมเงินในกองทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรลาออกจากกองทุนจนถึงวันที่ตนเองเกษียณอายุเพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายนอกจากได้รับเงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสมทบของนายจ้างแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วยครับ

            ฉบับหน้า เราจะมาดูกันว่า สมาชิกควรใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับการกำหนดข้อบังคับกองทุนในเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยตรง อย่าลืมติดตามนะครับ ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” สวัสดีครับ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 08/06/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th