หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน เรื่องอะไรบ้างที่สมาชิกต้องใส่ใจในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตอนที่ 2)

            ครั้งที่แล้วผมได้หยิบยกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยตรง 3 เรื่อง ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิกกองทุน เงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุน และการเลือกนโยบายการลงทุน คราวนี้ผมจะขอยกในเรื่องที่เป็นพระเอกที่ถามกันบ่อยมาก ๆ นั่นคือเรื่องเงินที่จ่ายออกจากกองทุนเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพครับ

            หากจำกันได้ เมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงรายการที่กฎหมายกำหนดให้มีในข้อบังคับกองทุนและรายการหนึ่งก็คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพหรือเมื่อกองทุนเลิก ทั้งนี้ ข้อกำหนดนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ดังนั้น ในข้อบังคับกองทุนจะมีหมวดที่เรียกว่า การจ่ายเงินจากกองทุน ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินจากกองทุน เรามาดูกันนะครับว่าสมาชิกควรสนใจอะไรบ้างในข้อกำหนดเรื่องนี้

            การจ่ายเงินเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ โดยปกติข้อบังคับกองทุนจะกำหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพไว้ในลักษณะคล้ายกัน ได้แก่ ตาย เกษียณอายุ ออกจากงาน ลาออกจากกองทุน นายจ้างเลิกกิจการและกองทุนเลิก เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม กองทุนจะจ่ายเงินสะสมและผลประโยชน์เงินสะสมให้แก่สมาชิกในทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไข ข้อบังคับกองทุนจึงไม่กำหนดในเรื่องนี้ไว้ แต่จะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบในกรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น (1) สมาชิกตาย ทุพพลภาพ หรือครบเกษียณอายุการทำงานกับนายจ้าง กองทุนจ่าย 100 % (2) สมาชิกออกจากงาน บางกองทุนอาจกำหนดจ่ายเงินตามอายุงาน บางกองทุนกำหนดตามอายุสมาชิก โดยอาจกำหนดเป็นขั้นบันได เช่น อายุงานน้อยกว่า 3 ปี กองทุนไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบเลย อายุงานตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี กองทุนจ่าย 50 % อายุงาน 5 ปีขึ้นไป กองทุนจ่าย 100 % เป็นต้น (3) สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน ข้อบังคับกองทุนอาจกำหนดการจ่ายเงินจากกองทุนแตกต่างจากกรณีสิ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุออกจากงาน เช่น อาจกำหนดอายุงานหรืออายุสมาชิกนานกว่า หรือจ่ายให้ไม่เต็ม 100 % และหากกองทุนอนุญาตให้สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก ข้อบังคับกองทุนก็อาจกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบตามอายุสมาชิกแทนอายุงาน ซึ่งอายุสมาชิกจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นับแต่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนอีกครั้ง (4) นายจ้างเลิกกิจการหรือตำแหน่งยุบเป็นเหตุให้ต้องออกจากงาน สมาชิกต้องดูว่า ข้อบังคับกองทุนกำหนดการจ่ายเงินจากกองทุนในกรณีเหล่านี้ไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่ หากไม่มี คณะกรรมการกองทุนต้องพิจารณาว่ากรณีดังกล่าว กองทุนมีเจตนาจะจ่ายเงินอย่างไร ซึ่งต้องดูบริบทการเขียนในเรื่องการจ่ายเงินจากกองทุนในภาพรวมทั้งหมด

            อย่างไรก็ดี ข้อบังคับกองทุนอาจกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพในกรณีออกจากงานหากลูกจ้างกระทำผิดต่อนายจ้าง แต่ข้อกำหนดนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เช่น ลูกจ้างทุจริตหรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นต้น

            วิธีการจ่ายเงิน ข้อบังคับกองทุนจะกำหนดวิธีการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ที่เหมือนกันคือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือดราฟท์ในชื่อสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) สำหรับบางกองทุนอาจกำหนดให้โอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ได้แต่บางกองทุนไม่ได้กำหนดไว้

            ดังที่เขียนไว้ตั้งแต่ฉบับที่แล้วครับว่า ข้อบังคับแต่ละกองทุนสามารถกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินจากกองทุนแตกต่างกัน การเขียนข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างและชี้ให้เห็นประเด็นที่ข้อบังคับกองทุนสามารถกำหนดได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น สมาชิกจึงต้องทราบและทำความเข้าใจข้อกำหนดการจ่ายเงินจากกองทุนเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุต่าง ๆ และวิธีการจ่ายเงินในข้อบังคับกองทุนเป็นอย่างดีเพื่อรู้สิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดบางเรื่องในข้อบังคับกองทุน ก็อาจแจ้งต่อกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างเพื่อขอแก้ไขข้อบังคับตั้งแต่ต้นดีกว่าที่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับแล้ว อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งและกระบวนการยุติธรรมในภายหลัง สมาชิกจึงควรใส่ใจข้อบังคับกองทุนให้มาก ๆ ครับ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/07/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th