หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน ผู้รับผลประโยชน์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือใคร

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อน ๆ จำได้ไหมคะว่า ตอนที่สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรรมการกองทุนได้ให้แบบฟอร์มมาให้เรากรอกชื่อผู้รับประโยชน์ แล้วผู้รับประโยชน์ที่เราระบุชื่อคือใคร มีความหมายอย่างไร ใส่ชื่อตัวเองได้หรือไม่

            ได้รับคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินจากกองทุนและผู้รับประโยชน์มาหลายคำถามทั้งจากบริษัทจัดการกองทุนและกรรมการกองทุน จึงขอทำความความเข้าใจดังนี้ค่ะ

            ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดว่า เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นที่มิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน และ ในกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ถ้าลูกจ้างมิได้กำหนดบุคคลผู้จะพึงได้รับเงินจากกองทุนไว้ โดยพินัยกรรมหรือทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่ผู้จัดการกองทุน ให้จ่ายเงินแก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และมาตรา 24 กำหนดว่า สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี นั่นหมายความว่า
 
            - หากลูกจ้างยังมีชีวิตอยู่ เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินกองทุนที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกผู้นั้นทั้งจำนวน จะจ่ายให้แก่ผู้อื่นมิได้ หรือจะจ่ายให้สมาชิกเพียงบางส่วนก็ไม่ได้

            - หากลูกจ้างเสียชีวิต ตอนนี้ล่ะค่ะที่ผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ในแบบฟอร์มจะมีบทบาทออกมาทันที ว่าเพื่อน ๆ สมาชิกได้ระบุผู้รับประโยชน์ให้ใครไว้บ้าง ไม่ว่าจะเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หลาน พี่ น้อง ญาติ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องระวังว่าการระบุบุคคลอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกเลย เป็นการระบุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้หรือไม่ ซึ่งอาจขัดกฎหมายที่ได้กล่าวข้างต้น ดังนั้น การระบุผู้รับประโยชน์ในแบบฟอร์ม จึงเป็นการระบุชื่อผู้รับเงินกองทุนที่สมาชิกมีสิทธิได้รับหลังจากที่สมาชิกเสียชีวิต สมาชิกอย่าระบุชื่อตัวเองเป็นผู้รับเงินกองทุนในแบบฟอร์มผู้รับประโยชน์นะคะ

            จะขอเล่ากรณีตัวอย่างที่ได้มีการสอบถามมาเพื่อให้เพื่อนสมาชิกเห็นภาพมากขึ้นนะคะ

            กรณีที่ 1 สมาชิกทำสัญญากู้เงินนายจ้าง โดยนายจ้างกำหนดให้สมาชิกต้องลงนามในหนังสือยินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระเงินกู้ในแต่ละงวด รวมถึงลงนามในหนังสือยินยอมให้นายจ้างและบริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คจ่ายเมื่อพ้นสมาชิกภาพในนามชื่อของสมาชิกเป็น 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็น Account Payee Only และฉบับที่เป็นเช็ค And Co. โดยเมื่อสมาชิกได้รับเช็คแล้วสมาชิกจะเซ็นสลักหลังเช็ค And Co. เพื่อชำระเงินกู้ส่วนที่คงค้าง กรณีนี้ต้องพิจารณามาตรา 24 แห่งพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีเจตนารมณ์ต้องการให้เงินกองทุนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น การกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายที่กำหนด ไม่ว่าจะได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่ก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมาย ไม่อาจกระทำได้ค่ะ 

            กรณีที่ 2 นายจ้างรายหนึ่งต้องการแก้ไขแบบฟอร์มผู้รับประโยชน์ โดยในแบบฟอร์มจะขอแก้ไขถ้อยคำจากคำว่า “สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแก่กรรม” เป็น “เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ” และ เปลี่ยนถ้อยคำจาก “เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม” เป็น “เมื่อมีการจ่ายเงินจากกองทุน” จะเห็นได้ว่า จากข้อความในแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์จากเงินกองทุนของนายจ้างที่จะขอแก้ไขใหม่ ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการจ่ายเงินเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุใด ๆ ไม่ใช่เพราะเหตุถึงแก่ความตาย ซึ่งได้อธิบายข้างต้นแล้วว่า ผู้รับประโยชน์จะเกิดขึ้นในกรณีที่สมาชิกหรือลูกจ้างถึงแก่ความตายเท่านั้น ดังนั้น การกำหนดข้อความในแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์จึงต้องไม่ขัดหรือแย้งมาตรา 23 และ 24 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะ

            เพื่อนสมาชิกสามารถหาคำตอบในเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ในหัวข้อ FAQ และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องได้ในหัวข้อ บทความน่าอ่าน ใน www.thaipvd.com สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 23/09/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th