หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีภูมิคุ้มกันอย่างไร

            สวัสดีค่ะ เมื่อไม่นานมานี้มีคำถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับเงิน ๆ ทอง ๆ ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกิดขึ้น นายจ้างหลายรายมีสวัสดิการเงินกู้ให้แก่ลูกจ้าง แต่พอลูกจ้างลาออกจากงานกลับไม่ใช้หนี้เงินกู้ให้แก่นายจ้าง นายจ้างหลายรายจึงต้องการกำหนดในข้อบังคับกองทุนว่า เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักหนี้ที่สมาชิกมีต่อนายจ้างเอาจากเงินที่สมาชิกจะได้รับคืนจากกองทุนก่อนจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้แก่สมาชิก ซึ่งข้อกำหนดลักษณะนี้ไม่สามารถกำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนค่ะ ถามมาตอบไวขอเล่าเหตุผลเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องนี้ให้ฟังว่าเพราะเหตุใดจึงกำหนดไม่ได้ค่ะ

            เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า วัตถุประสงค์ที่รัฐสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นทั้งยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกก็เพราะรัฐต้องการส่งเสริมให้ลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างได้มีการเก็บออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามที่ไม่ได้ทำงานหรือทำงานอีกไม่ได้แล้ว ซึ่งการออมเงินจะบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้มีปัจจัยใด ๆ มากระทบเงินออมจำนวนนี้ของลูกจ้างด้วย จึงมีการบัญญัติมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่า “สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุน..ไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี” เรามาดูกันว่าบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร

            “สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้” หมายความว่า กฎหมายห้ามมิให้สมาชิก (ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนจากกองทุนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ) โอนสิทธิที่จะได้รับเงินจากกองทุนไปให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งการที่สมาชิกไปทำความตกลงไว้ล่วงหน้าว่าสมาชิกยินยอมให้นายจ้างมีสิทธิหักเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ที่สมาชิกมีต่อนายจ้าง ความยินยอมแบบนี้เรียกว่าการตกลงโอนสิทธิที่จะได้รับเงินจากกองทุนไปให้นายจ้างนั่นเอง ข้อตกลงเช่นนี้จะบังคับใช้ไม่ได้เพราะขัดต่อกฎหมาย

            แต่ถ้าสมาชิกเสียชีวิตซึ่งจะทำให้สิทธิที่จะได้รับเงินคืนจากกองทุนตกเป็นของผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ หรือตกเป็นของทายาทโดยธรรมหากสมาชิกไม่ได้กำหนดผู้รับประโยชน์ กรณีนี้ไม่ใช่การโอนสิทธิเรียกร้องแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องที่ว่าสิทธิที่จะได้รับเงินตกเป็นของผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมาย

            หรือหากเป็นกรณีที่สมาชิกเมื่อได้รับเงินจากกองทุนแล้วได้นำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ (หรือนำเงินก้อนไหนก็ตาม) การกระทำแบบนี้เรียกว่าการนำเงินไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ไม่ใช่การโอนสิทธิเรียกร้องไปให้เจ้าหนี้ ซึ่งไม่ได้ถูกห้ามตามมาตรา 24 นะคะ

            สำหรับบทบัญญัติที่ว่า “สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี” หมายความว่า หากสมาชิกกองทุนถูกเจ้าหนี้ฟ้อง (อาจเป็นนายจ้างก็ได้หากนายจ้างปล่อยกู้ให้ลูกจ้าง) และเจ้าหนี้ชนะคดี ซึ่งหลังจากเจ้าหนี้ชนะคดี ก็จะมีขั้นตอนการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งมีสิทธิรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ถ้าหากสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนและมีสิทธิได้รับจากกองทุน กฎหมายห้ามมิให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมารวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เอาจากเงินที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุน กองทุนยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ตัวสมาชิกเองเท่านั้น จะจ่ายให้ใครอื่นไม่ได้
            
            นายจ้างที่มีสวัสดิการเงินกู้ให้แก่ลูกจ้างคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า แม้จะเขียนข้อบังคับไว้ ก็ใช้บังคับไม่ได้เพราะขัดกฎหมายค่ะ ...แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 25/04/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th