หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2554 จะก้าวไปทางไหน

            สวัสดีปีกระต่ายค่ะ ปีเสือผ่านพ้นไปแล้วแต่เชื่อว่าพวกเราคงยังคิดถึงเสือกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะเป็นเสือที่นำโชคดีมาให้ทั้งพาตลาดทุนทะยานไปอีกเกือบ 300 จุดหรือเพิ่มขึ้นจาก ปี 2552 ถึง 41 % แม้ระหว่างปีจะผันผวนทำเอาหายใจไม่ค่อยทั่วท้องก็ตาม และยังนำกฎกระทรวงเรื่องการอนุญาตนำเงินประเดิมเข้ากองทุนรวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

            ในปีกระต่ายนี้ สถาบันต่าง ๆ ก็ยังพากันวิเคราะห์ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังคงไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องติดตามดูปัจจัยด้านอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ด้วยนะคะ ดังนั้นท่านสมาชิกที่เลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเองต้องศึกษาข้อมูลให้ดี ๆ ดูแนวโน้มเศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ศึกษาบทวิเคราะห์จากหลาย ๆ สถาบัน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือไม่ อย่าตัดสินใจโดยดูราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เพราะในระยะยาวของปีนั้น ราคาหลักทรัพย์อาจแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ไปมากค่ะ

            ในส่วนของ ก.ล.ต. มีแผนที่จะพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นมาตรฐานสากลต่อเนื่องจากปี 2553 ดังนี้ค่ะ
            1. สนับสนุนให้กองทุนจัดให้มีหลายนโยบายการลงทุนเพื่อให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเอง เป็นที่น่ายินดีว่า ณ เดือนกันยายน 2553 มีกองทุน master fund แล้ว 70 กองทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 41 กองทุนและมีนายจ้างที่จัดให้มี employee’s choice แล้ว จำนวน 1,660 นายจ้าง เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 348 นายจ้าง แต่หากดูยอดรวมของจำนวนกองทุน 476 กองทุนและจำนวนนายจ้างทั้งหมด 9,889 นายจ้างแล้ว จะเห็นว่านายจ้างที่จัดให้มีหลายนโยบายการลงทุนเพื่อให้สมาชิกเลือกยังมีน้อยมาก จึงขอความร่วมมือกรรมการกองทุนในการจัดให้มีหลายนโยบายการลงทุนเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกค่ะ

            2. สนับสนุนให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีประเภททรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กองทุนลงทุนได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น เช่น การลงทุนใน commodities, derivatives for effective portfolio management เป็นต้น อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าการลงทุนดังกล่าวกองทุนมีความเสี่ยงมากขึ้น จึงต้องศึกษาอย่างละเอียด รอบคอบและรับฟังความเห็นทั้งสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วย นอกจากนั้น หากมีการอนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ เกณฑ์ที่จะออกจะต้องป้องกันความเสี่ยงไว้ระดับหนึ่งด้วยค่ะ

            3. ผลักดันให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สมาชิกองทุนให้มากที่สุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแต่ละนโยบายการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันให้บริษัทจัดการกำหนด risk spectrum ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและจัดทำแบบสอบถาม profile ของสมาชิกทำนองเดียวกับกองทุนรวมผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกมีข้อมูลอย่างเพียงพอและสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองเพื่อนำไปจับคู่กับนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละคนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมากขึ้น

            4. ศึกษาและเสนอแก้ไขกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างมากขึ้นและเพื่อให้มีความคล่องตัวในทางปฏิบัติ โดยจะทบทวนกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและศึกษาโครงสร้าง
การดำเนินการของกองทุนในต่างประเทศ รวมทั้งขอความเห็นทั้งจากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนค่ะ แต่การแก้ไขกฎหมายมีขั้นตอนค่อนข้างมากและระยะยาว คงต้องใจเย็นกันหน่อยนะคะ

            ทั้ง 4 เรื่องข้างต้น เป็นเรื่องหลัก ๆ เท่านั้นค่ะ จริง ๆ แล้ว ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะดำเนินการในปี 2554 ท่านกรรมการกองทุนหรือสมาชิกกองทุนท่านใดที่ต้องการแสดงความเห็นหรือเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราพัฒนา ส่งมาได้ที่ thaipvd.or.th ค่ะ แล้วติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. ได้ที่ www.thaipvd.com หรือใน e-mail มีอะไรใหม่ใน thaipvd ที่ ก.ล.ต. ส่งให้สมาชิกเป็นประจำทุกเดือน สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ รีบสมัครเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารในแวดวงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนใคร พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
            

วันที่อัพเดทล่าสุด 02/02/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th