หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนสำคัญอย่างไร

            สวัสดีค่ะ หลายท่านคงจะได้อ่านสรรหามาเล่าตอน “กรอบเวลาในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ฉบับที่แล้วกันไปแล้วนะคะ ยังมีการจดทะเบียนอีกหลายอย่างที่อยากจะทยอยนำมาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ ฉบับนี้เรามาคุยกันดูนะคะว่าการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนมีกรอบเวลาอย่างไร และมีความสำคัญยังไงบ้าง

            หลายท่านคงทราบแล้วว่า คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่ายคือ (1) บุคคลที่นายจ้างแต่งตั้ง และ (2) บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกกองทุน ส่วนจะมีกรรมการมาน้อยเพียงใดคงต้องดูให้เหมาะสมกับปริมาณของงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น กองทุนที่มีขนาดใหญ่ มีทรัพย์สินและมีสมาชิกจำนวนมาก ก็น่าจะมีกรรมการหลายคนเพื่อช่วยกันดูแลรับผิดชอบกิจการของกองทุน และกองทุนส่วนใหญ่นิยมตั้งกรรมการไว้เป็นจำนวนเลขคี่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการลงคะแนนเสียงในเรื่องใด ๆ แล้วเกิดได้คะแนนเท่ากันนั่นเอง 

            เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวกรรมการกองทุน ไม่ว่าจะเกิดจากกรรมการหมดวาระ กรรมการลาออก หรือแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม กฎหมายกำหนดให้กรรมการกองทุนมีหน้าที่นำไปจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 14 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนกรรมการ

            เหตุที่กฎหมายให้ความสำคัญกับกรรมการกองทุนเพราะกรรมการเป็นผู้ดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องการส่งเงินเข้ากองทุน การรับสมัครสมาชิก การจ่ายเงินให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ นอกจากนี้ กรรมการยังทำหน้าที่ติดตามดูแลว่าบริษัทจัดการนำเงินกองทุนไปจัดการลงทุนได้ผลประโยชน์ตอบแทนดีแค่ไหนเพียงใด จะเห็นว่าภาระหน้าที่ของกรรมการกองทุนคือการดูแลจัดการกองทุนอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ควรรีบนำไปจดทะเบียนให้ถูกต้องเรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจกระทำการแทนกองทุนของกรรมการที่เข้าใหม่

            ในทางปฏิบัติพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุน โดยปัญหาที่พบบ่อยคือ กองทุนมีมติตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว แต่คณะกรรมการกองทุนไม่แจ้งให้บริษัทจัดการนำไปยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการตั้งกรรมการใหม่ หรือกรรมการแจ้งให้บริษัทจัดการดำเนินการแล้ว แต่กรรมการไม่อยู่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งตราบใดที่ยังไม่มีการนำมาจดทะเบียนให้เรียบร้อย กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อาจจะเสี่ยงที่จะถูกโต้แย้งได้หากไปทำธุรกรรมใด ๆ กับบุคคลภายนอก

            คงต้องฝากให้ใช้ความระมัดระวังกันให้มากขึ้นด้วยนะคะ เพราะบางกองทุนเกิดปัญหาว่ากรรมการหมดวาระแล้วไม่ได้จัดให้มีการตั้งกรรมการใหม่จนทำให้กองทุนเหลือกรรมการเพียงคนเดียว ก็จะเกิดปัญหาว่ากรรมการที่เหลือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย หรือบางกรณีเกิดปัญหามีสมาชิกโต้แย้งว่ากรรมการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ดังกล่าวได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่ชอบ และมีข้อโต้แย้งค้างอยู่ในศาล ทำให้นายทะเบียนไม่สามารถรับจดทะเบียนเป็นกรรมการใหม่ให้ได้

            สำหรับกรรมการกองทุนท่านใดที่สนใจอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสำคัญของกรรมการต่อกองทุนว่ามีมากแค่ไหน ขอแนะนำให้อ่านบทความสรรหามาเล่าที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ thaipvd.com ซึ่งมีการเขียนเรื่องเกี่ยวกับกรรมการกองทุนไว้หลายบทความ ลองเข้าไปอ่านได้ค่ะ

            พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 23/02/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th