หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน บริษัทจัดการเกี่ยวข้องกับการยื่นจดทะเบียนกองทุนอย่างไร

            สวัสดีค่ะ สรรหามาเล่าฉบับนี้จะแนะนำให้ท่านรู้จักกับบริษัทจัดการในอีกบทบาทหนึ่งค่ะ หลายท่านคงจะคุ้นเคยกับบทบาทของบริษัทจัดการในฐานะมืออาชีพที่นำเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปจัดการลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์งอกเงย แต่อาจจะไม่ทราบว่าบริษัทจัดการยังมีบทบาทในการเป็นสื่อกลางในการยื่นจดทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกด้วย มาดูกันเลยค่ะ

            ไม่ว่าท่านจะเป็นนายจ้างที่กำลังต้องการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นมาใหม่ หรือเป็นกรรมการของกองทุนที่มีอยู่แล้วและกำลังต้องการจะจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน ซึ่งทั้งสองกรณีจะต้องมีการนำไปยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยท่านจะต้องขอให้บริษัทจัดการเป็นผู้ดำเนินการให้เพราะนายทะเบียนได้จัดให้มีระบบการรับจดทะเบียนเกี่ยวกับกองทุนไว้เพียงช่องทางเดียวคือการต้องยื่นผ่านระบบที่เชื่อมต่อแบบ online ระหว่างนายทะเบียนกับบริษัทจัดการค่ะ เหตุผลก็เพราะว่าทุกกองทุนต้องมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการให้นำเงินกองทุนไปบริหารอยู่แล้ว กองทุนจึงเป็นเสมือนลูกค้าของบริษัทจัดการซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าในการยื่นจดทะเบียนกองทุน

            ในเมื่อมีบริษัทจัดการเข้ามาเป็นตัวกลางในกระบวนการยื่นจดทะเบียนใด ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกก็คือการวางแผนเรื่องระยะเวลาในการนำไปยื่นจดทะเบียน ซึ่งหลายท่านคงจะได้อ่านสรรหามาเล่าเมื่อ 2 ฉบับย้อนหลังจากนี้ว่าการยื่นจดทะเบียนจะต้องทำภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ กรรมการกองทุนจึงจำเป็นต้องเผื่อเวลาให้กับบริษัทจัดการในการส่งเอกสารจดทะเบียนไปให้กรรมการลงนามและนำกลับไปยื่นต่อนายทะเบียนให้ทันเวลา เพื่อป้องกันมิให้เกิดความฉุกละหุกและเกิดเป็นความผิดพลาดขึ้น

            บริษัทจัดการไม่ใช่จะเป็นแค่ตัวกลางในการยื่นจดทะเบียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทในการช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการกองทุนเกี่ยวกับการจดทะเบียนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกองทุนที่มีการเขียนข้อบังคับที่สลับซับซ้อน หรือมีการวางเงื่อนไขเป็นพิเศษจนบางครั้งอาจเข้าข่ายเป็นข้อบังคับที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย ขัดวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกองทุน หรือไม่เป็นไปตามแนวทางการรับจดทะเบียนที่นายทะเบียนกำหนดไว้ก็ได้ เช่น ข้อบังคับที่ตัดสิทธิสมาชิกไม่ให้ได้รับเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือเป็นข้อบังคับที่ขัดต่อกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น
ในกรณีที่ไม่แน่ใจ กรรมการกองทุนอาจขอให้บริษัทจัดการส่งร่างข้อบังคับให้นายทะเบียนพิจารณาในเบื้องต้นก่อน หากแน่ใจแล้วว่าเป็นเนื้อหาที่สามารถจดทะเบียนได้จึงนำมายื่นคำขอจดทะเบียน วิธีนี้จะช่วยให้การยื่นจดทะเบียนเป็นไปโดยราบรื่นและไม่ต้องกังวลเรื่องกรอบระยะเวลาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นค่ะ

            ด้วยเหตุที่บริษัทจัดการมีบทบาทสำคัญหลายประการนี่เองเป็นเหตุให้กฎหมายกำหนดว่า เมื่อกองทุนใดแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ ให้กรรมการกองทุนนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้นายทะเบียนมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกองทุนนั้น ๆ ว่า กองทุนนั้น ๆ อยู่กับบริษัทจัดการรายใดนั่นเอง จะสังเกตเห็นว่าการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนบริษัทจัดการก็มีกรอบของเวลาเช่นเดียวกันค่ะ ระวังอย่ายื่นจดทะเบียนเลยเวลาด้วยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมว่าบริษัทจัดการเป็นเพียงตัวกลางในการยื่นคำขอผ่านเข้าระบบการรับจดทะเบียนของนายทะเบียน แต่ความรับผิดชอบที่จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเกี่ยวกับกองทุนภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดยังคงเป็นของกรรมการกองทุนอยู่ ดังนั้น กรรมการกองทุนควรจะคอยติดตามให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

            แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ อย่าลืมติดตามสาระน่ารู้และความคืบหน้าต่าง ๆ เกี่ยวกับวงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยได้ทางเว็บไซต์ www.thaipvd.com สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 09/03/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th