หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            ใกลัถึงวันสงกรานต์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนศักราชของปีใหม่ไทยจากปีขาลเข้าสู่ปีเถาะกันแล้วนะคะ  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ปกปักคุ้มครองให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากสิ่งไม่ดี ภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้แผ้วพาน และขอให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตต่อไปเพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านมีเงินออมเยอะ ๆ กันถ้วนหน้าค่ะ

            ยังจำกันได้หรือไม่คะว่าเมื่อต้นปี สรรหามาเล่าได้เขียนเกี่ยวกับแผนงานที่ ก.ล.ต. จะดำเนินการเพื่อพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นมาตรฐานสากลในปี 2554 ใน 4 เรื่อง หลังจากผ่านพ้นไตรมาส 1 มาแล้ว ก.ล.ต. ได้ดำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใน 7 เรื่อง มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

            1. ปรับวิธีการคำนวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (“NAV”) ในกรณีที่กองทุนนั้นมีลักษณะเป็น master fund จากคำนวณรายกองทุน เป็นราย sub fund เพื่อป้องกันการกระจุกตัวกรณีที่สมาชิกเลือกลงทุนใน sub fund เดียวที่ลงทุนในทรัพย์สินของนายจ้างมากเกินไปซึ่งเป็นการจำกัดความเสี่ยงมิให้สมาชิกรับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากทรัพย์สินนายจ้างเกิดความเสียหาย

            2. ปรับนิยามบริษัทในเครือของนายจ้างโดยให้หมายถึงบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งการปรับนิยามนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามกลุ่มกิจการของกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อกองทุนที่นายจ้างมีบริษัทในเครือจำนวนมากและบริษัทจัดการที่จะสามารถใช้ระบบตรวจสอบในแนวเดียวกับธุรกิจกองทุนรวม

            3. กำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของนายจ้าง ซึ่งเกณฑ์ในข้อนี้สำหรับบริษัทจัดการที่เป็นนายจ้างที่ไปลงทุนในกองทุนรวมที่นายจ้างบริหารท่านั้นค่ะ เพื่อไม่ให้เข้าข่ายการที่นายจ้างบริหารกองทุนเองอันเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยให้ไปลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทจัดการอื่นด้วย นอกจากนั้นยังจำกัดอัตราส่วนการลงทุนไม่ให้กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมมากเกินไปเพื่อป้องกันมิให้ผู้จัดการกองทุนรวมให้ความสำคัญหรือเน้นการดูแลกองทุนของนายจ้างตัวเองจนอาจเกิด bias กับกองทุนรวมอื่น ๆ ที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน

            4. เพิ่มช่องทางการลงทุนโดยอนุญาตให้กองทุนลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV รายกองทุนหรือราย sub fund ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้ลงทุนในกองทุนรวมทองคำในประเทศและต่างประเทศ เกณฑ์นี้เพื่อรองรับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่อาจเปิดให้ลงทุนในอนาคตด้วย การที่ไม่อนุญาตให้ลงทุนได้เยอะเพราะสินค้าโภคภัณฑ์จัดอยู่ในประเภททรัพย์สินที่มีความผันผวนด้านราคาและมีความเสี่ยงสูง ในต่างประเทศก็มีการจำกัดอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์นี้ประเภทนี้ด้วยค่ะ

            5. เพิ่มแนวทางการกำกับดูแลความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับสมาชิกนอกเหนือจากระดับกองทุนเพื่อให้บริษัทจัดการจัดตั้ง sub fund ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวได้ (“pure asset”) ซึ่งจะทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการลงทุน

            6. เพิ่มหลักเกณฑ์ให้บริษัทจัดการจัดทำ suitability สำหรับสมาชิกที่เลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้เหมาะสมกับข้อมูลและความเสี่ยงของแต่ละคน ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยตรงในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและป้องกันความเสี่ยงให้แก่สมาชิกนอกเหนือ จากการทำ suitability ในระดับกองทุน

            7. เพิ่มการกำกับดูแลการลงทุนโดยใช้แนวทาง look through หมายความว่า บริษัทจัดการต้องลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวและอัตราส่วนการลงทุนตามที่ ก.ล.ต. กำหนดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมหรือผ่านช่องทางใดหรือจะลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

            การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุนในการเพิ่มช่องทางการลงทุนและมีความยืดหยุ่นในการลงทุนมากขึ้น ที่สำคัญต้องเน้นหลักการกระจายความเสี่ยงตามแนวทางกำกับดูแล pension fund ของทั่วโลกเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเงินออมให้แก่ลูกจ้างในยามเกษียณ มิได้มุ่งเพื่อแสวงหากำไรอันจะทำให้สมาชิกรับความเสี่ยงมากเกินไปค่ะ 

            ขณะนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าว ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.thaipvd.com หัวข้อ what’s new แล้วพบกันใหม่
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 04/04/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th