หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

 

15.

การคงเงิน

 

 

15.1

กฎหมายใหม่กำหนดระยะเวลาคงเงินไว้ในกองทุนต้องไม่ต่ำกว่า 90 วัน หากจะขอคงเงินน้อยกว่า 90 วัน ทำได้หรือไม่

ตอบ

คำว่าไม่ต่ำกว่า 90 วันตามกฎหมาย หมายถึง หากข้อบังคับกองทุนจะกำหนดระยะเวลาคงเงิน จะต้องกำหนดไม่ต่ำกว่า 90 วัน  ส่วนสมาชิกอาจขอคงเงินน้อยกว่า 90 วันก็ได้ และระหว่างที่คงเงินไว้ หากจะโอนเงินไปกองทุนใหม่ก่อน หรือรับเงินออกไปจากกองทุนก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็สามารถทำได้
การขอรับเงินที่คงไว้ในกองทุน  ต้องรับเงินออกจากกองทุนครั้งเดียวทั้งจำนวนและรับออกจากกองทุนภายในก่อนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามวิธีที่กำหนดไว้ในหนังสือแสดงความจำนงขอคงเงินที่สมาชิกตกลงไว้กับบริษัทจัดการ
 

15.2

สมาชิกที่คงเงินไว้ในกองทุนยังคงได้สิทธิเหมือนสมาชิกที่อยู่ในกองทุนหรือไม่  เช่น กรณีเงิน unvested  ที่นายจ้างกำหนดว่าให้กลับเข้ากองทุน  สมาชิกที่คงเงินจะได้รับเงินดังกล่าวได้หรือไม่

ตอบ

มีสิทธิได้ เว้นแต่ข้อบังคับกองทุนกำหนดจำกัดสิทธิไว้
 

15.3

สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ จะสามารถคงเงินไว้ในกองทุนได้นานเท่าไร 

ตอบ

ดูได้จากข้อบังคับกองทุนว่ามีกำหนดระยะเวลาที่สมาชิกสามารถคงเงินไว้ในกองทุนได้เป็นเวลานานเท่าใด ซึ่งข้อบังคับของแต่ละกองทุนอาจกำหนดระยะเวลาไว้แตกต่างกัน แต่ต้องกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน ดังนั้น ข้อบังคับกองทุนควรเขียนเกี่ยวกับระยะเวลาที่กองทุนสามารถให้คงเงินได้ให้ชัดเจน
 

15.4

การคงเงินไว้ในกองทุน บริษัท (นายจ้าง)  สามารถนำเงินดังกล่าวไปลงทุนได้หรือไม่

ตอบ

เมื่อขอคงเงิน เงินจะอยู่ในกองทุนซึ่งเป็นคนละนิติบุคคลกับนายจ้าง กองทุนเท่านั้นที่จะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนหาดอกผลได้
 

15.5

ลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน  จะขอคงเงินไว้ในกองทุนได้หรือไม่

ตอบ

กฎหมายกำหนดให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด  มีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุนและคงการเป็นสมาชิกต่อไป  ดังนั้น กรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน  จึงไม่สามารถขอคงเงินไว้ในกองทุนได้ 
 

15.6

ถ้าสมาชิกออกจากงานโดยขอคงเงินไว้ในกองทุน จะสามารถติดตามมูลค่าเงินกองทุนได้อย่างไร

ตอบ

โดยปกติ สมาชิกที่ขอคงเงินไว้ในกองทุนจะได้รับเอกสารแสดงรายละเอียดผลประโยชน์ที่สมาชิกมีอยู่ในกองทุนปีละ 2 ครั้งเหมือนสมาชิกทั่วไป  โดยบริษัทจัดการจะนำส่งให้สมาชิกตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้ในหนังสือแสดงความจำนงขอคงเงินตามแบบที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้น ในกรณีที่สมาชิกต้องการทราบข้อมูลดังกล่าวมากกว่าปีละ 2 ครั้ง อาจแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทจัดการเพื่อขอให้ส่งข้อมูลให้ (ขอให้ดูข้อตกลงที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นสำหรับสมาชิกที่คงเงิน)
 

15.7

หากบริษัท (นายจ้าง) เลิกกิจการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพปิด สมาชิกที่คงเงินไว้ในกองทุนอยู่แล้ว จะสามารถคงเงินต่อไปได้หรือไม่

ตอบ

การคงเงินของสมาชิก เป็นการคงเงินไว้กับกองทุนรายนายจ้าง ดังนั้น หากนายจ้างถอนตัวโดยไม่มีการเข้าร่วมในกองทุนร่วมใหม่หรือไม่ได้จัดตั้งกองทุนใหม่ สิทธิในการคงเงินของสมาชิกจึงต้องสิ้นสุดลงและให้จ่ายเงินจากกองทุนตามวิธีการที่ตกลงกันไว้ 
 

15.8

เมื่อเกษียณอายุ ต้องทำอย่างไร หากต้องการคงเงินไว้ในกองทุน หรือขอรับเงินเป็นงวด

ตอบ

ข้อบังคับกองทุนจะกำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอคงเงินหรือรับเงินเป็นงวดไว้ รวมทั้งอาจมีรายละเอียดซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ  การคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขอคงเงินและรับเงินเป็นงวด เป็นต้น  ซึ่งสมาชิกควรศึกษารายละเอียดเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกรับเงินออกจากกองทุน ขอคงเงินไว้ในกองทุน หรือรับเงินเป็นงวด  
 

15.9

นายจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการให้สมาชิกคงเงินไว้ในกองทุน

ตอบ นายจ้างไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้สิทธิแก่สมาชิกที่ขอคงเงินหรือรับเงินเป็นงวดแต่อย่างใด เมื่อสมาชิกต้องการใช้สิทธิคงเงินให้ติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอให้เก็บรักษาเงินไว้ให้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  ทั้งนี้   บริษัทจัดการสามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิกได้
 
15.10

สมาชิกที่ขอคงเงินไว้จะสามารถถอนเงินออกเป็นงวดๆ ได้หรือไม่อย่างไร

ตอบ สมาชิกที่ขอคงเงินไว้ในกองทุนไม่สามารถถอนเงินออกเป็นงวดๆ ได้ ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณอายุอาจขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้  โดยการขอรับเงินเป็นงวดให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุน
 
15.11

สมาชิกลาออกและขอคงเงินไว้ในกองทุนต่อมาสมาชิกเปลี่ยนใจกลับมายังที่เดิม กองทุนสามารถรับโอนกลับเข้ากองทุน หรือไม่

ตอบ การออกจากงานอันเป็นเหตุให้สิ้นสมาชิกภาพไปแล้ว การที่จะกลับมาทำงานที่เดิม อาจต้องพิจารณาคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิก  ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อบังคับกองทุนว่ากำหนดสิทธิให้สมาชิกรายนี้อย่างไร และเมื่อลูกจ้างเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ บริษัทจัดการจะนำเงินที่คงไว้ในกองทุนมาจัดสรรหน่วยให้สมาชิกต่อไป
 
15.12

กรณีลาออกจากที่ทำงานเดิมซึ่งมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ แล้วที่ทำงานใหม่มีระยะเวลาทดลองงานก่อนจะให้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในระยะนี้จะไม่ถูกหักเงินส่งกองทุนเลย จะสามารถโอนย้ายกองทุนจากที่เก่ามาที่ใหม่ได้หรือไม่ และถ้าบริษัทจัดการกองทุนเป็นคนละบริษัทกันจะโอนย้ายกองทุนจากที่เก่ามาที่ใหม่ได้หรือไม่

ตอบ สมาชิกกองทุนที่ออกจากที่ทำงานเดิม สามารถขอโอนเงินมาเข้าร่วมกับกองทุนของนายจ้างใหม่ โดยสมาชิกต้องแจ้งความจำนงให้คณะกรรมการกองทุนของนายจ้างเดิมทราบเพื่อขอคงเงินไว้รอการโอนย้ายเงิน  ส่วนบริษัทจัดการกองทุนที่บริหารแม้จะต่างแห่งกัน ก็สามารถดำเนินการดังกล่าวได้
 
15.13 หากสมาชิกที่คงเงินไว้ต้องการได้รับเงินคืนจากกองทุนคราวเดียว กองทุนต้องจ่ายเงินคืนให้กับลูกจ้างภายใน 30 วันตามมาตรา 23 หรือไม่
ตอบ  การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่คงเงินไว้ในกองทุนจนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนแล้วนั้น ไม่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  อย่างไรก็ดี  หากพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเรื่องการจ่ายเงินให้แก่สมาชิก ที่กำหนดไว้ในมาตรา 23 ว่าระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกต้องกระทำภายใน 30 วันนับแต่วันที่สิ้นสมาชิกภาพ   อาจพิจารณาได้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นต้องการให้สมาชิกได้รับเงินจากกองทุนในระยะเวลาที่รวดเร็วซึ่งหลักการดังกล่าวน่าจะนำมาปรับใช้กับกรณีการคงเงินไว้ในกองทุนได้เช่นเดียวกัน
 
15.14 เมื่อสิ้นสมาชิกภาพจะขอรับเงินออกจากกองทุนทันทีเพียงบางส่วนและคงส่วนที่เหลือไว้ในกองทุนต่อไปได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถทำได้
 
15.15 ขอสอบถามเรื่องค่ารักษาสภาพในการคงเงิน
ตอบ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายในการคงเงิน ดังนั้น ขอให้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการคงเงินไปยังบริษัทจัดการที่บริหารเงินกองทุนที่ขอคงเงินไว้ได้     
 
15.16 กรณีที่สมาชิกกองทุนซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้ลาออกจากงานและขอลาออกจากกองทุนโดยประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุน สามารถทำได้หรือไม่ โดย working permit ของชาวต่างชาติรายนั้นได้ถูกยกเลิกทันทีเมื่อออกจากบริษัท แต่ยังคงมี visa ที่จะพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทยได้
ตอบ เมื่อลูกจ้างออกจากงาน กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สิทธิลูกจ้างดังกล่าวในการขอคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อบังคับ โดยในระหว่างการคงเงินลูกจ้างได้ออกจากงานแล้ว ลูกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและนายจ้างไม่ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนอีกต่อไป ต่อมาเมื่อลูกจ้างต้องการขอรับเงินที่คงไว้คืนจากกองทุน ลูกจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนจากกองทุนตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนหรือข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับบริษัทจัดการที่ขอคงเงิน ดังนั้น การไม่มี working permit จึงไม่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ลูกจ้างคงเงินได้หรือไม่
 
15.17 กรณีเงินกองทุนถูกบริหารโดย 2 บริษัทจัดการ เงินครึ่งหนึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการ A และเงินอีกครึ่งหนึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการ B เมื่อสมาชิกจะลาออกจึงต้องการขอคงเงินไว้กับบริษัทจัดการ A ส่วนเงินที่บริหารโดยบริษัทจัดการ B จะขอรับออกจากกองทุนทันที ทำได้หรือไม่
ตอบ กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาตรา 23 กำหนดว่า ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพรวมทั้งหมดคราวเดียวภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ และมาตรา 23 /3 กำหนดว่า “เมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างรายนั้นมีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุน และคงการเป็นสมาชิกต่อไป...” โดยคำว่า “ทั้งหมด” ในทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้นหมายถึงการจ่ายเงินหรือการคงเงินทั้งหมดของสมาชิกรายนั้น โดยให้นับรวมเงินที่นำไปลงทุนในทุกนโยบายการลงทุนหรือทุกกองทุนที่สมาชิกเป็นสมาชิกอยู่ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งโดยนายจ้างรายเดียวกัน 
 
15.18 บริษัทนายจ้างที่ขอคงเงินไว้ถูกควบรวมกิจการ และปิดตัวลง จะสามารถขอคงเงินต่อกับกองทุนของบริษัทใหม่ที่ควบรวมกิจการได้หรือไม่
ตอบ กรณีบริษัทนายจ้างถูกควบรวมกิจการ หากบริษัทนายจ้างถูกปิดลงหรือเลิกกิจการ (เลิกนิติบุคคล) ย่อมจะเป็นเหตุให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทนายจ้างต้องเลิกด้วย และทำให้ลูกจ้างทุกรายสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนนายจ้างเดิม
อย่างไรก็ดี การคงเงินกับกองทุนบริษัทใหม่ สามารถทำได้ หากกองทุนของบริษัทใหม่กำหนดข้อบังคับรองรับให้ลูกจ้างของบริษัทเก่าเข้าเป็นสมาชิกและสามารถคงเงินไว้กับกองทุนได้โดยมิต้องนำเงินออกจากกองทุน แต่หากบริษัทใหม่ไม่ยินยอมและสมาชิกยังหากองทุนใหม่รับโอนเงินจากกองทุนเดิมไม่ได้ สมาชิกอาจไม่นำเงินออกจากกองทุนจนกว่ากองทุนนั้นมีการชำระบัญชีเสร็จสิ้น
 
 

ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 01/08/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th