หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

16.

การรับเงินเป็นงวด

 

 

16.1

บริษัทจัดการสามารถคิดค่าธรรมเนียมในการทำรายการขอรับเงินเป็นงวดได้หรือไม่

ตอบ

สามารถคิดได้ แล้วแต่ตกลงกัน
 

16.2

กรณีลาออกจากงาน และคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อมาเมื่อครบกำหนดระยะเวลาคงเงินยังไม่มีงานทำจึงไม่สามารถหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นมารับช่วงต่อเงินจากกองทุนเดิมได้ ไม่ทราบว่าถ้าจะขอรับเป็นงวด ๆ แทนการรับเงินออกจากกองทุนเพียงครั้งเดียวได้หรือไม่

ตอบ

กฎหมายกำหนดให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน  มีสิทธิแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดและคงการเป็นสมาชิกต่อไปได้  ดังนั้น กรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยมิใช่เหตุการเกษียณอายุ  จึงไม่สามารถขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้  
 

16.3

กรณีขอรับเงินเป็นงวด เงินอุทิศ+เงิน unvested + เงินอื่น ๆ ที่เข้ามาในกองทุน จะได้รับหรือไม่

ตอบ

มีสิทธิได้รับ เว้นแต่ข้อบังคับกองทุนกำหนดจำกัดสิทธิไว้
 

16.4

คณะกรรมการกองทุนสามารถกำหนดข้อบังคับในเงื่อนไขการรับเงินงวด ระยะเวลา และงวดการรับ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใช่หรือไม่

ตอบ

ข้อบังคับกองทุนอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้ตามที่คณะกรรมการกองทุนตกลงกับบริษัทจัดการ ซึ่งในการตกลงกับบริษัทจัดการ กฎหมายกำหนดให้มีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับระยะเวลา  และจำนวนงวดในการรับเงินจากกองทุน วิธีการคำนวณจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับในแต่ละงวด และสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับเงินจากกองทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนควรสื่อสารและเปิดเผยข้อตกลงดังกล่าวให้สมาชิกกองทุนทราบด้วย
 

 

ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 19/07/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th