หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

1.

การจัดตั้งกองทุน

 

 

1.1

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีคำสั่งการจัดตั้งจากส่วนราชการ สามารถจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่

ตอบ

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องเป็นการจัดตั้งร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  ดังนั้น หากหน่วยงานดังกล่าวซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีคำสั่งการจัดตั้งจากส่วนราชการและมีระเบียบข้อบังคับเป็นของตนเอง มีสถานะเป็นนายจ้าง มีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง และแสดงเจตจำนงที่จะจัดตั้งกองทุนร่วมกับลูกจ้าง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 หน่วยงานดังกล่าวก็สามารถจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
 

1.2

ลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยไม่มีนายจ้าง ได้หรือไม่

ตอบ

ไม่ได้ เนื่องจากตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดว่า กองทุนจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้น โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนนั้น 
 

1.3

มีการกำหนดจำนวนสมาชิกกองทุนขั้นต่ำในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่

ตอบ

จำนวนพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น  กฎหมายมิได้กำหนดขั้นต่ำไว้  แต่ในการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนหรือเพิ่มนายจ้างในกองทุนร่วม  ต้องมีผู้แทนของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน) ลงชื่อในแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของลักษณะการประกอบกิจการหลักของนายจ้างและจำนวนลูกจ้างขององค์กรประกอบ  
 

1.4

หากบริษัทต้องการเพิ่มบริษัทในเครือเข้ามาในกองทุนเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ และอย่างไร

ตอบ

ทำได้ โดยให้คณะกรรมการกองทุนมาขอจดทะเบียนเพิ่มนายจ้างอีก 1 ราย ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  
 

1.5

อยากตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรเริ่มต้นตรงไหน

ตอบ

ขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เว็บไซต์ thaipvd.com  หมวดการจัดตั้งกองทุน เพื่อให้เข้าใจภาพรวม หลังจากนั้นควรติดต่อบริษัทจัดการเพื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุน โดยดูรายชื่อได้จากหมวดผู้ให้บริการ 
 

1.6

กฎหมายบังคับให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่

ตอบ

ปัจจุบันกฎหมายไม่ได้บังคับให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนเป็นความสมัครใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อย่างไรก็ดี หากบริษัทประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

1.7

ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ตอบ

ค่าใช้จ่ายหลักๆ ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมในการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะกำหนดเป็นร้อยละของเงินกองทุน นอกจากนั้น ยังมีค่าจัดทำทะเบียนสมาชิกซึ่งอาจคิดตามจำนวนสมาชิก และค่าสอบบัญชีกองทุนที่จะกำหนดเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน 
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะจ่ายจากเงินกองทุน สำหรับค่าใช้จ่ายที่คิดจากนายจ้างอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน ซึ่งคิดครั้งเดียวเฉพาะเมื่อเริ่มจัดตั้ง
 

1.8

บริษัทสามารถจัดตั้งกองทุน 2 กองทุน ซึ่งมีนโยบายการลงทุนต่างกัน และมีบริษัทจัดการ 2 รายบริหาร ได้หรือไม่

ตอบ

นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนกองทุน ดังนั้น การจัดตั้ง 2กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่ต่างกันที่บริหารโดยบริษัทจัดการ 2 ราย สามารถทำได้ 
 

1.9

นายจ้างจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันพนักงานที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถสมัครเข้ากองทุนได้ สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกิดจากการตกลงกันระหว่างลูกจ้างและนายจ้างด้วยความสมัครใจ กรณีนี้สมาชิกอาจจะเสนอนายจ้างให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยให้รวมถึงสาขาต่างจังหวัดด้วยก็ได้ 
 

1.10

บริษัทฯ จะตั้งกองทุนให้กับพนักงานเองโดยไม่จ้างปริษัทจัดการสามารถทำได้หรือไม่

ตอบ

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำหนดว่า เมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งกองทุนขึ้น ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน  ส่วนการจัดการกองทุน ตาม พ.ร.บ. กำหนดให้การจัดการกองทุนจะต้องดำเนินการโดยบุคคลซึ่งมิใช่นายจ้าง และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกองทุน  โดยการดำเนินการยื่นจดทะเบียนคำขอในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างกองทุนกับนายทะเบียน จะดำเนินการผ่านบริษัทจัดการ
 

1.11

บริษัทจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยมีสมาชิกกองทุนเพียงคนเดียวขึ้น ไม่ทราบว่าจะทำได้อย่างไรบ้าง

ตอบ

นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลักษณะการประกอบกิจการหลักของนายจ้างและจำนวนลูกจ้างขององค์กรประกอบด้วย กรณีมีลูกจ้างรายเดียว บริษัทควรจัดส่งเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบกิจการ  รวมทั้งแนวโน้มที่จะมีการเพิ่มจำนวนลูกจ้างในอนาคตเพื่อประกอบการพิจารณา
 

1.12

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องใช้มติที่ประชุมกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติพิเศษ

ตอบ

ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายกำหนดให้เกิดจากความตกลงโดยสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้าง โดยไม่ได้กำหนดวิธีการว่าอย่างไรคือความตกลงของแต่ละฝ่าย ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ภายในของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ดี โดยที่การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือได้ว่าเป็นสวัสดิการหนึ่งที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง นายจ้างจึงอาจกำหนดที่จะจัดสวัสดิการนี้ในข้อบังคับการทำงาน หรือในข้อตกลงสภาพการจ้างก็ได้
 

1.13

มีหลักการในการเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund หรือไม่ว่าต้องเปรียบเทียบอะไรบ้างในแต่ละกองทุน

ตอบ

การเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (pooled fund) ของบริษัทจัดการใดบริษัทหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น
- นโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกกองทุนหรือไม่
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่เหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม
นอกจากนี้ ในการเลือกบริษัทจัดการ ควรพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ การมีจรรยาบรรณที่ดี  มีระบบงานที่ดี  เช่น ระบบการตัดสินใจลงทุนมีขั้นตอนที่เป็นเหตุเป็นผล  มีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน  มีจรรยาบรรณ และไม่มีประวัติการกระทำความผิด รวมทั้ง ควรพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการด้านอื่นๆด้วย  อาทิ การให้ความรู้แก่สมาชิก การเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกทราบ งานเอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้อง รัดกุม และไม่ล่าช้า เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้จากการสอบถามบริษัทจัดการนั้น ๆ
 

1.14

บริษัทที่จะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ตอบ

กองทุนจะมีขึ้นได้ก็ด้วยลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุน สำหรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนลูกจ้างว่าต้องมีจำนวนเท่าไร จึงจะสามารถจัดตั้งกองทุนได้นั้น กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ จึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของนายจ้างและลูกจ้างและความเหมาะสมในปัจจัยอื่นๆ ที่จะจัดตั้งกองทุน
 

1.15

กองทุนร่วม (pooled fund) เป็นอย่างไร  

ตอบ

กองทุนร่วม หมายถึง กองทุนที่มีนายจ้างมากกว่า 1 รายขึ้นไปมาเข้าร่วมในกองทุนเดียวกัน  ซึ่งต่างจากกองทุนเดี่ยวที่มีเพียงนายจ้างเดียวในกองทุน กองทุนร่วมจะสนับสนุนให้นายจ้างที่มีลูกจ้างน้อย  และเงินกองทุนน้อย  สามารถเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ นอกจากนี้ข้อดีของกองทุนร่วม เช่น ปริมาณเงินกองทุนมาก อาจมีโอกาสในการลงทุนมากและหลายหลายกว่า  และสามารถแชร์ค่าใช้จ่ายกับนายจ้างรายอื่น ๆ ได้ แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจในการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุน  ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกองทุนของบริษัทนายจ้างรายอื่นและนโยบายการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ไม่ง่ายนัก

 

1.16

องค์กรเป็นรูปแบบสมาคม สามารถจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่

ตอบ

สมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายย่อมมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงสามารถจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของสมาคมฯ ได้
 

1.17

อยากทราบความแตกต่างของ Pooled Fund  กับ  Single Fund

ตอบ

กองทุนเดี่ยว (single fund) หมายถึง กองทุนที่มีนายจ้างเพียงรายเดียวในกองทุน ซึ่งแตกต่างจากกองทุนร่วม (pooled fund) ที่มีนายจ้างมากกว่า 1 รายขึ้นไปมาเข้าร่วมในกองทุนเดียวกัน 
ข้อดีของกองทุนเดี่ยว คือ คณะกรรมการกองทุนมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับกองทุนและนโยบายการลงทุนได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากนายจ้างรายอื่น แต่การจัดตั้งกองทุนเดี่ยวอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากองทุนร่วม เนื่องจากไม่มีสมาชิกของนายจ้างรายอื่นมาร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุน กองทุนเดี่ยวจึงเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเงินกองทุนพอสมควร
ขณะที่กองทุนร่วมเป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนายจ้างขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีเงินกองทุนไม่มากนัก เนื่องจากสามารถเฉลี่ยค่าบริหารจัดการกองทุนบางอย่างกับสมาชิกของนายจ้างรายอื่นในกองทุนร่วมได้ และเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทจัดการสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากมีเงินกองทุนมากพอควร
 

1.18 ควรมีขนาดกองทุนเท่าใดจึงจะเหมาะสมเป็น Master Fund
ตอบ ไม่มีเกณฑ์กำหนดแน่นอน บริษัทจัดการจะร่วมพิจารณากับคณะกรรมการกองทุน แต่โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนที่เลือกว่าควรมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะไปลงทุนในหลักทรัพย์ได้
 
1.19 นายจ้างจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ลูกจ้าง
ตอบ เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้างของลูกจ้างแต่ละราย นอกจากนี้ ยังเป็นสวัสดิการดึงดูดให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างนานขึ้น
 
1.20 กองทุนที่ตั้งใหม่ขอใช้มูลค่า NAV ต่อเนื่องจากกองทุนเดิมได้หรือไม่
ตอบ สำนักงาน ก.ล.ต. เคยกำหนดให้กองทุนตั้งใหม่ต้องเริ่มที่ 10 บาท อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ เห็นควรยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าว เพราะการกำหนด 10 บาท เป็นการกำหนดเพียงเพื่อให้บริษัทจัดการสะดวกในการนำไปใช้คำนวณจำนวนหน่วยเริ่มต้นให้แก่สมาชิก ในกรณีแยกตัวจากกองทุนเดิมจะใช้ NAV กองทุนเดิมหรือจะเริ่มต้น 10 บาทก็ได้ ให้กรรมการกองทุนกำหนด
 

 
ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th
วันที่อัพเดทล่าสุด 25/07/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th