หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4


คำถามที่ถูกถามบ่อย


4.

การจ่ายเงินออกจากกองทุน

 

 

4.1

สมาชิกทำงานมา 5 ปี และถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากก่อความเสียหายให้บริษัท บริษัทไม่จ่ายเงินสะสมได้หรือไม่

ตอบ

ไม่ได้ โดยการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ในกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจึงต้องจ่ายเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมคืนให้แก่สมาชิก เนื่องจากตามเจตนารมณ์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินดังกล่าวเป็นเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับคืนไม่ว่าสมาชิกรายนั้นจะพ้นจากสมาชิกภาพในกรณีใดก็ตาม โดยบริษัทจัดการต้องจ่ายเงินดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ 
 

4.2

ถ้าสมาชิกมีหนี้สินกับนายจ้าง นายจ้างจะหักหนี้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของสมาชิกรายนั้นได้หรือไม่

ตอบ

ไม่ได้ เพราะมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บัญญัติไว้ว่า สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
 

4.3

สมาชิกอยู่ระหว่างถูกสอบสวนความผิดและลาออกจากการเป็นสมาชิก บริษัทไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ได้หรือไม่

ตอบ

การไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ (vesting) ให้แก่สมาชิก จะกระทำได้กรณีที่บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่า สมาชิกผู้นั้นมีความผิดตามเงื่อนไขที่จะไม่ได้รับเงิน vesting เท่านั้น  หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ บริษัทต้องจ่ายเงิน vesting ให้แก่สมาชิกที่ลาออกและสิ้นสมาชิกภาพไปแล้วภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ  
นอกจากนี้ หากสมาชิกยังไม่ลาออกจากกองทุน แต่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนความผิดหรือถูกพักงาน และยังได้รับค่าจ้างอยู่ บริษัทต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกด้วย เนื่องจากถือว่าสมาชิกยังไม่สิ้นสมาชิกภาพ
 

4.4

บริษัทจัดการสั่งจ่ายเป็นเช็ค &CO และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" ออก ได้หรือไม่

ตอบ

หากข้อบังคับกองทุนระบุให้จ่ายด้วยวิธีนี้ ก็สามารถทำได้
 

4.5

กรณีสมาชิกเสียชีวิต และผู้รับผลประโยชน์เป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ผู้เยาว์) จะทำอย่างไร

ตอบ

ผู้เยาว์สามารถรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองได้หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจเป็นผู้กระทำการแทนผู้เยาว์ก็ได้
 

4.6

ถ้าไม่สามารถรับเช็คเองได้กรณีลาออกจากบริษัทแล้ว แต่ให้ตัวแทนไปรับเช็คได้หรือไม่ และหากได้รับการปฏิเสธจากคณะกรรมการกองทุน ควรทำอย่างไร

ตอบ

กรณีที่ลาออกจากบริษัทแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับเช็คจากคณะกรรมการกองทุนด้วยตนเอง  อาจทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นพร้อมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของสมาชิกและของผู้รับมอบอำนาจไปติดต่อขอรับเช็คจากคณะกรรมการกองทุนแทนได้ อย่างไรก็ดี ควรประสานงานแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนทราบล่วงหน้าด้วยว่าจะมอบอำนาจให้บุคคลใดไปติดต่อขอรับเช็คจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ เพื่อให้ขั้นตอนการส่งมอบเช็คเป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น ซึ่งคณะกรรมการกองทุนไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธไม่ยอมส่งมอบเช็คให้แก่บุคคลที่รับมอบอำนาจ 
 

4.7

กรณีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกถูกฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย จะถูกบังคับคดีอย่างไร

ตอบ

สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ประสานงานกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สรุปได้ดังนี้
(1) กรณีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุน เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่อาจที่จะบังคับคดีได้ (ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 285(4))  นอกจากนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีอำนาจที่จะบังคับคดีกับสิทธิเรียกร้องดังกล่าว  ดังนั้น นายจ้างของลูกจ้างที่ถูกฟ้องยังมีหน้าที่ต้องหักเงินสะสมจากเงินค่าจ้างส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไป
 (2) กรณีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกจ้าง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจรวบรวมเงินค่าจ้างของลูกจ้างนั้นได้ทั้งหมด แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพของลูกจ้างและครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป (ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483)  ในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถกำหนดให้เงินที่นายจ้างต้องส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างเป็นส่วนหนึ่งของค่าเลี้ยงชีพของลูกจ้างดังกล่าว
 

4.8

ถ้าสมาชิกกองทุนตายและไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินของสมาชิก จะให้เงินนั้นตกเป็นของนายจ้างได้หรือไม่

ตอบ

ไม่ได้ เนื่องจากตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดว่า หากสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวิต และไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินจากกองทุนให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนเท่านั้น
 

4.9

ข้อบังคับกองทุนกำหนดให้เงิน unvested ต้องส่งคืนนายจ้าง หากนายจ้างจะให้เงินนั้นแก่สมาชิกที่ลาออก ทำได้หรือไม่

ตอบ

ได้ หากนายจ้างยินยอมให้จ่ายเงินที่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพไม่มีสิทธิได้รับ (unvested) ซึ่งต้องคืนนายจ้างให้แก่สมาชิกรายนั้น บริษัทจัดการก็สามารถจ่ายเงินให้แก่สมาชิกรายนั้นได้โดยไม่ต้องสั่งจ่ายเงินคืนนายจ้างก่อน  ทั้งนี้ ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีของนายจ้างและลูกจ้างในส่วนของเงินดังกล่าวต้องตรวจสอบกับกรมสรรพากรด้วย
 

4.10

ข้อบังคับกองทุนกำหนดให้เงิน unvested ต้องส่งคืนกองทุน หากนายจ้างจะให้เงินนั้นแก่สมาชิกที่ลาออกทำได้หรือไม่

ตอบ

ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินที่ต่างจากข้อบังคับ
 

4.11

ถูกเลิกจ้าง และนายจ้างจ่ายเงินสมทบแค่ 40 % (ที่เหลือคืนบริษัท) อ้างว่าอายุงานของลูกจ้างไม่ครบตามเงื่อนไข  การจ่ายเงินถูกต้องหรือไม่

ตอบ

ในการจ่ายเงินให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพนั้น สมาชิกจะได้รับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนเต็มทั้งจำนวน สำหรับเงินสมทบจากนายจ้างสมาชิกจะได้รับเท่าใดนั้น ต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน ซึ่งขอดูได้ที่คณะกรรมการกองทุน
 

4.12

เป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่เข้าทำงานรวมระยะเวลา 8 ปี ต่อมาโดนบริษัทเลิกจ้างในข้อหายักยอกเงินบริษัท อยากทราบว่าสมาชิกจะได้รับเงินกองทุนทั้งของตนเองและที่บริษัทสมทบให้ได้หรือไม่ และบริษัทสามารถตั้งข้อกำหนดเองได้หรือไม่ว่า ถ้าพนักงานทำผิดจะไม่ได้รับเงินกองทุน

ตอบ

สมาชิกจะได้รับคืนเงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนเต็มจำนวนพร้อมผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ส่วนเงินสมทบของนายจ้างนั้น กฎหมายอนุญาตให้มีการกำหนดเงื่อนไขได้โดยการระบุไว้ในข้อบังคับของกองทุน เช่น อาจกำหนดว่าสมาชิกจะไม่ได้รับเงินสมทบหากสมาชิกกระทำทุจริตต่อนายจ้าง หรือกรณีทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม เป็นต้น หากสมาชิกเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการถูกหักเงินกองทุน อาจไปสู่กระบวนการยุติธรรม (ศาลแรงงาน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 

4.13

สมาชิกทำหนังสือยินยอมไว้ล่วงหน้าว่าให้จ่ายเงินที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนแก่เจ้าหนี้ สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ

การจ่ายเงินจากกองทุนเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพโดยจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิก ถือเป็นการจ่ายเงินโดยขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมาย หนังสือยินยอมดังกล่าวจึงไม่สามารถบังคับได้
 

4.14

ข้อบังคับกองทุนกำหนดให้สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยมีอายุงานไม่ถึง 3 ปี มีสิทธิได้รับเงินสมทบของนายจ้างเพียง 30% ไม่ทราบว่า 70 % ที่เหลือจะตกเป็นของใคร

ตอบ

เงินสมทบของนายจ้างส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับจะตกเป็นของบุคคลที่ระบุในข้อบังคับกองทุน โดยข้อบังคับอาจกำหนดให้จ่ายคืนนายจ้าง หรือให้ตกเป็นของกองทุนเพื่อกระจายให้แก่สมาชิกทั้งหมดที่ยังมีสมาชิกภาพก็ได้ 
 

4.15

หากนายจ้างเลิกกิจการ  สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสบทบจากนายจ้างทั้งหมดหรือไม่

ตอบ

กรณีนายจ้างเลิกกิจการเป็นผลให้ต้องเลิกกองทุนด้วยสำหรับสิทธิในการรับเงินสมทบขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน ซึ่งหากข้อบังคับกองทุนไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกกรณีเลิกกองทุน ควรตีความให้เป็นคุณแก่สมาชิกว่าสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสมทบจากนายจ้างเต็มจำนวน
 

4.16

หลังจากลาออกจากสมาชิกกองทุนแล้ว สมาชิกจะได้เงินคืนเมื่อใด

ตอบ

เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้บริษัทจัดการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ
 

4.17

ถ้าพนักงานทำงานไม่ถึง 5 ปี และลาออก พนักงานจะได้รับเงินคืนทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้างเต็มจำนวนหรือไม่

ตอบ

ท่านจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมเต็มจำนวน ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในข้อบังคับของกองทุน
 

4.18

ถ้าพนักงานยื่นใบลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เช่น 1 เดือน พนักงานจะได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร

ตอบ

สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสมเต็มจำนวนในทุกกรณีเนื่องจากเป็นเงินที่สมาชิกสะสมไว้ในกองทุน ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในข้อบังคับกองทุนว่ามีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับเงินสมทบหรือไม่ สมาชิกจึงควรตรวจสอบข้อบังคับกองทุนของตนว่ากำหนดไว้อย่างไร
 

4.19

ถ้าสมาชิกลาออกแล้วไม่มารับเช็ค บริษัทจัดการสามารถกำหนดได้หรือไม่ว่า ถ้าไม่มารับเช็คภายใน 1 ปี จะนำเงินดังกล่าวมอบให้กับมูลนิธิเพื่อสังคม

ตอบ

พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้ บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกตามที่กำหนดในมาตรา 23 หากยังไม่สามารถจ่ายเงินให้สมาชิกเพราะเหตุสมาชิกยังไม่มารับเงิน บริษัทจัดการยังมีหน้าที่ต้องเก็บเงินนั้นไว้เพื่อรอจ่ายให้กับสมาชิกต่อไป จะกำหนดให้ตกเป็นของบุคคลอื่นไม่ได้ อย่างไรก็ดี เพื่อปลดเปลื้องภาระดังกล่าว บริษัทอาจนำเงินนั้นไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีได้
 

4.20

หากนายจ้างยกเลิกกองทุน แต่ยังมีเช็คของสมาชิกตกค้างยังไม่มารับควรทำอย่างไร

ตอบ

เมื่อกองทุนเลิกคณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีการชำระบัญชีกองทุนภายใน 30 วัน หากมีเช็คของสมาชิกตกค้าง คณะกรรมการอาจแจ้งให้บริษัทจัดการไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี
 

4.21

ถ้ามีการฟ้องหย่ากันในขณะที่ยังเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ เงินที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นสินสมรสหรือไม่

ตอบ

สมาชิกจะได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเมื่อสิ้นสมาชิกภาพโดยเงินที่ได้รับจากกองทุนจะถือเป็นสินสมรสต่อเมื่อสมาชิกได้รับเงินจากกองทุนระหว่างการสมรสยังไม่สิ้นสุด หากฟ้องหย่ากันขณะที่ยังไม่ได้รับเงิน จึงไม่มีสินสมรสเกิดขึ้น
 

4.22

การกำหนดให้จ่ายเงินในกองทุนให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สืบสันดาน หรือไม่ใช่ทายาทโดยธรรมนั้น ทำได้หรือไม่

ตอบ

สมาชิกกองทุนสามารถกำหนดบุคคลผู้รับผลประโยชน์เป็นบุคคลใดก็ได้ แม้ไม่ใช่ทายาทโดยธรรม 
 

4.23

ในกรณีที่มีการวางทรัพย์ ใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และทาง สำนักงาน ก.ล.ต. มีระบบการจัดการในเรื่องนี้เองหรือไม่

ตอบ

ค่าธรรมเนียมในการวางทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน และเนื่องจากการวางทรัพย์เป็นวิธีการชำระหนี้ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่มารับชำระหนี้ ซึ่งสำนักงานวางทรัพย์เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ดังกล่าว  สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีหน้าที่ในการรับวางทรัพย์แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะดำเนินการวางทรัพย์ กองทุนควรดำเนินการติดตามให้สมาชิกมารับเงิน หากไม่สามารถติดตามตัวได้ หรือการติดตามตัวเป็นการยุ่งยากมาก จึงเลือกวิธีการวางทรัพย์ 
 

4.24

สำนักงาน ก.ล.ต. มีสิทธิกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่สมาชิกจะได้รับเงินสมทบของนายจ้าง 100% หรือไม่ เช่นทำงาน มากกว่า 3 ปีขึ้นไป จะได้ เงินสมทบของนายจ้าง 100%

ตอบ

ปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ไม่ได้ให้อำนาจแก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุนในการกำหนดเวลาการรับเงินสมทบส่วนของนายจ้าง 100 % ที่จ่ายให้แก่สมาชิกที่สิ้นสภาพ อย่างไรก็ดี นายทะเบียนได้วางแนวทางไว้ว่า ข้อบังคับกองทุนต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างในการได้รับเงินสมทบโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เช่น หากข้อบังคับใดกำหนดให้ระยะเวลาการรับเงินสมทบ 100 % ไว้เกินกว่า 10 ปี นายทะเบียนอาจจะปฏิเสธการรับจะทะเบียนข้อบังคับของกองทุนนั้น 
 

4.25

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทหรือผู้รับประโยชน์สามารถรับเงินสมทบของสมาชิกได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งศาลได้หรือไม่

ตอบ

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต กรรมการกองทุนแจ้งการสิ้นสมาชิกภาพให้ผู้จัดการกองทุนรับทราบ จากนั้น ผู้จัดการกองทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งศาล 
 

4.26

กรณีมีการจ่ายเงินให้สมาชิกเกิน 30 วัน เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนไม่ได้นำเช็คที่ได้รับจากบริษัทจัดการมามอบให้กับสมาชิก คณะกรรมการกองทุนต้องรับโทษอย่างไรหรือไม่

ตอบ

กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมิได้กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำหนดให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน ซึ่งนายทะเบียนได้ออกแนวทางปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Practice) เพื่อคณะกรรมการได้ถือปฏิบัติ โดยหน้าที่ประการหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนคือการดูแลทั่วไปเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก
 

4.27

ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุออกจากงาน แต่คณะกรรมการยังไม่ทันแจ้งบริษัทจัดการ ก็พบว่าสมาชิกได้เสียชีวิตแล้ว ในกรณีเช่นนี้บริษัทจัดการต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ใด และหากผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือไม่มีผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกบริษัทจัดการต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตก่อนการสิ้นสมาชิกภาพ บริษัทจัดการจะต้องจ่ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ตั้งแต่สมาชิกสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน แต่ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตหลังจากสิ้นสมาชิกภาพ บริษัทจัดการมีหน้าที่จ่ายเงินในแก่สมาชิกรายนั้นโดยที่ผู้รับประโยชน์จะไม่มีสิทธิในเงินจำนวนดังกล่าว ฉะนั้นเงินที่เป็นของสมาชิกจะตกเป็นทรัพย์มรดกของผู้รับมรดกในพินัยกรรม แต่ในกรณีนี้ สมาชิกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้และไม่มีผู้จัดการมรดกทรัพย์สินดังกล่าวจึงตกเป็นของทายาทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 

4.28

ถ้าข้อบังคับระบุว่าเกษียณอายุจะได้ เงินสมทบของนายจ้าง 100 % กรณีเกษียณก่อนกำหนดจะได้รับ 100 % หรือไม่

ตอบ

การเกษียณก่อนกำหนดถือว่าเป็นการเกษียณปกติหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของแต่ละกองทุน สมาชิกควรจะศึกษาข้อบังคับของกองทุน หรือ สอบถามคณะกรรมการกองทุนว่า กรณีเกษียณที่ได้ 100 % ครอบคลุมการเกษียณทั้งกรณีปกติ และ กรณีก่อนกำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ หากไม่ครอบคลุม สมาชิกจะได้รับเงินเหมือนลาออกปกติ 
 

4.29

สมาชิกต้องการถอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมาใช้ก่อนบางส่วนทำได้หรือไม่ โดยที่ยังคงสถานะภาพเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ สามารถเปลี่ยนกฏเกณฑ์ได้ไหม

ตอบ สมาชิกกองทุนไม่สามารถถอนเงินออกจากกองทุนเพียงบางส่วนได้ เนื่องจาก พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้บริษัทจัดการจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพแล้ว และต้องจ่ายเงินรวมทั้งหมดครั้งเดียว ส่วนการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ดังกล่าวคงไม่สามารถกระทำได้โดยง่าย เนื่องจากหลักเกณฑ์นี้กำหนดอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติ
 

4.30

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกมีกำหนดไว้ว่า ถ้าภายในระยะเวลา...ปี สมาชิกหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินนั้นไม่มารับเงิน ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิและให้ถือเป็นเงินบริจาคเพื่อเข้ากองทุนในส่วนของนายจ้าง (กรณีเป็นกองทุนร่วม) เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนเฉลี่ยเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิกอื่นตามสัดส่วน นั้น กรณีอย่างนี้จะสามารถทำได้หรือไม่    
ตอบ การกำหนดเงื่อนไขในใบสมัครสมาชิกในลักษณะตัดสิทธิหรือจำกัดสิทธิสมาชิกที่ไม่มารับเงิน และให้นำเงินนั้นกระจายให้กับสมาชิกในกองทุน จะไม่มีผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับกองทุนที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 
  อ่านต่อหน้า 2


 

ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 03/06/2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th