หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

6.

กรรมการกองทุน

 

 

6.1

คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยใครบ้าง

ตอบ

ประกอบด้วย (1) กรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง และ (2) กรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ตามจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน
 

6.2

กรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทได้หรือไม่

ตอบ

ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท ให้เป็นกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง
 

6.3

กรรมการกองทุนที่ไม่สามารถเข้าประชุม สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนได้หรือไม่

ตอบ

ไม่ได้ การเข้าประชุมของกรรมการกองทุนถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการของกองทุน  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวของกรรมการ ซึ่งไม่สามารถมอบอำนาจได้
 

6.4

หากกองทุนจะเปลี่ยนกรรมการกองทุน จะต้องทำอย่างไร

ตอบ

กองทุนต้องจัดให้มีการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายนายจ้างหรือเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างแทนกรรมการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายนั้น ๆ และคณะกรรมการกองทุนต้องแจ้งเปลี่ยนกรรมการกองทุนมายังนายทะเบียนกองทุน (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 14 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนกรรมการ
 

6.5

ชาวต่างชาติเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่

ตอบ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องเป็นลูกจ้าง ซึ่งหมายถึงบุคคลใดๆที่ตกลงทำงานให้แก่นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง  ส่วนกรรมการกองทุนมี 2 ฝ่าย คือ ผู้แทนที่นายจ้างแต่งตั้ง และผู้แทนที่ลูกจ้างเลือกตั้ง  ซึ่งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างควรเป็นสมาชิกกองทุนด้วย  ดังนั้น สมาชิกหรือกรรมการกองทุนจึงอาจเป็นชาวต่างชาติได้ 
 

6.6

คณะกรรมการกองทุนทำหน้าที่อะไรบ้าง

ตอบ

คณะกรรมการกองทุนทำหน้าที่ดูแลทั่วไปเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิก การนำส่งเงินสะสม/เงินสมทบ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน  นอกจากนี้ ยังเป็นผู้คัดเลือกและติดตามดูแลให้ผู้จัดการกองทุนลงทุนเพื่อประโยชน์ของกองทุน ตลอดจนมีหน้าที่จัดให้สมาชิกรับทราบข้อบังคับและผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งจัดประชุมใหญ่ประจำปี
 

6.7

กรรมการกองทุนจำเป็นต้องเป็นสมาชิกกองทุนหรือไม่

ตอบ

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดไว้แต่เพียงว่าให้คณะกรรมการกองทุนมาจากผู้แทนที่นายจ้างแต่งตั้งและผู้แทนที่สมาชิกเลือกตั้ง โดยมิได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้แทนต้องเป็นสมาชิกกองทุนด้วย 
 

6.8

กรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างจะทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมอบอำนาจให้แก่พนักงานคนใดคนหนึ่งในบริษัท (ที่ไม่ได้เป็นกรรมการกองทุน) ให้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก การจ่ายเงินสะสม เงินสมทบเข้ากองทุน การพิจารณารับสมัครสมาชิกกองทุน และการสิ้นสุดสมาชิกภาพได้หรือไม่

ตอบ

มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดหน้าที่คณะกรรมการกองทุนให้ดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนและเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก โดยคณะกรรมการกองทุนอาจจะมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทำการแทนได้  และหากการมอบหมายนั้นมิใช่เรื่องที่กรรมการต้องดำเนินการเองโดยเฉพาะตัว ดังเช่นตามตัวอย่างที่ถามมา สามารถมอบให้กระทำได้
 

6.9

ต้องมีกรรมการกองทุน ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างอย่างละกี่คน

ตอบ

กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมิได้กำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างว่าต้องมีฝ่ายละเท่าใด อย่างไรก็ดี เพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส ขอเรียนแนะนำว่า คณะกรรมการกองทุนควรประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายนายจ้างและตัวแทนฝ่ายลูกจ้างในสัดส่วนที่เท่ากันหรือใกล้เคียง
 

6.10

กรรมการกองทุนควรทำอย่างไรหากยังไม่มีความรู้

ตอบ

กรรมการกองทุนทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน มีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน และเป็นผู้แทนกองทุนในการติดต่อกับบุคคลภายนอก  สำหรับกรรมการใหม่  ท่านควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุน หรือศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ thaipvd.com ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะ
 

6.11

คณะกรรมการกองทุนสามารถจ่ายโบนัสให้บริษัทจัดการหรือไม่ หรือจะต้องนำไปขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อน

ตอบ การจ่ายค่าตอบแทนในรูปโบนัสให้แก่บริษัทจัดการ ควรมีการกำหนดไว้ให้ชัดเจนในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ หากไม่ได้กำหนดไว้ อาจไม่สามารถจ่ายได้

 

6.12

การถอดถอนกรรมการสามารถทำได้หรือไม่

ตอบ

การถอดถอนกรรมการกองทุน  ตามกฎหมายมิได้บัญญัติไว้  โดยทั่วไปข้อบังคับกองทุนจะกำหนดการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกองทุนไว้ 
 

6.13

กรณี 1 กองทุน 1 นโยบาย กรรมการฝ่ายสมาชิกของกองทุน A เปลี่ยนนโยบายการลงทุนไปอยู่กองทุน B จะเป็นกรรมการในกองทุน A ต่อไป ได้หรือไม่
ตอบ การกำหนดหลักเกณฑ์ของกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับกองทุน หากข้อบังคับกองทุน A ระบุว่ากรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกต้องมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกกองทุน กรรมการกองทุน A ที่ย้ายไปเป็นสมาชิกกองทุน B จะไม่สามารถเป็นกรรมการกองทุน A ได้
 

6.14

ในการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง มีข้อกำหนดหรือไม่ว่าจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมโหวตกี่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างต่ำ
ตอบ ตามกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาตรา 11 กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยผู้แทนซึ่งลูกจ้างเลือกตั้งและผู้แทนซึ่งนายจ้างแต่งตั้ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และมาตรา 9 (5) กำหนดให้ข้อบังคับกองทุนมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
ดังนั้น ข้อบังคับกองทุนแต่ละกองทุนจึงสามารถกำหนดวิธีการเลือกตั้งได้ เช่น แบบฟอร์ม วิธีการใช้สิทธิ จำนวนผู้ใช้สิทธิ เป็นต้น และกรรมการกองทุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อบังคับกองทุนดังกล่าว
 

6.15

สามารถที่จะนำเงินผลประโยชน์จากการลงทุน มาจ่ายเป็นโบนัสสำหรับกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่
ตอบ ตามกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมิได้มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น กรรมการกองทุนจะได้ค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อบังคับกองทุนกำหนดไว้อย่างไร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
 

6.16

การได้มาซึ่งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง หากไม่มาจากการเลือกตั้งจะผิดไหมถ้าข้อบังคับเขียนว่าต้องมาจากเลือกตั้ง
ตอบ ตามกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาตรา 11 กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยผู้แทนซึ่งลูกจ้างเลือกตั้งและผู้แทนซึ่งนายจ้างแต่งตั้ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และมาตรา 9 (5) กำหนดให้ข้อบังคับกองทุนมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ดังนั้น กรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างต้องมาจากการเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อบังคับกองทุน ซึ่งการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนเป็นเรื่องการบริหารงานภายในของกองทุน หากการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุน 
 

6.17

กรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างถูกให้ออกจากงาน และกองทุนได้จดทะเบียนกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนกรรมการกองทุนที่ว่างลงตามข้อบังคับกองทุน ต่อมากรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างคนเดิมได้รับคำสั่งให้มีสถานภาพกลับเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท จะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่กรรมการกองทุนดังเดิมได้หรือไม่ รวมทั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนและยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกองทุนในปัจจุบัน จะต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ตอบ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มิได้มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ จึงเป็นเรื่องการบริหารงานภายในของกองทุน และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน คณะกรรมการกองทุนจึงต้องดำเนินการโดยนำข้อบังคับกองทุนที่กำหนดไว้มาพิจารณา
 
6.18 สมาชิกคงเงิน รับเงินงวด เป็นกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างได้หรือไม่
ตอบ ขึ้นกับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการกองทุนตามที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน
 

ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 22/05/2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th