หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

9.

ผู้รับฝากทรัพย์สิน

 

 

9.1

ผู้รับฝากทรัพย์สินคือใคร

ตอบ

ผู้รับฝากทรัพย์สิน คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ติดตามสิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินปันผลและสิทธิต่างๆ ที่ได้จากการถือหุ้นในบริษัทที่กองทุนไปลงทุน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งอาจเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
 

9.2

เหตุใดจึงต้องมีผู้รับฝากทรัพย์สิน

ตอบ

หลักการของการมีผู้รับฝากทรัพย์สิน คือ ต้องการให้มีระบบควบคุมและสอบยัน (check & balance) โดยบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทจัดการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน  ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องมีผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว
 

9.3

ใครมีหน้าที่ในการเลือกและทำสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สิน (บริษัทจัดการ หรือคณะกรรมการกองทุน)

ตอบ

คณะกรรมการกองทุนสามารถเลือกและทำสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินได้ โดยแจ้งชื่อให้บริษัทจัดการทราบ หรือจะให้บริษัทจัดการเลือกและทำสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินก็ได้  ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการเลือกบริษัทในเครือของบริษัทจัดการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการกองทุน และต้องอธิบายให้คณะกรรมการกองทุนเข้าใจถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
 

9.4

บริษัทจัดการจะทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนที่ตนรับจัดการได้หรือไม่

ตอบ

โดยหลักผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที่สามแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้ในกรณีที่มีบริษัทจัดการหลายรายร่วมกันจัดการกองทุนโดยแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจน เช่น บริษัทจัดการ A ทำหน้าที่จัดการลงทุน บริษัทจัดการ B ทำหน้าที่งานด้านการปฏิบัติการ (back office) ซึ่งรวมถึงการจัดทำทะเบียนสมาชิก ในกรณีนี้ บริษัทจัดการ B ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่จัดการลงทุนอาจรับเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินให้แก่กองทุนนั้นได้  ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
 

9.5

คณะกรรมการกองทุนจะให้ผู้รับฝากทรัพย์สินส่งรายงานแก่คณะกรรมการกองทุนโดยตรงได้หรือไม่

ตอบ

ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้รับฝากทรัพย์สินกับคณะกรรมการกองทุน โดยอาจกำหนดให้ผู้รับฝากทรัพย์สินส่งรายงานให้ทั้งบริษัทจัดการและคณะกรรมการกองทุนก็ได้
 

9.6

ผู้รับฝากทรัพย์สิน กับผู้รับรองต้องเป็น นิติบุคคล เดียวกันหรือไม่

ตอบ

ผู้รับฝากทรัพย์สินกับผู้รับรองมูลค่า ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลเดียวกัน แต่บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


9.7

ในกรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะใช้ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่ และหากใช้ได้จะต้องทำเอกสารส่วนเพิ่มในเรื่องใดบ้าง

ตอบ

กรณีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประสงค์จะให้นายจ้างเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน สามารถกระทำได้หากนายจ้างรายนั้นมีใบอนุญาตเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินอยู่แล้ว และมีระบบการแบ่งแยกทรัพย์สินของตนเองกับทรัพย์สินลูกค้าอย่างชัดเจน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรับฝากทรัพย์สินเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามประกาศกำหนด

 

9.8

จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเงินที่สะสมสมทบอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีผู้รับฝากทรัพย์สินดูแลจะยังคงอยู่และเมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนจะยังคงได้เงินครบถ้วน

ตอบ

สำนักงานกำหนดให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนติดตามสิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินปันผลและสิทธิต่างๆที่ได้จากการถือหุ้นในบริษัทที่กองทุนไปลงทุนโดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนดท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนจะได้รับเงินครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน

 

ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 19/07/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th