หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

7.

ผู้สอบบัญชี

7.1

กองทุนที่มีสมาชิกมากกว่า 100 ราย ต้องมีผู้สอบบัญชีประเภทใด

ตอบ

ผู้สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีสมาชิกมากกว่า 100 ราย ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
 

7.2

จากข้อ 8.1 หากผู้สอบบัญชีของกองทุนไม่อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานจะมีบทลงโทษหรือไม่

ตอบ

บริษัทจัดการมีความผิดตามมาตรา 282 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ที่กำหนดโทษบริษัทจัดการปรับไม่เกิน 300,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
 

7.3

จำนวนสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประเภทใด

ตอบ

การพิจารณาว่างบการเงินของกองทุนต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ ให้พิจารณาว่า กองทุนมีสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนก่อนวันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด ถ้ามีจำนวนไม่เกิน 100 ราย สามารถให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไปตรวจสอบงบการเงินของกองทุนได้
 

7.4

กองทุนสามารถใช้ผู้สอบบัญชีเดิมติดต่อกันหลายปีได้หรือไม่

ตอบ

หลักเกณฑ์ในการตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ
1. กองทุนที่มีสมาชิกไม่เกิน 100 คน สามารถใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป
2. กองทุนมีสมาชิกมากกว่า 100 คน ให้ใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
3. กองทุนที่มีสมาชิกมากกว่า 100 คนแต่มีขนาดเงินกองทุนไม่เกิน  100 ล้านบาท สามารถใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป ซึ่งที่ประชุมสมาชิกให้ความเห็นชอบ
หากกองทุนของท่านได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว การจะใช้ผู้สอบบัญชีเดิมติดต่อกันต่อไปหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของกองทุน
 

7.5

หากส่งงบการเงินให้ ก.ล.ต. ไม่ทันภายใน 150 วัน  ทางก.ล.ต. จะคิดค่าปรับหรือไม่

ตอบ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข./น. 1/2549 ข้อ 123  ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 140  แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  กำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลส่งสำเนางบดุลและรายงานการสอบบัญชีที่จัดทำขึ้นให้สำนักงานภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ดังนั้น หากบริษัทจัดการส่งสำเนางบดุลและรายงานการสอบบัญชีไม่ทันภายใน 150 วัน  ถือว่า ไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว  มีโทษตามมาตรา 282  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
 

7.6

บริษัทจัดให้มี employee's choice โดยจัดตั้งกองทุนเดี่ยว 3 กองทุน จะต้องมีผู้สอบบัญชีทุกกองทุนหรือไม่

ตอบ ต้องมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีทุกกองทุน โดยอาจจะใช้ผู้สอบบัญชีคนเดียวกันหรือต่างกันก็ได้  ทั้งนี้ กองทุนที่มีสมาชิกมากกว่า 100 คน ต้องมีผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 

7.7

บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้รับรอง NAV ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้รับรอง NAV กำหนดให้ (1) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (trustee) หรือ (2) ผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีระบบรับรอง NAV ท่านั้น ถึงจะสามารถทำหน้าที่รับรอง NAV ได้ click
 
  ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th
วันที่อัพเดทล่าสุด 07/06/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th