หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

8.

Unitization

 

 

8.1

สมาชิกใหม่ที่เริ่มต้นเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะใช้มูลค่าต่อหน่วยเท่าไร

ตอบ

ใช้มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันคำนวณจำนวนหน่วยที่จะถึงเร็วที่สุด หลังจากที่มีการส่งเงินสะสม/เงินสมทบงวดแรกเข้ากองทุนและเอกสารประกอบการนำส่งเงินครบถ้วน  ตัวอย่างเช่น มูลค่าต่อหน่วย 11 บาท ณ วันที่สมาชิกใหม่นำส่งเงินเข้ากองทุนพร้อมเอกสารประกอบการนำส่งเงินงวดแรกจำนวน 1,200 บาท สมาชิกใหม่จะได้รับจำนวนหน่วยกองทุนเท่ากับ 1,200/11 = 109.0909 หน่วย
 

8.2

มูลค่าต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีผลกระทบต่อจำนวนหน่วยที่สมาชิกจะได้รับอย่างไร

ตอบ

หากเปรียบกับสินค้า คือ มูลค่าสินค้า = ราคาต่อหน่วย xปริมาณ ถ้าซื้อสินค้าในขณะที่ราคาแพงจะได้ของจำนวนน้อย แต่ถ้าซื้อในขณะที่ราคาถูกก็จะได้ของจำนวนมาก เช่นเดียวกันกับมูลค่าต่อหน่วย หากมูลค่าต่อหน่วยสูงขึ้นจะทำให้ได้จำนวนหน่วยน้อย แต่หากมูลค่าต่อหน่วยลดลงจะทำให้ได้จำนวนหน่วยมาก ซึ่งมูลค่าต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกองทุนที่ดีขึ้น
 

8.3

บริษัทจัดการจะไม่กำหนดวัน trade date ทุกสัปดาห์ได้หรือไม่

ตอบ

ไม่ได้ เนื่องจากการที่สำนักงานกำหนดให้มีวัน trade date เพื่อรองรับไม่เพียงแต่กรณีมีการนำส่งเงินเข้ากองทุนเท่านั้น แต่เพื่อรองรับสำหรับกรณีการจ่ายเงินออกจากกองทุนให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพด้วย โดยใช้มูลค่าต่อหน่วยที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของบุคคลที่ยังเป็นสมาชิกอยู่และสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนไปแล้ว  ดังนั้น จึงกำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวัน trade date อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยที่บางสัปดาห์อาจไม่มีรายการให้ต้องคำนวณจำนวนหน่วยก็ได้ จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่น่าจะเหมาะสมที่สุด
 

8.4

ถ้ากองทุนเลิกต้องรอให้ถึงวัน trade date จึงจะคำนวณจำนวนหน่วยให้สมาชิกใช่หรือไม่

ตอบ

ไม่ใช่ เมื่อกองทุนเลิกไม่ต้องรอให้ถึงวัน trade date ปกติ แต่ให้เลื่อนวัน trade date มาเป็นวันที่กองทุนเลิก
 

8.5

กรณีบริษัทจัดการคำนวณมูลค่าต่อหน่วยผิดพลาด บริษัทจัดการต้องส่งรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหรือไม่

ตอบ

กรณีมูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าที่ถูกต้องตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้องและตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบภายในเดือนถัดจากเดือนที่แก้ไขมูลค่าต่อหน่วยหรือการชดเชยมูลค่าเสร็จสิ้น  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนได้ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งการดำเนินการของบริษัทจัดการ
 

8.6

หากวัน trade date เป็นวันศุกร์ การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกจะต้องเป็นวันเสาร์หรือวันจันทร์

ตอบ

สิทธิของสมาชิกในจำนวนหน่วยนั้นจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทจัดการอาจเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยในวันจันทร์ก็ได้ โดยระบบจะต้องสามารถคำนวณการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยย้อนหลังให้ตั้งแต่วันเสาร์


8.7

กรณีที่สมาชิกเลือกลงทุนหนี้: ทุน 70 : 30  ในตอนแรก เมื่อให้เปลี่ยนนโยบาย สมาชิกเลือกลงทุนหนี้: ทุน 60 : 40  จะต้องดำเนินการอย่างไร ลดเพิ่มหน่วยของตราสารหนี้ หรือต้องรวมก่อนแล้วลดหน่วย  ให้บริษัทจัดการนำเงินออกจากกองทุนในส่วนของนโยบายเดิมก่อน (เฉพาะส่วนที่เกิน 10% ) และกลับไปซื้อหน่วยตามสัดส่วนการลงทุนใหม่ใน Trade date เดียวกันใช่หรือไม่
กรณีที่สมาชิกเลือกลงทุนหุ้นจำนวนมาก เวลาแบ่งทรัพย์สิน หุ้นทุกตัวราคาทุนต่ำกว่าราคาตลาด เมื่อแบ่งทรัพย์สินไปตั้งต้นใหม่ที่ 10 บาท ต้นทุนของตราสารทุกตัวทั้งหนี้และทุนต้องเริ่มต้นที่ราคาตลาด หรืออย่างไร 

ตอบ

ในแต่ละ sub policy จะมี NAV/หน่วยของตนเอง ดังนั้น หากสมาชิกย้ายจาก sub policy1 ไปยัง sub policy2 จะต้องคำนวณเงินออกที่ NAV/หน่วยของ sub policy 1 และไปเข้า sub policy2 ที่ NAV/หน่วยของ sub policy 2 ซึ่งต้องพิจารณา trade date ที่จะถึงเร็วทีสุดของ sub policy2 การโอนหรือขายสินทรัพย์แต่ละนโยบายให้ดำเนินการตามหลักการทั่วไป ซึ่งต้องบันทึกราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ซื้อหรือลงทุนมา

 

8.8

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบาย หากมีการโอนย้ายเงินจากนโยบาย 1 ไปยังนโยบายที่ 2 ข้อกำหนดในเรื่อง Trade date ที่ต้องทำการโอนย้ายเงินออกจากนโยบาย 1 และ Trade date ที่รับโอนเข้านโยบายการลงทุน 2 เป็นอย่างไร

ตอบ

กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบาย (Master fund) ประกาศสำนักงานที่ สน.1/2549 กำหนดเพียงให้มีวันคำนวณจำนวนหน่วย (trade date) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และในการเพิ่มลดหน่วยให้แก่สมาชิก ให้ใช้มูลค่า/หน่วย ณ สิ้นวัน trade date ที่จะถึงเร็วที่สุด ซึ่งแต่ละนโยบายจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้นด้วย อย่างไรก็ดี ในแต่ละนโยบายสามารถกำหนดให้มี trade date วันเดียวกันหรือคนละวันก็ได้

ดังนั้น หากมีการโอนย้ายเงินจากนโยบาย 1 ไปนโยบาย 2 ก็ให้ปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น คือพิจารณาจากวัน trade date ที่กำหนดในแต่ละนโยบายว่าเป็นวันใด ในกรณีที่กำหนด trade date วันเดียวกัน ก็สามารถลดหน่วยจากนโยบาย 1 และเพิ่มหน่วยในนโยบาย 2 ในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการควรใช้หลักความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ โดยควรตกลงกับคณะกรรมการกองทุนไว้ในสัญญาการจัดการหรือข้อบังคับกองทุนเพื่อกำหนดวิธีการโอนย้ายทรัพย์สินระหว่างนโยบายให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างสมาชิกและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

 

8.9

กรณีที่กองทุนกำหนด วันศุกร์ และ วันสิ้นเดือนเป็น trade dateด้วย สมาชิกกองทุนที่ทำงานวันสุดท้าย 30 ก.ย. 51 ถามว่า
1. วันสิ้นสมชิกสภาพ คือวันใด
2. การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกจะใช้ trade date ณ 30 ก.ย. 51 ได้หรือไม่ หรือต้องใช้ NAV ของ trade date ถัดไป
3. กรณีของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกษียณอายุ โดยมีความเป็นพนักงานวันสุดท้าย 30 ก.ย. และใช้ trade date ณ 30 ก.ย. (วันสิ้นเดือนเป็นวัน trade date) จะถูกต้องหรือไม่

ตอบ

1. วันสิ้นสมาชิกภาพ คือ วันที่ 1 ต.ค. 51

2. การคำนวณเงินที่จะจ่ายให้สมาชิกต้องเป็นวัน trade date ถัดไป แต่การคำนวณเงินที่จะจ่ายให้สมาชิกจะเป็นวันสิ้นเดือนก่อนถึงวัน trade date ถัดไปได้นั้น ต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนหรือสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทจัดการ และต้องเป็นวันสิ้นเดือนหลังจากวันที่สิ้นสมาชิกภาพ

3. กรณีของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุ โดยมีความเป็นพนักงานวันสุดท้าย 30 ก.ย. และใช้ trade date ณ 30 ก.ย. จึงไม่ถูกต้อง เนื่องจากยังไม่ถึงวันสิ้นสมาชิกภาพ ดังนั้น บริษัทจัดการต้องคำนวณเงินที่จะจ่ายให้สมาชิก ณ วัน trade date ถัดไป

 

8.10

ประกาศของสำนักงาน ที่ สข/น./4/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 8) ข้อ 130 ระบุให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลคำนวณมูลค่าต่อหน่วยโดยสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเงินที่มิได้เกิดจากผลการดำเนินงานให้นำมาคำนวณเป็นจำนวนหน่วย หากเงินนำส่งเข้ากองทุนเกินที่ทางกองทุน/หน่วยงาน ที่นำส่งนั้นไม่ขอรับคืนและประสงค์มอบเป็นรายได้ให้แก่กองทุน และเงินเพิ่มจากการนำส่งเงินเข้ากองทุนล่าช้า มีจำนวนน้อยมาก ( ครั้งละ 50 หรือ 100 บาท เป็นต้น ) เมื่อทำการเพิ่มจำนวนหน่วยแล้ว ไม่เกิดผลลัพธ์คือ หน่วยที่เพิ่มขึ้นแก่สมาชิกกองทุนได้  หากบริษัทจัดการนำไปเพิ่มมูลค่าเงินกองทุน หรือตั้งพักเงินรายได้ดังกล่าวไว้ก่อน รอจนเกิดเงินรายได้มากพอที่จะทำการเพิ่มหน่วยจนเกิดผลลัพธ์ คือหน่วยให้แก่สมาชิกกองทุน แล้วค่อยทำรายการเพิ่มหน่วยแก่กองทุน จะถือว่าขัดต่อประกาศของทางสำนักงานหรือไม่

ตอบ

ในกรณีที่มีรายได้เพิ่มจากเงินที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน ข้อ 130 แห่งประกาศ สข/น.4/2551 กำหนดให้ต้องนำไปเพิ่มหน่วยลงทุนเท่านั้น จึงไม่สามารถเพิ่มมูลค่าต่อหน่วยตามข้อเสนอที่ 1 ได้ ส่วนข้อเสนอที่ 2 ที่จะให้พักไว้ก่อนจนกว่ารวมได้อย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนหน่วยนั้น ก็จะมีข้อจำกัดตาม ข้อ 133 แห่งประกาศข้างต้นที่กำหนดให้เพิ่มหน่วยภายใน 3 วันทำการ

 

 

ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 05/07/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th