หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

11.

การลงทุน

 

 

11.1

หากบริษัทจัดการบริหารกองทุน โดยลงทุนแล้วทำให้เกิดความเสียหายแก่เงินกองทุน หรือมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนมาก ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ตอบ

ในการนำเงินไปลงทุน บริษัทจัดการใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารเงินลงทุนนั้น แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทน เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง การลงทุนที่เกิดผลขาดทุนอาจจะเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของบริษัทจัดการ หรือภาวการณ์ลงทุนไม่เอื้ออำนวย ในกรณีที่การลงทุนเกิดผลขาดทุน คณะกรรมการกองทุนสามารถให้บริษัทจัดการชี้แจงถึงผลขาดทุนดังกล่าว และสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ หรืออาจพิจารณาเปลี่ยนบริษัทจัดการได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชี้แจงสาเหตุของการขาดทุนให้เป็นที่พอใจ
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.  ดังนั้น หากบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย
 

11.2

ลูกค้าไม่เปิดเผยรายชื่อบริษัทในเครือให้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือดังกล่าวจะมีความผิดหรือไม่

ตอบ

บริษัทจัดการมีความผิด เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการในการจัดการลงทุนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด  ดังนั้น บริษัทจัดการควรมีข้อตกลงกับลูกค้าให้ชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลให้บริษัทจัดการทราบ
 

11.3

กองทุนสามารถลงทุนในสลากออมสินของธนาคารออมสินได้หรือไม่

ตอบ

ได้ เนื่องจากสลากออมสินจัดเป็นเงินฝากประเภทหนึ่งของธนาคารออมสิน  นอกจากนี้ สำหรับตราสารอื่นที่ใกล้เคียงกัน เช่น บัตรออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็จัดเป็นเงินฝากประเภทหนึ่ง ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้
 

11.4

ทำไมผลตอบแทนของกองทุนจึงขาดทุน หรือได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

ตอบ

บริษัทจัดการเป็นผู้นำเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนในประเภทหลักทรัพย์และสัดส่วนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด สมาชิกสามารถดูรายละเอียดประเภทหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนที่ผ่านมาได้จากรายงานงบการเงินของกองทุนหรือสอบถามรายละเอียดจากคณะกรรมการกองทุนและบริษัทจัดการกองทุนได้ หากในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดการลดลงของมูลค่าหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมากจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก หากกองทุนมีสัดส่วนลงทุนในหุ้นด้วยแล้ว ก็อาจทำให้มูลค่าเงินกองทุนโดยรวมลดลงตามไปด้วย โดยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่ลงทุน จึงทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ อย่างไรก็ดี ในฐานะสมาชิก สามารถขอให้บริษัทจัดการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาชิกกองทุน หรืออาจมอบหมายผ่านคณะกรรมการกองทุนได้
 

11.5

ผู้บริหารกองทุนนำเงินไปลงทุนในหุ้นแล้วขาดทุน  สมาชิกมีสิทธิร้องเรียนได้ที่ใด

ตอบ

กรณีบริษัทจัดการที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วมีผลขาดทุนนั้น สมาชิกควรเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด (benchmark) ที่คณะกรรมการกองทุนได้ตกลงกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถที่แท้จริงในการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด ซึ่งหากผลการดำเนินงานกองทุนด้อยกว่าดัชนีชี้วัด สมาชิกควรสอบถามคณะกรรมการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทจัดการให้เป็นไปตามสัญญาการบริหารกองทุนหรือนโยบายการลงทุนที่ตกลงกันไว้ โดยคณะกรรมการกองทุนจะให้บริษัทจัดการชี้แจงสาเหตุและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการบริหารกองทุนให้สมาชิกรับทราบเป็นกรณีหรือในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งสมาชิกมีสิทธิซักถามการบริหารกองทุนจากบริษัทจัดการ รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานในปีต่อไปได้
 

11.6

สมาชิกไม่เคยทราบว่าผู้จัดการกองทุนนำเงินกองทุนไปลงทุนอย่างไร หากต้องการทราบต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ

บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนทราบเป็นรายเดือน โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่กองทุนไปลงทุน รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน สมาชิกจึงขอดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่คณะกรรมการกองทุน หรืออาจขอให้คณะกรรมการกองทุนเผยแพร่ให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป
 

11.7

เงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของนายจ้าง จะถูกนำรวมกันเพื่อไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนของกองทุนใช่หรือไม่

ตอบ

ผู้จัดการกองทุนจะนำเงินสะสมในส่วนของสมาชิกและเงินสมทบในส่วนของนายจ้างไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนของกองทุนและตามที่สมาชิกแสดงความประสงค์ในกรณีที่มีหลายนโยบายการลงทุน
 

11.8

ทำไมผลการดำเนินงานของกองทุนจึงติดลบ แสดงว่าผลประกอบการขาดทุนใช่หรือไม่

ตอบ

กรณีที่ผลการดำเนินงานของกองทุนติดลบ เกิดขึ้นได้จาก 2 กรณีคือ การขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (Realised Loss) และ การขาดทุนทางบัญชี (Unrealised Loss)
สำหรับการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง เกิดจากการขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุน ส่วนการขาดทุนทางบัญชี เกิดขึ้นจากการปรับตัวลดลงของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้โดยที่ยังไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด  
โดยปกติผลการดำเนินงานของกองทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากจะต้องมีการคำนวณมูลค่าหน่วย (Unit Value) ของกองทุนโดยใช้ราคาตลาดของหลักทรัพย์และตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนและมีการแจ้งให้สมาชิกทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง หรือ ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุน เป็นต้น
อนึ่ง ความผันผวนของมูลค่าหน่วยจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินของสมาชิกในขณะที่สมาชิกยังคงเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ ในกรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุน จำนวนเงินที่สมาชิกได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยที่สมาชิกมีอยู่ในกองทุนและมูลค่าของกองทุน ณ เวลานั้น ฉะนั้นผลการดำเนินงานที่ติดลบในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ อาจจะปรับตัวขึ้นเป็นบวกในช่วงเวลาที่ท่านลาออกจากกองทุนก็ได้
 

 

ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 19/08/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th