หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

12.

Benchmark

 

 

12.1

ทำไมต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์ benchmark ใหม่

ตอบ

เนื่องจาก ในอดีตมีการใช้ benchmark พร้อมๆ กันหลายตัว อาทิ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราผลตอบแทนดัชนีตราสารหนี้ และอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่มีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ benchmark แต่ละตัว ให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างชัดเจน
 

12.2

Benchmark ที่เหมาะสม ควรมีลักษณะอย่างไร

ตอบ

Benchmark ที่เหมาะสมควรสอดคล้องกับ underlying asset เพื่อให้ระดับความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนกับ benchmark ใกล้เคียงกันมากที่สุด นอกจากนี้ หากกองทุนลงทุนในทรัพย์สินหลายประเภท ก็ควรใช้ composite benchmark ซึ่งถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก benchmark แต่ละตัว ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
 

12.3

หากต้องการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่มีการกำหนดไว้ในเกณฑ์ benchmark ควรกำหนด benchmark อย่างไร

ตอบ

ให้ยึดหลักการ benchmark ต้องสอดคล้องกับ underlying assets ในการพิจารณาหา benchmark ที่เหมาะสม 
 

12.4

สามารถใช้ benchmark ที่แตกต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศได้หรือไม่

ตอบ

ในหลักการ เกณฑ์ในประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเรื่องมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองชีพเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ หากคณะกรรมการกองทุนเห็นว่ามี benchmark ที่สามารถใช้วัดความสามารถของบริษัทจัดการได้ดีกว่า คณะกรรมการกองทุนและบริษัทจัดการสามารถตกลงกันได้
 

12.5

ถ้าไม่ใช้ benchmark ตามเกณฑ์ในประกาศ คณะกรรมการกองทุนและบริษัทจัดการจะมีความผิดหรือไม่

ตอบ

สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการดำเนินการต่อคณะกรรมการกองทุนที่ไม่ใช้ benchmark ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเรื่องมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองชีพ ในส่วนของบริษัทจัดการมีหน้าที่ในการปฎิบัติตามกฎที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วย หากบริษัทจัดการไม่ปฎิบัติก็จะถูกพิจารณาโทษขั้นต้นโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 

12.6

Benchmark สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยแค่ไหน 

ตอบ

ขึ้นกับการตกลงระหว่างบริษัทจัดการและคณะกรรมการกองทุน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนที่มีนัยสำคัญ ก็สามารถเปลี่ยนแปลง benchmark ตามได้ แต่ไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนบ่อยจนเกินไป
 

12.7

Benchmark ที่ใช้วัดผลการดำเนินงานและ benchmark ที่ใช้คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ควรเป็นตัวเดียวกันหรือไม่

ตอบ

ควรเป็นตัวเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้คณะกรรมการกองทุนเกิดความสับสน และต้องการเปลี่ยน benchmark ไปมา อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างบริษัทจัดการและคณะกรรมการกองทุน
 

  ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th
วันที่อัพเดทล่าสุด 19/07/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th