หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

13.

Employee's Choice

 

 

13.1

จำเป็นหรือไม่ที่นายจ้างต้องจัดให้มี employee' s choice

ตอบ

ไม่จำเป็น  เนื่องจากไม่ได้เป็นการบังคับให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องจัดให้มี employee' s choice แต่การจะจัดให้มี employee's choice จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่คัดกรองนโยบายการลงทุนต่าง ๆ ที่จะเปิดให้สมาชิกเลือก โดยคำนึงถึงความต้องการและ profile ของสมาชิกประกอบด้วย
 

13.2

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหนึ่งกองทุนมีหลายนโยบายการลงทุนได้หรือไม่

ตอบ

ได้ เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันรองรับกรณี 1 กองทุน มีหลายนโยบายการลงทุน (Master Fund)
 

13.3

การมี employee's choice ต้องมีนโยบายการลงทุนทุกแบบตามประกาศให้สมาชิกเลือกหรือไม่

ตอบ

ไม่จำเป็นต้องมีนโยบายการลงทุนครบทุกรูปแบบ อาจมีเพียงบางรูปแบบตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรโดยพิจารณาจากความต้องการของสมาชิก ความพร้อมของนายจ้าง และภาระค่าใช้จ่ายที่กองทุนสามารถรับได้  อนึ่ง หากกำหนดให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้มากกว่า 1 นโยบาย การให้สมาชิกเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้บ่อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนายจ้างในการนำส่งเงินเข้ากองทุนและความสามารถในการให้บริการของบริษัทจัดการด้วย
 

13.4

ในการเลือกนโยบายการลงทุน สมาชิกสามารถเลือกในส่วนเงินสะสมและนายจ้างเลือกในส่วนของเงินสมทบได้หรือไม่

ตอบ

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสภาพเป็น “นิติบุคคล” ซึ่งหลักกฎหมายในเรื่องนิติบุคคลถือว่าเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจ้างลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนแล้วย่อมตกเป็น “ทรัพย์สินของกองทุน”
2. มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำหนดให้บริษัทจัดการมีหน้าที่นำเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุนที่ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้ ซึ่งหมายถึงการนำ “ทรัพย์สินของกองทุน” ที่เป็น “ส่วนของสมาชิก” รายนั้นๆ ไปลงทุนตามที่สมาชิกรายนั้นกำหนด ในกรณีที่สมาชิกกำหนดให้ลงทุนมากกว่า 1 นโยบาย บริษัทจัดการมีหน้าที่นำ “ส่วนของสมาชิก” รายนั้น (ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์เงินสะสมสมทบ) ไปลงทุนตามอัตราส่วนที่สมาชิกกำหนด ไม่ใช่การนำ “ส่วนของสมาชิก” ส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งจำนวนไปลงทุนในนโยบายใดนโยบายหนึ่งทั้งจำนวน แต่อย่างใด
 

13.5

สมาชิกสามารถเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ถี่เพียงไร

ตอบ

ตามประกาศของสำนักงานกำหนดว่า “บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้สมาชิกมีสิทธิเปลี่ยนนโยบายการลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่สมาชิกมีมติกำหนดเวลาในการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนไว้เป็นอย่างอื่น (เช่น 2 ปี ต่อหนึ่งครั้ง)”
ดังนั้น ในกรณีนี้ หากข้อบังคับกองทุนจะกำหนด เช่น 2 ครั้งต่อปีหรือทุก 6 เดือน ก็สามารถกระทำได้โดยการแก้ไขข้อบังคับกองทุน  อย่างไรก็ดี การที่จะกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้บ่อยครั้งขึ้น อาจต้องพิจารณาถึงผลกระทบในด้านอื่นด้วย เช่น ความต่อเนื่องของการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์ในการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมของบริษัทจัดการที่อาจเพิ่มขึ้น รวมทั้งภาระของกรรมการกองทุน เป็นต้น
 

13.6

อยากทราบว่ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใดบ้างที่มีการให้สมาชิกเลือกลงทุน (employee's choice) และถ้าต้องการให้มี employee choice ควรทำอย่างไร

ตอบ

ในขณะนี้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวนพอสมควรที่เปิดโอกาสให้ลูกจ้างเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ (Employee’s Choice) โดยที่นายจ้างจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 1 กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่ต่างกัน หรือ ตั้ง 1 กองทุน แต่มีหลายนโยบายการลงทุนภายในกองทุนเดียว (master fund) และเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทเลือกว่าต้องการเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนใด หรือให้แบ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละนโยบายก็ได้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามขั้นตอนดำเนินการในรายละเอียดจากบริษัทจัดการ
 

13.7

การเปลี่ยนนโยบายการลงทุนแต่ละครั้ง สมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ต้องแจ้งล่วงหน้านานเท่าไร

ตอบ

การคิดค่าใช้จ่ายในการขอเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือการโอนย้ายกองทุนขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการและคณะกรรมการกองทุน และขึ้นอยู่กับความถี่ในการอนุญาตให้เปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือโอนย้ายกองทุน  นอกจากนี้วิธีการแจ้งและระยะเวลาในการแจ้งเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้า ก็ขึ้นอยู่กับข้อบังคับกองทุนและข้อตกลงเช่นกัน  อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการต้องให้สิทธิแก่สมาชิกในการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 

13.8

หากอายุมากแล้ว จะลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เน้นลงทุนในหุ้นเป็นจำนวนมากได้หรือไม่

ตอบ

ไม่ได้มีข้อห้าม แต่ควรจะลงทุนหรือไม่ สมาชิกควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือความชอบของสมาชิกเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ สมาชิกควรขอคำอธิบายเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการด้วย
 

13.9

หากจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนโดยจะเก็บจากพนักงานคนที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระแก่พนักงานคนอื่นสามารถทำได้หรือไม่ และต้องแก้ข้อบังคับกองทุนหรือแค่ขอความยินยอมจากพนักงาน

ตอบ

โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการลงทุนที่บริษัทจัดการควรดำเนินการให้แก่กองทุนโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  เนื่องจากได้คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (management fee) แล้ว อย่างไรก็ดี เนื่องจากกฎหมายมิได้มีข้อห้ามบริษัทจัดการที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเกี่ยวกับการที่สมาชิกเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน  หากบริษัทจัดการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการเฉพาะ  ก็ควรระบุเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนให้ชัดเจนว่าจะเรียกเก็บอย่างไรและเมื่อใด เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนได้รับรู้และพิจารณาเงื่อนไขแต่แรก และในกรณีที่กองทุนต้องการกำหนดให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก ก็ควรจะกำหนดไว้ในข้อบังคับให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการโต้แย้งจากสมาชิกที่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในภายหลัง
 

กรรมการกองทุนมีสิทธิที่จะไม่เปิด choice ให้สมาชิกเลือก โดยจะคง 1 นโยบายเหมือนเดิมได้หรือไม่

ตอบ

ได้ แต่การเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกนโยบายได้ นอกจากจะตอบสนองเรื่องการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิกแล้ว ยังจะช่วยลดภาระของกรรมการกองทุนเกี่ยวกับการตัดสินใจการลงทุนได้บางส่วนด้วย
 

13.11 การโอนย้ายเงินกองทุนกรณีเปลี่ยนแปลงนโยบาย ต้องใช้เวลาในการโอนย้ายเงินภายใน 30 วัน เหมือนกรณีสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนหรือไม่
ตอบ ไม่อยู่ภายใน 30 วัน
 
13.12

Master Fund ต่างกับ Employee’s choice  ในเรื่องของการส่งเงินสะสม/สมทบอย่างไร มีการแบ่งสัดส่วนเงินเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ตอบ Master fund เป็นรูปแบบที่กฎหมายกำหนดให้กองทุนสามารถจัดให้มีนโยบายการลงทุนโดยไม่ต้องจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนขึ้นใหม่ ส่วน Employee’s choice  เป็นหลักการที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้โดยอาจผ่านรูปแบบของ Master fund หรือไม่ผ่าน
 
13.13

ลูกจ้างสามารถแบ่งเงินลงทุนในทุกนโยบายได้หรือไม่

ตอบ สามารถทำได้ หากกองทุนเปิดให้ทำได้
 
13.14

Policy แต่ละ policy การลงทุนใน master fund จำเป็นต้องเป็น pure product หรือไม่

ตอบ ไม่จำเป็น
 
  ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th
วันที่อัพเดทล่าสุด 19/07/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th