หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

17.

อื่น ๆ

 

 

17.1

หากสมาชิกพบว่าใบแจ้งยอดเงินระบุข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น สมาชิกเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลแล้ว จะแจ้งแก้ไขข้อมูลต่อใคร

ตอบ

สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่คณะกรรมการกองทุน หรืออาจแจ้งโดยตรงที่บริษัทจัดการก็ได้ 
 

17.2

เปลี่ยนงาน อยากโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างเดิมมาออมต่อในกองทุนใหม่ ทำได้หรือไม่

ตอบ

หากนายจ้างใหม่มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน สมาชิกสามารถขอโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างเดิมเข้ามาออมต่อในกองทุนของนายจ้างรายใหม่ได้โดยยังไม่ต้องเสียภาษี โดยทั่วไปสมาชิกที่มีความประสงค์จะโอนย้ายกองทุนเดิมของตนเองไปยังกองทุนใหม่ จะแจ้งล่วงหน้าก่อนที่ตนเองจะออกจากงานไปยังคณะกรรมการกองทุนเดิม (ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง) เพื่อประสานงานให้บริษัทจัดการเดิมดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการโอนย้ายเงินกองทุนต่อไป 
 

17.3

มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใดบ้างที่สามารถให้สมาชิกกองทุนกู้เงิน และต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่สามารถให้สมาชิกกองทุนกู้เงิน เนื่องจากขัดต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีเงินออมเพื่อเป็นหลักประกันยามสมาชิกออกจากงานหรือเกษียณ
 

17.4

ในกรณีที่นายจ้างเลิกกิจการ จะทำให้สถานภาพของกองทุนต้องถูกยกเลิก ใช่หรือไม่ แล้วพนักงานจะทำอย่างไรในกรณีที่พนักงานยังไม่สามารถหางานทำได้หรือได้งานใหม่แต่ที่ใหม่ไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตอบ

เมื่อนายจ้างเลิกกิจการ กฎหมายกำหนดให้กองทุนเป็นอันเลิกไป  ดังนั้น เมื่อกองทุนเลิก คณะกรรมการกองทุนต้องจัดมีการชำระบัญชีและจ่ายเงินให้แก่สมาชิกทุกราย  หากบริษัทที่ลูกจ้างไปทำงานใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างจะไม่สามารถออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ลูกจ้างอาจนำเงินที่รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปออมเงินผ่านกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ
 

17.5

อยากตรวจสอบข้อมูลว่าเริ่มเข้ากองทุนเมื่อวันที่เท่าไร และมีเงินสะสมทั้งหมดเท่าไร ต้องทำอย่างไร

ตอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับวันเริ่มเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ขอให้สอบถามกับคณะกรรมการกองทุน ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเงินสะสมทั้งหมด อาจสอบถามได้ที่คณะกรรมการกองทุน บริษัทจัดการที่บริหารกองทุน หรืออาจดูจากใบแจ้งยอดเงินงวดล่าสุดที่ได้รับจากบริษัทจัดการราย 6 เดือน 
 

17.6

การโอนเงินจากกองทุนเดิมมาออมต่อในกองทุนใหม่ (ของบริษัทใหม่) เงินที่โอนไปจะไปอยู่ในทั้ง 4 ส่วนหรือไม่ (เงินสะสม ผลประโยชน์สะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์สมทบ) จำเป็นหรือไม่ว่าบริษัทจัดการกองทุนฯ ต้องเป็นบริษัทเดียวกัน และข้อดีของการโอนเงินจากกองทุนเดิมคืออะไร

ตอบ

การโอนย้ายเงินกองทุนขึ้นอยู่กับข้อบังคับกองทุนกำหนด  อย่างไรก็ดี  หากข้อบังคับกองทุนไม่ได้กำหนดไว้ โดยทั่วไปการโอนย้ายเงินกองทุนจะโอนย้ายเงินกองทุนเดิมทั้งจำนวนมาคำนวณจำนวนหน่วยไว้ในบัญชีเงินสะสมและผลประโยชน์เงินสะสมในกองทุนใหม่  สำหรับข้อดีการโอนย้ายเงินกองทุนนั้นเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อนึ่ง บริษัทจัดการเดิมกับบริษัทจัดการใหม่แม้มิได้เป็นบริษัทเดียวกัน  ก็สามารถดำเนินการโอนย้ายกองทุนกันได้
 

17.7

บริษัทนายจ้างถูกบริษัท B เข้ามาซื้อหุ้น และทำให้ต้องโอนไปเป็นพนักงานของบริษัท B ดังนั้นกองทุนฯ ที่มีอยู่ควรจะยกเลิกและนำเงินออกมา หรือสามารถโอนข้ามไปบริษัท B อย่างไหนดีกว่ากัน

ตอบ

อาจดำเนินการได้ทั้ง 2 แนวทาง คือ (1) ยกเลิกกองทุนและรับเงินออกไป หรือ (2) โอนย้ายเงินกองทุนทั้งหมดไปยังกองทุนของบริษัทใหม่ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงจากการซื้อหุ้นของบริษัทท่านอย่างไรก็ดี หากดำเนินการตามแนวทางแรก เงินกองทุนที่รับออกไป ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษี แต่หากดำเนินการตามแนวทางที่ 2 สมาชิกสามารถออมได้ต่อเนื่องและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปได้
 

17.8

ใบรับรอง/แจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ " หาย จะขอรับใหม่ต้องทำอย่างไร

ตอบ

สามารถติดต่อขอรับใบแจ้งยอดดังกล่าวได้ที่ บลจ.ที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านได้โดยตรง
 

17.9

อยากทราบว่า กลต.มาเป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เมื่อไหร่

ตอบ

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการแต่งตั้งนายทะเบียน   ซึ่งได้มีการแต่งตั้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน  ต่อมามีการออกประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 29 มีนาคม 2543 แต่งตั้งสำนักงาน ก.ล.ต.  ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแทน จนถึงปัจจุบัน
 

17.10

ถ้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่จ่ายเข้ากองทุนสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้หรือไม่   

ตอบ

เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสถานะเป็นนิติบุคคล การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนจึงถือเป็นทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และลูกจ้างยังไม่มีสิทธิเรียกร้องในเงินดังกล่าวจนกว่าจะสิ้นสมาชิกภาพ  ดังนั้นในระหว่างที่เป็นสมาชิกภาพ ลูกจ้างจึงไม่สามารถนำเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้  สำหรับเอกสารที่บริษัทจัดการรายงานจำนวนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนมูลค่าเงินสะสมและเงินสมทบ เป็นการแสดงส่วนได้เสียของสมาชิกที่จะมีสิทธิเรียกร้องเมื่อสิ้นสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การที่จะนำเอกสารดังกล่าวเพื่อแสดงสินทรัพย์ในการกู้ยืมเงินจึงขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้ว่าจะยอมรับเอกสารนั้นหรือไม่
 

17.11

บริษัทนายจ้างสามารถยกเลิกกองทุนได้หรือไม่

ตอบ

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามมาตรา 25 กำหนดให้กองทุนย่อมเลิก เมื่อ
1. นายจ้างเลิกกิจการ 2. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 3. มีกรณีที่ข้อบังคับของกองทุนกำหนดให้เลิก หรือ 4. นายทะเบียนสั่งให้เลิกกองทุนตามมาตรา 27  ดังนั้น นายจ้างที่ประสงค์จะขอเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงอาจทำได้เมื่อปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา 25 (1) หรือ (2) หรือ (3) อย่างใดอย่างหนึ่ง ยกเว้น (4) ซึ่งเป็นอำนาจของนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 

17.12

ต้องการขอคัดหนังสือรับรองของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารติดต่อกับหน่วยงานราชการ ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

ก่อนอื่นแจ้งเข้ามายังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนว่าต้องการให้ทาง ก.ล.ต. รับรองเอกสารฉบับไหน  ของบริษัทฯ อะไร  สังกัดกองใด  ของบริษัทจัดการกองทุนที่ไหน  และเพื่อไปประกอบอะไร  ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สำหรับขอคัดสำเนาและแบบฟอร์มในการขอคัดสำเนาได้ที่ click
 

17.13

จากข้อความที่ว่า "การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือเป็นหน้าที่พึงปฏิบัติของสมาชิก เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเองแล้ว สมาชิกยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับกลยุทธ์การลงทุนได้อีกด้วย" ในฐานะสมาชิกสามารถทำอะไรได้บ้าง และอย่างไร
ตอบ

การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้สมาชิกสามารถประเมินความเหมาะสมของนโยบายการลงทุนในภาวการณ์นั้น ๆ และความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ หากสมาชิกเห็นว่าโยบายการลงทุนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม หรือยังไม่พอใจการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ก็อาจแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนทราบ เพื่อเป็นแนวทางแก่คณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาปรับเปลี่ยนต่อไป  ในกรณีที่สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนเองได้ (Employee’s choice) ก็สามารถใช้ข้อมูลจากการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนในการพิจารณาเลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกแต่ละคนต่อไป
 

17.14

สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดเงินกองทุนฯ ทุก 6 เดือน แต่ไม่ทราบว่าแต่ละช่องจำนวนเงินมีที่มาอย่างไรบ้าง อยากทราบคำอธิบายของแต่ละช่องว่าจำนวนเงินดังกล่าวมาจากไหนบ้าง

ตอบ

ใบแจ้งยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะแบ่งเงินเป็น 4 ส่วนได้แก่
1. เงินสะสมและผลประโยชน์เงินสะสม  หมายถึงเงินที่สมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุนทุกเดือน และผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำเงินดังกล่าวไปลงทุน 
2. เงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ  หมายถึงเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน และผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำเงินดังกล่าวไปลงทุน ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายสมทบในจำนวนที่เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่ลูกจ้างสะสม
การแจ้งยอดเงินจะแจ้งยอดทุกงวด 6 เดือน  โดยจะแบ่งเงินทั้ง 4 ส่วนข้างต้นเป็นยอดรวมเงินที่สะสมไว้ทั้งหมด ณ สิ้นงวดที่ผ่านมา  กับเงินที่ส่งเข้ากองทุนในรอบ 6 เดือนล่าสุด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นที่สมาชิกมีอยู่ในกองทุน ณ สิ้นงวดล่าสุด 
 

17.15

อยากทราบว่าหากลูกจ้างไม่สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะเสียผลประโยชน์อะไร
ตอบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการให้สวัสดิการของนายจ้างที่นอกเหนือจากค่าแรงที่ได้รับประจำและเป็นการออมระยะยาวเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินไว้ดำรงชีพในวัยเกษียณ  โดยลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า เงินสะสม  และนายจ้างจ่ายสมทบเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า เงินสมทบ ซึ่งเงินที่นายจ้างสมทบให้นี้ต้องไม่น้อยกว่าเงินสะสมที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนในแต่ละเดือน นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออมแล้วนายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย ซึ่งเงินที่ส่งเข้ากองทุนก็ยังนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นลูกจ้างที่จ่ายเงินสะสมยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลประจำปีอีกด้วย
 
 17.16 พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมาจากกระทรวงใด
ตอบ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรัฐมนตรีรักษาการ
 
17.17

สมาชิกกองทุนได้ถูกคำสั่งให้ออกจากงาน  ซึ่งมีสิทธิได้รับทั้งเงินสะสมและเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ทั้งหมด  ต่อมาพนักงานกลับเข้ามาทำงาน  โดยให้นับอายุสมาชิกต่อเนื่อง  เกิดปัญหาว่า สมาชิกไม่มีเงินคืนกองทุนทั้งเงินสะสมและเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ทั้งหมดที่เคยรับออกไป กรณีเช่นนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร

ตอบ

กรณีนายจ้างมีคำสั่งให้ออกจากงานซึ่งทำให้ลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรับเงินออกจากกองทุนไปแล้ว  ต่อมามีการประนีประนอมยอมความโดยนายจ้างเปลี่ยนคำสั่งจากเดิมที่สั่งให้ออกจากงานเป็นอย่างอื่น เช่น ตัดเงินเดือน แต่ให้นับอายุสมาชิกต่อเนื่องได้ 
พิจารณาว่า การได้คืนสถานะพนักงานดังกล่าวถือได้ว่าพนักงานยังคงมีสถานภาพการเป็นพนักงานและยังคงเป็นสมาชิกของกองทุนตามเดิม จึงต้องนำเงินที่จ่ายจากกองทุนไปแล้วกลับเข้ากองทุน  ซึ่งคณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ติดตามให้ลูกจ้างนำส่งเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์กลับคืนเข้ากองทุน  โดยอาจตกลงกับลูกจ้างเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำส่งเงินกลับคืนกองทุนต่อไป
 

17.18 บริษัท A จะรับโอนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท B จะต้องจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนหรือไม่
ตอบ หากบริษัท A ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท A ต้องยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนต่อสำนักงานก่อน ซึ่งสามารถกำหนดวันที่จะเริ่มจัดตั้งกองทุนให้สำนักงานทราบได้ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงค่อยโอนสมาชิกและทรัพย์สินจากบริษัท B  เข้ามาในกองทุนตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกัน
 
17.19 กรณีมีการควบรวมบริษัทนายจ้างเข้าด้วยกัน จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงอย่างไร
ตอบ ทำได้ 2 วิธี คือ
1. กรณียกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท A,B,C และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท E ขึ้นใหม่ เพื่อรับโอนสมาชิกและทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท A,B,C มายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท E แล้วจึงยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท A,B,C
2. กรณีคงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท A ไว้ให้เป็นกองทุนหลัก เพื่อรับโอนสมาชิกและทรัพย์สินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท B, C แล้วยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท B,C
 
17.20 ลูกจ้างจะทราบได้อย่างไรว่า บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ ชื่อกองทุนอะไร
ตอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่ click
 
17.21 การเลิกกองทุนฯโดยมติที่ประชุมใหญ่ หมายถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือว่าเป็นการประชุมระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง
ตอบ

ความหมายของที่ประชุมใหญ่ ตามมาตรา 25 (2) ของพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 หมายความถึง ที่ประชุมใหญ่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 

17.22

ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่อะไร และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานใด

ตอบ ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ตัดสินใจลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้นโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยมีสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
 
17.23

การกระจายเงิน Unvested ในกรณี Master fund สามารถกำหนดให้กระจายแก่สมาชิกที่ยังคงอยู่ของนายจ้างนั้น ๆ ในสัดส่วนที่เท่ากันได้หรือไม่  หรือว่าจะต้องจัดสรรตาม NAV ของสมาชิกแต่ละคนที่มีอยู่

ตอบ ตามกฎหมายที่แก้ไข กำหนดให้กระจายตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินของแต่ละนโยบายที่สมาชิกมีอยู่
 
17.24

ต้องการเพิ่มผู้รับผลประโยชน์อีกหนึ่งคน ต้องทำอย่างไร

ตอบ สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับประโยชน์ได้  โดยทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ (ฉบับใหม่) ฝากไว้กับคณะกรรมการกองทุน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้จัดการกองทุนต่อไป
 
17.25 กองทุนบริษัท A และกองทุนบริษัท B มีอัตราการจ่ายเงินสมทบแตกต่างกัน ต่อมา 2 บริษัทควบรวมกิจการกัน อัตราเงินสมทบควรเป็นเท่าใด 
ตอบ เนื่องจากการควบรวมกิจการจะต้องมีโอนย้ายพนักงานไปยังบริษัทที่ควบรวม ดังนั้น เงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ที่จะกำหนดในข้อบังคับกองทุนสำหรับการควบรวมกิจการนั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการควบรวมกิจการ ซึ่งต้องมีการตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ กับสมาชิกให้ดีโดยเฉพาะเรื่องที่มีส่วนได้เสียกับสมาชิก มิฉะนั้น อาจเกิดปัญหาได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด 
 
17.26 สมัครเป็นสมาชิกแล้วต้องทำอย่างไรต่อ
ตอบ หลังจากสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเรียบร้อยแล้ว ทุก ๆ ครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างจะหักเงินสะสมจากค่าจ้างและจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่นำส่งเข้ากองทุนทั้งจากสลิปเงินเดือนและรายงานทุก 6 เดือน ที่บริษัทจัดการจะแจ้งจำนวนเงินสะสม สมทบ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเงินไปบริหารให้สมาชิกทุกคนทราบ
อย่างไรก็ดี ขอให้สมาชิกดูข้อบังคับกองทุนของบริษัทว่ากำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างไร หรือสอบถามคณะกรรมการกองทุนหรือบริษัทจัดการที่บริหารกองทุนของบริษัท
 
17.27 การกำหนดผู้รับประโยชน์ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง เช่น จำเป็นหรือไม่ที่ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับสมาชิก อาทิ พ่อ-แม่ ภรรยา บุตร หรือ พี่-น้อง
ตอบ โดยทั่วไปสมาชิกย่อมมีสิทธิที่จะกำหนดว่า หากสมาชิกเสียชีวิตลง สมาชิกประสงค์จะยกผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนให้แก่บุคคลใดและเป็นจำนวนเท่าใด อย่างไรก็ดี สมาชิกควรคำนึงถึงความสมบูรณ์ของหนังสือดังกล่าวตามกฎหมายฉบับอื่นด้วย เช่น กฎหมายลักษณะประกันชีวิตที่กำหนดให้ผู้รับประกันภัยไม่จำต้องจ่ายเงินในเหตุมรณะแก่ผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาตามมาตรา 895(2) หรือกฎหมายลักษณะให้ ที่กำหนดให้ทายาทของผู้ให้อาจเรียกคืนการให้ได้หากผู้รับได้ฆ่าผู้ให้ตายโดยเจตนาและไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 532 ฯลฯ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า หลักกฎหมายดังกล่าวได้วางหลักไว้ว่า มิให้บุคคลใดได้รับประโยชน์จากการตายของผู้อื่น โดยบุคคลนั้นเป็นผู้ก่อให้เกิดการตายนั้นเอง
 
17.28 ลาออกจากงาน แต่ไม่ได้แจ้งกองทุนที่จะโอนไป บริษัทเดิมจึงดำเนินการจ่ายเงินกองทุนเข้าบัญชีมาให้แล้ว ตอนนี้ทำงานที่ใหม่ก็ได้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ จะสามารถนำเงินที่ได้มาไปเข้ากองทุนใหม่ได้หรือไม่ และจะต้องนำเงินที่ได้รับมาคำนวณภาษีด้วยหรือไม่
ตอบ ในกรณีนี้ถือว่าได้สิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนนายจ้างเดิมและได้รับเงินจากกองทุนแล้ว จึงไม่สามารถนำเงินที่ได้รับไปเข้ากองทุนใหม่ได้ และจะต้องนำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีด้วย 
 
17.29 นายจ้างในกองทุนประเภท group fund เลิกกิจการ จึงถอนตัวออกจากกองทุนและต้องชำระบัญชี สามารถนำหลักการของการชำระบัญชีของกองทุนประเภท pooled fund มาใช้ได้หรือไม่
ตอบ กรณีนายจ้างรายหนึ่งจากกองทุนที่อยู่ในนายจ้างกลุ่มเดียวกันหลายนายจ้าง ซึ่งเป็นประเภท group fund จะเลิกประกอบธุรกิจ คณะกรรมการกองทุนสามารถแจ้งถอนตัวและชำระบัญชีได้เช่นเดียวกับนายจ้างถอนตัวในกองทุน pooled fund
 
17.30 อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องทำอย่างไร
ตอบ ในเรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยทั่วไปจะเป็นการตกลงกันระหว่างกองทุนกับคู่สัญญากันเอง ซึ่งสำนักงานไม่ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนส่วนบุคคลประเภทหนึ่ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่นายจ้างต้องการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ สามารถสอบถามผู้ให้บริการแต่ละรายได้ โดยติดต่อสอบถามตามรายชื่อและที่อยู่ตามที่ปรากฏใน website thaipvd.com หมวดผู้ให้บริการ 
 
  อ่านต่อหน้า 2


 
ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th 
วันที่อัพเดทล่าสุด 03/06/2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th