หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

5.

ข้อบังคับกองทุน

 

 

5.1

ผู้บริหารบริษัทนายจ้างไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกองทุนตามมติคณะกรรมการกองทุน ไม่ทราบว่าบริษัทนายจ้างจะมีสิทธิในการยังยั้งการแก้ไขข้อบังคับนี้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ

กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากนายจ้าง นายจ้างจึงไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการดำเนินกิจการของกองทุนได้โดยตรง อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนที่เป็นผู้แทนจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ดังนั้น ในการแก้ไขข้อบังคับของกองทุน นายจ้างอาจแสดงเจตจำนงผ่านกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างได้ 
 

5.2

ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อบังคับของกองทุนจะขอดูได้จากที่ใด

ตอบ

สมาชิกมีสิทธิขอดูข้อบังคับกองทุนจากกรรมการกองทุนหรือช่องทางที่มีการเผยแพร่ให้สมาชิกรู้ หรือมาขอคัดสำเนาจากสำนักงานโดยมีค่าใช้จ่าย 
 

5.3

การกำหนดข้อบังคับกองทุนในเรื่องต่าง ๆ มีกฎหมายเข้ามาควบคุมหรือไม่

ตอบ

กองทุนจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง  และข้อบังคับถือเป็นข้อตกลงอันมีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างกองทุนและสมาชิกกองทุน  ซึ่งข้อบังคับที่นายทะเบียนรับจดต้องไม่ขัดวัตถุประสงค์และขัดต่อกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  สำหรับการกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการกองทุนทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างแล้ว  ดังนั้น ข้อกำหนดในข้อบังคับกองทุนกำหนดเงื่อนไขเป็นเช่นไร  สมาชิกกองทุนและนายจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น  อย่างไรก็ดี หากสมาชิกเห็นว่าข้อบังคับในเรื่องใดกำหนดยังไม่เหมาะสม  อาจแสดงความคิดเห็นผ่านกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างได้
 

5.4

เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนของบริษัท บริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับประมาณกี่วัน

ตอบ

ในการแก้ไขข้อบังคับกองทุน ให้กรรมการกองทุนแจ้งต่อบริษัทจัดการที่บริหารกองทุนนั้นให้ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อนายทะเบียน (สำนักงาน ก.ล.ต.) แทนกองทุน โดยนายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการนับแต่ได้รับคำขอผ่านระบบ online จากบริษัทจัดการ และหากไม่มีข้อขัดข้องใดๆ นายทะเบียนจะอนุมัติคำขอนั้นภายใน 2 วันทำการนับแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน
 

5.5

ข้อบังคับกองทุนเป็นความลับของบริษัทหรือไม่

ตอบ

ข้อบังคับกองทุน คือกติกาที่กำหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนถือปฏิบัติ  โดยแต่ละกองทุนจะกำหนดแตกต่างกันออกไป  จึงมิได้เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปทราบ  แต่ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนมีสิทธิตรวจดูข้อบังคับกองทุน บัญชีและเอกสารของกองทุน ณ ที่ตั้งสำนักงานกองทุนได้  และคณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีข้อบังคับกองทุนให้ลูกจ้างตรวจดูได้ ในกรณีที่ลูกจ้างร้องขอ  ซึ่งเป็นข้อกำหนดโดยทั่วไปในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน  อนึ่ง  อาจแนะนำให้คณะกรรมการกองทุนเปิดเผยข้อบังคับกองทุนไว้ใน Intranet ของบริษัท
 

5.6

กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประสงค์ปรับกองทุนจากเดิมแบบนโยบายเดียว มาเป็นกองทุนแบบหลายนโยบายการลงทุน (Master Fund - Sub Funds) ซึ่งกองทุนต้องนำข้อบังคับมาแก้ไขเพื่อให้รองรับ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องแก้ไขข้อบังคับให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการปรับเป็นกองทุนแบบหลายนโยบายการลงทุน

ตอบ

มาตรา 9 (1) – (11) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบัญญัติว่าข้อบังคับต้องมีรายการอย่างน้อยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งมาตราดังกล่าวมิได้กำหนดรายการเกี่ยวกับการมีหลายนโยบายการลงทุนให้สมาชิกเลือก ดังนั้น  กองทุนจะนำมากำหนดไว้ในข้อบังคับหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อบังคับเป็นเหมือนกฎกติกาที่กำหนดสิทธิหน้าที่ของสมาชิกที่มีต่อกองทุน   หากกองทุนมีข้อกำหนดใดเพิ่มเติมนอกจากที่กฎหมายกำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งประสงค์จะให้สมาชิกปฏิบัติตามหรือผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว ก็ควรนำมากำหนดไว้ในข้อบังคับ  มิฉะนั้นอาจเกิดการโต้แย้งกับสมาชิกได้
ทั้งนี้  ข้อบังคับจะมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนข้อบังคับกองทุนแล้ว ซึ่งเมื่อใดจึงสมควรนำข้อบังคับไปจดทะเบียนนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในเรื่องนั้น ๆ ว่ากองทุนต้องการให้เริ่มมีผลผูกพันเมื่อใด
  
ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th 
วันที่อัพเดทล่าสุด 19/07/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th