หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

3.

การนำส่งเงินเข้ากองทุน

 

 

3.31

บริษัทประกาศลดเงินเดือนลง 5% ในการนำส่งเงินสะสม/เงินสมทบงวดนี้จะต้องคำนวณยังไง จะให้คำนวณจากเงินเดือนใหม่ที่พนักงานถูกหักเงินเดือนแล้ว หรือต้องคำนวณจากเงินเดือนเก่าก่อน

ตอบ

จำนวนค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณหักเงินสะสมเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้คิดจากจำนวน “ค่าจ้าง” ที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามข้อตกลงในการจ้างแรงงาน (ซึ่งอาจกำหนดไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน  ข้อบังคับการทำงาน  หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ฯลฯ) ในกรณีที่ลูกจ้างถูกหักค่าจ้างในเดือนใด  หากเป็นการหักค่าจ้างด้วย “เหตุ” ตามที่กำหนดในข้อตกลงในการจ้างแรงงาน  สิทธิในการได้รับค่าจ้างย่อมลดลงในงวดนั้นๆ 
 

3.32

ถ้าลาออกจากงานแล้วไปประกอบธุรกิจส่วนตัว  แต่อยากส่งเงินเข้ากองทุนที่บริษัทเดิมต่อ  สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ

การลาออกจากงานถือว่าสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนด้วย  จึงไม่สามารถนำส่งเงินเข้ากองทุนได้อีกต่อไป  อย่างไรก็ดี อาจออมด้วยตนเองโดยการลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF ซึ่งเป็นเครื่องมือการออมระยะยาวอีกประเภทหนึ่ง  
 

3.33

อยากทราบเกณฑ์ในการหักเงินสะสม/สมทบเข้ากองทุน
ตอบ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดว่า ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างต้องนำส่งเงินสะสม/สมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยข้อบังคับนั้นจะต้องกำหนดให้หักค่าจ้างเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามจำนวนลูกจ้างในอัตราไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง
 

3.34

หากหน่วยงานจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานขาดไป ต่อมาหลังจากที่พนักงานพ้นจากการเป็นพนักงานและพ้นสมาชิกภาพกองทุน หน่วยงานได้มีการจ่ายเงินเดือนที่จ่ายขาดให้กับพนักงานผู้นั้น หน่วยงานยังต้องหักเงินสะสมและจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานนั้นอีกหรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ กรณีที่หารือมาเนื่องจากลูกจ้างพ้นจากการเป็นพนักงานและพ้นจากการสมาชิกภาพกองทุนแล้ว แม้ว่านายจ้างจะจ่ายเงินเดือนที่จ่ายขาดให้กับพนักงานผู้นั้น แต่ลูกจ้างไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างของนายจ้างนั้นอีกและไม่มีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนแล้ว นายจ้างจึงไม่มีหน้าที่นำส่งเงินสะสม/เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
  กลับไปหน้า 1
  ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th
วันที่อัพเดทล่าสุด 03/06/2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th