หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คำถามที่ถูกถามบ่อย

10.

ภาษี (สามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องภาษีที่กรมสรรพากรโดยตรงได้ทางหมายเลข Hotline RD 1161)

 

 

10.1

ลาออกจากงานก่อนเกษียณและได้รับเงินออกจากกองทุน อยากทราบว่าเงินส่วนใดที่ต้องนำมาคำนวณภาษี และคำนวณอย่างไร

ตอบ

เงินที่สมาชิกได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพส่วนที่เป็นเงินสะสม (สมาชิกจ่ายเข้ากองทุน) ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษี ส่วนที่เหลือทั้งหมดได้แก่ผลประโยชน์เงินสะสม เงินสมทบ(ที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน) และผลประโยชน์เงินสมทบ ให้นำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปี

โดยเมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนก่อนเกษียณอายุ เงินที่สมาชิกได้รับจากกองทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
1. สมาชิกลาออกโดยมีระยะเวลาทำงานน้อยกว่า 5 ปี - ต้องนำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปรวมกับเงินได้ทั้งปี และคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายตามวิธีและตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. กรณีสมาชิกลาออกโดยมีระยะเวลาทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป - สามารถเลือกเสียภาษีแบบแยกยื่นได้ โดยนำเงินที่ได้รับจากกองทุน หักค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวน 7,000 บาท คูณจำนวนปีที่ทำงาน เหลือเท่าใดหักค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50 ของเงินที่เหลือนั้น แล้วคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 

10.2

กรณีลาออกจากกองทุนแต่ไม่ลาออกจากงาน และได้รับเงินออกจากกกองทุน สามารถแยกคำนวณภาษีต่างหากจากเงินได้ประเภทอื่นได้หรือไม่

ตอบ

ผู้มีเงินได้มีหน้าที่นำเงินได้ทุกประเภทมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย "เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน" เป็นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีโดยแยกคำนวณต่างหากจากเงินได้ประเภทอื่นก็ได้หากเข้าเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 48(5)
อย่างไรก็ดี การตีความว่าเงินที่สมาชิกได้รับจากกองทุนในกรณีลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงานจะเข้าข่ายเป็น “"เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน" ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ ขอให้สอบถามกรมสรรพากร
 

10.3

ป่วยหนักและบริษัทให้ออกจากงานและได้รับเงินออกจากกองทุน เงินก้อนนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่

ตอบ

กฎกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้ยกเว้นภาษีสำหรับเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลูกจ้างออกจากงานเพราะ ตาย ทุพพลภาพ หรือเกษียณอายุ สำหรับกรณีทุพพลภาพต้องมีหลักฐานจากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพ ทั้งนี้ ขอให้สอบถามกรมสรรพากร
 

10.4

ในการยื่นแบบการคำนวณภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 จะยึดยอดจากใบสรุป 50 ทวิ หรือใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตอบ

ในกรณีที่ใบสรุปดังกล่าวเป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ออกตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ย่อมเป็นเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบเสียภาษีต่อกรมสรรพากรได้ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากนายจ้างซึ่งเป็นผู้ออกใบดังกล่าวให้ ส่วนใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งสมาชิกจะได้รับปีละ 2 ครั้ง จะเป็นการแสดงยอดเงินรายครึ่งปี ซึ่งปิด ณ วันใดวันหนึ่งตามที่ผู้ออกใบแจ้งกำหนด เช่น ยอดเงิน ณ 30 มิ.ย. 52 หรือ ณ 30 ธ.ค. 52 ซึ่งหากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคณะกรรมการกองทุนหรือบริษัทจัดการซึ่งเป็นผู้ออกใบแจ้งยอดเงินดังกล่าวได้
 

10.5

จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 188 เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีแก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยากทราบว่าจะได้รับยกเว้นภาษีในกรณีใดบ้าง

ตอบ

สมาชิกจะได้รับยกเว้นภาษีใน 2 กรณี
1. เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของนายจ้าง (แต่ละนายจ้างอาจกำหนดอายุเกษียณต่างกัน) และต้องมีอายุตัวไม่ต่ำว่า 55 และเป็นสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี (คุณสมบัติต้องครบทั้ง 3 ข้อ)
2. ไม่เกษียณอายุ โดยคงเงินไว้ในกองทุนจนถึงอายุเกษียณของนายจ้างนั้น หากนายจ้างกำหนดอายุเกษียณ 60 ก็ต้องคงเงินไว้จนอายุ 60
(ต้องดูข้อบังคับกองทุนด้วยว่าเปิดให้สมาชิกคงเงินได้กี่ปี) และต้องมีคุณสมบัติอีก 2 ข้อเหมือน 1.1
 

10.6

หากสมาชิกเกษียณอายุแล้ว แต่ไม่ต้องการนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมา จะเก็บได้สามารถได้นานเท่าไรโดยไม่ต้องเสียภาษี

ตอบ

1. กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาตรา 23/2 กำหนดให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะเกษียณอายุแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด และมาตรา 23/3 กำหนดว่าสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด (หมายถึงรวมเกษียณอายุด้วย) มีสิทธิคงเงินไว้ในกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งข้อบังคับจะต้องกำหนดระยะเวลาคงเงินไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. กฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 277) กำหนดว่าเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยเหตุเกษียณอายุ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร จะได้รับยกเว้นภาษี หมายถึงหลังจากเกษียณอายุแล้วและมีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศอธิบดีฯ กำหนด ไม่ว่าจะคงเงิน รับเงินเป็นงวด หรือรับทั้งก้อน เงินนั้นก็ยกเว้นภาษี
3. เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีตามข้อ 2 แล้ว ไม่ว่าสมาชิกจะมารับเงินในเวลาใด ก็เป็นเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีตลอดไป
 

10.7

หากคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะต้องเสียภาษีหรือไม่ ต้องอ่านจากประกาศหรือกฎหมายฉบับใดบ้าง

ตอบ

สามารถอ่านหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีจากกฎกระทรวงฉบับที่ 277 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งจะต้องอ่านประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 188 ด้วย โดยหากสมาชิกคงเงินไว้ทั้งจำนวนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และต่อมาได้รับเงินหรือผลประโยชน์หลังจากครบกำหนดเวลาเกษียณอายุตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดี ก็จะได้รับยกเว้นภาษี
 

10.8

เข้าโครงการ early retire อยากทราบว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่รับออกมาจะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่

ตอบ

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 188 กำหนดยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับลูกจ้างที่เกษียณอายุโดยมีอายุตัวไม่น้อยกว่า 55 และอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณี early retirement กรมสรรพากรจะถือเป็นการเกษียณอายุได้ต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานว่าคือการเกษียณอายุ ดังนั้น หากมีการกำหนด early retirement ไว้ในข้อบังคับนายจ้างและมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี รวมทั้งเป็นสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับยกเว้นภาษี
 

10.9

บริษัทเลิกกิจการและเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถ้าอายุงานมากกว่า 5 ปี แต่เป็นสมาชิกกองทุนน้อยกว่า 5 ปี เงินที่ได้รับจากกองทุนจะได้รับยกเว้นภาษี/สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อย่างไรบ้าง

ตอบ

เงินที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับจากกองทุนก่อนเกษียณอายุจะได้รับการลดหย่อนภาษีในกรณีสมาชิกมีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อเกษียณโดยมีอายุเมื่อเกษียณไม่น้อยกว่า 55 ปี ทั้งนี้ จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีด้วย
 

10.10

การคำนวณอายุการทำงานเพื่อคิดภาษี หากทำงาน 12 ปี 182 วัน เศษของปีปัดเป็น 1 ปีหรือปัดทิ้ง

ตอบ

การนับอายุงานกรณีมีเศษของปี ถ้าถึงหนึ่งร้อยแปดสิบสาม (183) วัน ให้ถือเป็นหนึ่งปี ถ้าไม่ถึงร้อยแปดสิบสามวันให้ปัดทิ้ง อ่านรายละเอียดได้จากมาตรา 48(5) วรรค 3 แห่งประมวลรัษฎากร
 

10.11

กรณีออกโดยการเกษียณอายุ เพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การเกษียณอายุนับตั้งแต่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือนับจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ

ตอบ

การดูอายุเกษียณ ให้ถือตามข้อบังคับการทำงานของนายจ้างว่ากำหนดอย่างไร เช่น อาจกำหนดตามอายุจริง หรือตามปีงบประมาณก็ได้
 

10.12

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่จ่ายคืนนายจ้าง จะถูกหักภาษีจากใคร

ตอบ

เงินที่นายจ้างได้รับคืนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะถูกนำไปรวมเป็นเงินได้ของนายจ้างเพื่อชำระภาษีต่อไป 
       

 

ข้อควรทราบ :  คำตอบที่แสดงนี้เป็นการตอบตามกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่มีการตอบคำถามในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 19/07/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th