หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

หลักเกณฑ์การลงทุน

 ประเภทนโยบายการลงทุน

            โดยทั่วไป นโยบายการลงทุนแบ่งออกเป็นนโยบายทั่วไป 3 แบบ (non-specialised fund) และนโยบายพิเศษ (specialised fund) ดังนี้

นโยบายการลงทุน

ลักษณะการลงทุน 

1. นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน
(Equity fund)

เน้นการลงทุนเพื่อให้ปริมาณเงินพอกพูนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเงินไปลงทุนในตราสารทุนเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) และเงินส่วนที่เหลืออาจไปลงทุนไว้ในเงินฝาก และตราสารหนี้ด้วยก็ได้ หรือนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนล้วนๆ ก็ได้
 

2. นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
(Fixed income fund)

เน้นการลงทุนที่ให้รายได้ประจำในรูปของดอกเบี้ย และให้ความสำคัญกับความมั่นคงของเงินต้น แต่จะไม่ให้ความสำคัญกับการขยายตัวของเงินลงทุน โดยจะเน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น
 

3. นโยบายการลงทุนแบบผสม
(Mixed fund)

ลงทุนทั้งในเงินฝาก ตราสารหนี้ และตราสารทุน
 

    3.1 แบบกำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินลงทุนระหว่างหุ้นและตราสารหนี้

มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในตราสารทุนอย่างชัดเจน เช่น ไม่เกิน 10% 20% หรือ 40% แต่ไม่เกิน 65% ของ NAV (หากลงทุนในตราสารทุนตั้งแต่  65% ขึ้นไปของ NAV จะถือเป็นนโยบายตราสารแห่งทุน)
 

    3.2 แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน (free hand)

รูปแบบการลงทุนจะถูกกำหนดโดยบริษัทจัดการ ซึ่งจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เช่น บางช่วงอาจลงทุนในตราสารหนี้ได้ถึง 100% แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป อาจเลือกลงทุนในตราสารทุน 100% ก็ได้
 

4. นโยบายการลงทุนพิเศษ
(specialised fund)

นโยบายการลงทุนที่มิได้มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนหรือตราสารแห่งหนี้เหมือนนโยบายการลงทุนตามข้อ 1 หรือ 2 แต่มีลักษณะเฉพาะที่นอกเหนือจากนโยบายทั่วไป เช่น ลงทุนในตลาดเงิน (money market fund) ลงทุนในตราสารที่มีประกัน (guaranteed fund) ลงทุนในลักษณะคุ้มครองเงินต้น (capital protected fund) เป็นต้น

 ประเภททรัพย์สินที่ลงทุนได้

 • งินฝาก ตราสารที่เทียบเท่าเงินสด เช่น สลากออมทรัพย์ทวีสิน สลากออมสิน เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ และ เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินตามที่สำนักงานกำหนด เป็นต้น

 • ตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

 • ตราสารแห่งทุน ได้แก่ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น รวมถึงหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์

 • ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ  

 • หน่วยลงทุน

 • ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

 • ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

 • ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

 • สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)

 • ตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note)

 อัตราส่วนการลงทุน

ประเภททรัพย์สิน

Company limit1

Single fund limit

Product limit

1. เงินฝาก/ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน

 
 
 

     - ในประเทศและต่างประเทศ

≤202
-
-

2. ตราสารหนี้

 
 
 

     - ภาครัฐไทย 

 -

 -
 -
     - ภาครัฐตปท.rating 2 อันดับแรก - - -
     - ภาครัฐตปท.rating ต่ำกว่า 2 อันดับแรก
 ≤35
 -
 -

     - เอกชน ตั้งแต่ IVM  

 ≤15
 -
 -

3. ตราสารทุน 

 
 
  
     - หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ≤15
 -
 -

4. หน่วยลงทุน+warrant ซื้อหน่วยลงทุน   

 
   

     - ในประเทศ 

 -
≤653

     - ต่างประเทศ 

 -
 ≤15
 -

     - อสังหาริมทรัพย์

 -

 ≤15

 ≤15

5. หน่วยลงทุนในกองทุนรวมมีประกัน

 
 
 
     - รับประกันเงินต้นและผลตอบแทนทั้งจำนวน - - -
     - รับประกันเงินต้นทั้งจำนวน - - ≤65
     - รับประกันเงินต้นบางส่วน - - ≤10
6. Structure note - - ≤15

7. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

 Underlying limit
(กรณี OTC ดู limit คู่สัญญา)
 -
 Hedging only

8. junk4

≤5
-
 ≤15
9. กลุ่มกิจการเดียวกัน (group limit) 5-155 หรือ BM+10 - ≤30 หรือ BM+10
10. ธรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ - - ≤25

                   หมายเหตุ   (1) กองทุนนโยบาย Money market ไม่อนุญาตให้ลงทุนในศุกูก และเงินฝากธนาคารอิสลาม
                                     (2) ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) กำหนดอัตราส่วนตาม underlying asset
  
                                     
   1  ถ้าเป็นหลักทรัพย์นายจ้าง ให้นับรวมตราสารทุกประเภทของนายจ้างรายหนึ่ง ลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของ PVD ข้อนี้ไม่ใช้กับ pooled fund ที่มีนายจ้างในเครือเดียวกันน้อยกว่า 2 ใน 3 
   2  กำหนดตามผลการจัดอันดับหากต่ำกว่า investment grade ให้อยู่ในกลุ่ม junk ลงทุนได้ไม่เกินรายละ 5% ของ PVD
   3  ไม่นำอัตราส่วน 65% มาใช้บังคับกรณี (1) Specific fund ลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของ PVD (2) Feeder fund ลงทุนในกองทุนเดียวได้ตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของ PVD (3) Fund of Fund ลงทุนในหน่วยลงทุนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65% ของ PVD 
   4 Junk หมายถึง ตราสารหนี้ที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มีการจัดอันดับ และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   5  ขึ้นกับผลการจัดอันดับของผู้ออกตราสาร ถ้าต่ำกว่า investment grade ลงทุนได้ไม่เกิน 5% ของ PVD

 •  ในกรณีกำหนดนโยบายการลงทุนแบบคุ้มครองเงินต้น ต้องคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งจำนวน โดยอัตราส่วนการลงทุนใน เงินฝากธ.พ. และตั๋วสัญญาใช้เงิน/บัตรเงินฝากของ บง. บค. ธพ. ในส่วนของ Company limit  ปรับเพิ่มเป็น  ≤30% ของ NAV 
 • ในกรณีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงทุนได้เฉพาะกรณี hedging เพื่อลดความเสี่ยงในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และมี underlying asset  เป็น หลักทรัพย์ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน อันดับความน่าเชื่อถือ  credit Event ทองคำ น้ำมันดิบ  commodity 

 การเปิดเผยข้อมูลการลงทุนและการดำเนินการเมื่อมีการลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์

 • การเปิดเผยข้อมูลการลงทุน บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
                   1.  จำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารทุนหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และสัดส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
                   2. รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นรายตัว
                   3.  สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อ NAV ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารที่ต่ำกว่า Investment grade หรือไม่ได้รับการจัดอันดับ ทั้งนี้ สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการกองทุน (FC)
                   4.  เปิดเผยข้อมูลตาม 1-3 ไว้ในรายงานรายเดือน และรายปี

 • การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ
                  หากทรัพย์สินมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป จนเป็นทรัพย์สินที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการต้องจำหน่ายออกภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

            บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดการเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนำเงินไปลงทุนในตราสารการเงินประเภทต่างๆ ที่มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันตามประเภทหลักทรัพย์และสัดส่วนที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนที่ได้ตกลงไว้กับคณะกรรมการกองทุน ในการจัดการเงินลงทุนของกองทุนบริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่สำหนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนได้ หรืออัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกมั่นใจว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และหากจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศก็ต้องปฏิบัติตามหลักเเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศด้วย       

 • การดำเนินการเมื่อมีเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
                 1.  กรณีที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR
                 2.  กรณีที่เปลี่ยนจาก investment grade เป็น junkได้แก่ ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  ถูกปรับลด rating ให้บริษัทดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว
                 3.  กรณีที่เกิดจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น หรือไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มบริษัทจัดการยังคงมีทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้ โดยให้จัดทำรายงานให้ FC ทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกินอัตราส่วน

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/10/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th